Årsstämma 2018

ContactClose
Sweden
×
Contact form
Select a topic
Sales: Select a product group
Select your country

Stora Enso processes personal information responsibly. For more information, please review our Privacy Notice. Privacy notice page link

Vid Stora Ensos ordinarie årsstämma den 28 mars 2018 antogs bokslutet för 2017 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,41 EUR per aktie utbetalas för år 2017. Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 3 april 2018 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavara av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen betalas uppskattningsvis den 10 april 2018.

Styrelseledamöter

Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Antti Mäkinen väljs som ny styrelseledamot for samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Språkversioner