Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Papperets sju liv

​Papper är ett verkligt framgångsmaterial inom återvinning: i Europa återvinns över 70 % av allt papper. Och det är inte bara möjligt att återvinna papper en eller ett par gånger. Faktum är att pappersfibrerna kan återanvändas upp till sju gånger!
Text: Julia Kristensen 
Enligt Confederation of European Paper Industries (CEPI) är papper det material som återvinns mest i Europa, och Europa är världsledande när det gäller pappersåtervinning, följt av Nordamerika. Hela två ton papper återvinns i Europa varje sekund, enligt European Recovered Paper Council. En av anledningarna till detta är helt klart den tydliga affärsnyttan: återvinning är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. För pappersindustrin innebär återanvändningen av papper som råmaterial att man kan uppnå ökad materialeffektivitet och stötta miljömålen. Upp till 50 % av den råvara som används av den europeiska pappersindustrin är returpapper, det vill säga papper för återvinning (Paper for Recycling, PfR). Resterande del är trä, som är en förnybar källa och viktig för att upprätthålla fibrernas kretslopp – utan papper från nyfiber skulle det inte finnas något återvunnet papper.
Över 70 % av allt papper återvinns i Europa
– Papper kan oftast återvinnas upp till sju gånger. Det passar särskilt produkter med kort livscykel, som tidningspapper, berättar Chris De Hollander, Mill Manager vid Stora Ensos bruk i Langerbrugge i Belgien.
Stora Enso är en av de största konsumenterna av återvunnet papper i Europa. Totalt består 26 % av all fiber som används inom Stora Ensos pappers- och kartongproduktion av PfR. Vid tre bruk – Langerbrugge i Belgien och Sachsen i Tyskland samt Dawang i Kina – utgörs 100 % av fibern man köper av PfR. Dessutom kommer över 75 % av den uppköpta fibern från återvinning vid Maxau-bruket i Tyskland, och 50 % vid Hylte bruk i Sverige.
Effektiv sortering förhindrar förorening
För att bibehålla ett jämnt flöde av råmaterial behövs effektiv pappersinsamling och sortering. Utöver nationella insamlingssystem och den infrastruktur som kommunerna tillhandahåller spelar konsumenterna en avgörande roll när det gäller att sortera använda förpackningar, tidningar, magasin och annat avfall.
När det insamlade returpapperet når ett bruk består det av en kombination av olika pappers- och kartongtyper. Det första steget är att dela upp den här blandningen i en kartongdel och en pappersdel vid en automatisk sorteringslinje.
– Det slutna kretsloppet garanteras genom att använda det viktiga inflödet av papper vid Langerbrugge bruk som råmaterial för båda pappersmaskinerna, samt genom att maximera värdet av kartongdelen inom förpackningsindustrin, förklarar Chris De Hollander.
Pappersmassa från avsvärtningsprocessen
Det sorterade papperet blandas med vatten för att skapa så kallad papier-mâché, som sedan tvättas för att få bort trycksvärtan från fibrerna. Slutprodukten i avsvärtningsprocessen är vit, återvunnen pappersmassa. Det är viktigt att papperstillverkare tar hänsyn till återvinningsaspekten redan vid papperstillverkningen. Därför utvecklar Stora Enso exempelvis löpande avsvärtningsmöjligheterna för sina produkter.
Under pappersproduktionen omvandlas massan till nytt, återvunnet papper som rullas på en stor, så kallad, tambour-rulle. Dessa kapas sedan i mindre, kundanpassade rullar som packas in, märks upp och förvaras i ett papperslager, klara för transport till kunden. 
På årsbasis producerar Langerbrugge bruk 400 000 ton återvunnet tidningspapper och 155 000 ton obestruket återvunnet journalpapper.  
recycling, closed loop, paper
1 Insamling
2 Sortering
3 Avsvärtning
4 Papperstillverkning
5 Tryckeri
6 Försäljning av tidningar och magasin
7 Konsument