Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Årsstämma

 

Onsdag, 28 mars 2018, 16.00 finsk tid
Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors, Finland
Ingen fri parkering

Registrering: 15.00–16.00
Kaffeservering: Kaffeservering efter stämman

 

Förslag till årsstämman

Följande årsstämmohandlingar finns tillgängliga nedan:   
- Kallelse till årsstämman

- Förslag av aktieägarnas nomineringsråd
- Styrelsens förslag

- Agenda för stämman


Tidsfristen för aktieägare att lämna förslag till agendan har gått ut. Se dokumentet under årsstämmohandlingar nedan.

 

Rätt att delta samt tillfällig registrering i aktieägarförteckningen

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 16 mars 2018 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt införas i aktieägarförteckningen på nedan angivet sätt.


Tillfällig registrering av aktierna i aktieägarförteckningen gäller samtidigt som anmälan till årsstämman. Aktieägare som är antecknad i bolagens aktieägarförteckning och som vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast 22 mars 2017 kl. 12.00 finsk tid.

 

 

Via Internet, klicka här
 
 

Obs! Den elektroniska tjänsten kan endast användas för Euroclear Finland-registrerade aktier.

Per telefon: +358 204 621 245
Skriftligen: Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-0010, Helsingfors

 

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Läs mer i dokumentet Om personuppgifter nedan (på engelska).


Stora Enso Oyj:s tillfälliga aktieägarförteckning per 16 mars 2018 blir färdig kring den 23 mars 2018. Förteckningen finns till påseende hos Euroclear Finland, Urho Kekkonens gata 5 C, Helsingfors.

 

Språk

Bolagsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.


Fullmakt

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors innan anmälningstidens utgång. Alternativt kan en kopia av fullmakten tillställas per epost på adressen agm@storaenso.com, i tillägg till vilket fullmakten i original bör företes på årsstämman.


Euroclear Sweden AB-registrerade aktier och i Sverige förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade på årsstämmans avstämningsdag den 16 mars 2018 i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva rösträtt måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfälligt införande av aktierna i den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran ska ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 20 mars 2018 kl. 10.00 svensk tid. Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB gäller samtidigt som anmälan till årsstämman.


Ägare till förvaltarregistrerade aktier i Sverige måste göra en tillfällig registrering i Stora Enso Oyj's aktieägarregister i god tid före den 16 mars 2018.