Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Ansvarstagande för hållbart skogsbruk och virkesanskaffning

Ett antal miljöorganisationer har nyligen uttryckt sin oro över svenskt skogsbruk och Stora Ensos planer på avverkning runt sjön Messlingen i Härjedalen.
 
Stora Enso har för närvarande inte någon pågående avverkning i det aktuella området. Baserat på de inkomna synpunkterna kommer vi att göra en ny bedömning av den framtida hanteringen av området. Vi kommer inte att utföra några skogliga åtgärder förrän bedömningen är klar.
 
Vi tillämpar skogscertifiering, spårbarhet av virke och strävar efter att ha en öppen dialog med våra intressenter. Stora Enso arbetar för ett hållbart skogsbruk och vi garanterar att allt trä vi använder kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Vår Policy för virkes- och fiberanskaffning samt markskötsel (på engelska) garanterar att Stora Enso inte anskaffar virke från frivilligt avsatta områden eller skogar avsedda för bevarande samt skogar som innehåller höga naturvärden. Inte heller köper vi virke eller fiber från Intact Forest Landscape-områden, som har identifierats för bevarande genom dialogprocesser med lokala intressenter. Vi har infört olika mekanismer för att säkerställa att våra leverantörer följer denna policy, till exempel tredjepartscertifierade system för spårbarhet.
 
Innan en skog planeras för avverkning görs alltid en naturvärdesbedömning för att säkerställa att området inte håller så höga naturvärden att det ska undantas från avverkning. I de fall det råder osäkerhet om naturvärdena konsulteras Skogsstyrelsen innan avverkningsanmälan skickas in.
 
Stora Enso följer gällande lagstiftning för skogsbruk. I tillägg anser vi att vår förpliktelse gentemot erkända certifieringssystem är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett hållbart skogsbruk. Certifieringssystemen är pålitliga tredjepartssystem med inbyggda system för intressenter att lämna synpunkter, som omfattar hållbarhet ur miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv.
 
Vi tror att det mest hållbara sättet att skydda intakta skogslandskap och höga bevarandevärden är genom nationella och regionala processer i nära dialog med olika intressenter som har utvecklat dessa begrepp. Vi anser att det är ytterst viktigt att samtliga intressenter deltar i dialogen.
 
På Stora Enso menar vi att bevarande av den biologiska mångfalden är avgörande för en framgångsrik bioekonomi. Vi välkomnar en diskussion kring dessa frågor med ideella organisationer, kunder och andra intressenter.
 

För ytterligare information:
 
Ulrika Lilja, EVP, Communications
Ulrika.lilja@storaenso.com
Tel. +46 72 221 9228