Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Årsstämma

Årsstämma 2018
Vid Stora Ensos ordinarie årsstämma den 28 mars 2018 antogs bokslutet för 2017 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,41 EUR per aktie utbetalas för år 2017.
Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 3 april 2018 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavara av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.
Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen betalas uppskattningsvis den 10 april 2018.

Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Antti Mäkinen väljs som ny styrelseledamot for samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.