Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Lignin – en bättre framtid

Att utnyttja en större del av virket och tillverka produkter utöver massa är något som massa- och pappersindustrin nyligen börjat fokusera på. Lignin är en av de icke-traditionella produkter som idag tillverkas av träbiomassa i en kommersiellt gångbar omfattning.
Det finns många potentiella marknader för lignin. Raffinerat lignin kan användas som ersättning för de fenoler som används i hartser till lim, exempelvis i plywood och faner. Stora Ensos Sunila bruk i Finland är världens första anläggning för integrerad ligninutvinning som producerar torkat lignin och bränner det direkt i brukets mesaugn som ersättning för fossilbaserat bränsle.
Dessutom kan Sunilas lignin förpackas för försäljning till externa kunder. Det massabaserade bioraffinaderiet gör det möjligt att ersätta fossila produkter med förnybara produkter tillverkade i industriella processer som använder biomassa som energikälla.
Genom att utnyttja en större del av virket bidrar lignin till resurseffektivitet. Hittills har Sunila bruk lyckats ersätta 70 % av naturgasen i mesaugnarna med lignin, vilket innebär att vi minskar våra fossila koldioxidutsläpp med 27 000 ton om året. Målet är en ökning, något som troligen kommer att bli möjligt efter vissa förändringar på bruket.
-Tekniken var helt ny för oss, och vi blev tvungna att lösa flera processrelaterade utmaningar under projektets gång. Trots det har vi uppnått en jämn produktionsnivå. Säkerheten har prioriterats högt, berättar Olli-Pekka Reunanen, Mill Director vid Sunila.
Eftersom större delen av Sunilas utrustning finns inomhus var det avgörande att systemet för gasinsamling var riktigt utformat för att garantera säkerheten. Atmosfären i torkningsområdet hålls neutralt och icke-explosivt genom att gaserna från mesaugnen med lågt syreinnehåll kombineras med kväve som reningsgas. De säkerhetssystem som utvecklats i projektet har varit effektiva och inga säkerhetsrelaterade incidenter har inträffat. Bruket drivs med hög produktionsnivå.
Ligninet tillverkas av trä från hållbara källor. Stora Ensos bruk i Sunila är både FSC- och PEFC-certifierat för hela produktionskedjan.