How can we help you?

Do you want to know more about Stora Enso?

How can we help you?

Send us a message
Search for contacts here
Find a contact
Look for a job at Stora Enso.
Get a job

Not what you were looking for?

Visit our contact page and we'll help you.

Stora Enso Bioenergi

Köper, förädlar och säljer trädbränsle.

Våra kunder är främst värmeverk eller kombinerade kraft- och värmeverk men också industrier inom Stora Enso koncernen.

Stora Enso Bioenergi är ett B2B företag gällande både försäljning och inköp av råmaterial och tjänster. Vi är Sveriges största leverantör av trädbränsle och verkar i södra och mellersta Sverige där vi förser våra kunder med förnybart bränsle som ger värme och energi till hem och industrier. Vi omsätter årligen ca 1 miljard kronor vilket motsvarar cirka 5,5 TWh trädbränsle. Det kan jämföras med vad en kärnkraftsreaktor producerar under cirka ett år.

Stora Enso Bioenergis produkter köps till stor del från moderbolaget Stora Enso Skog samt systerföretaget Sydved men också av mindre privata skogsägare. Vår storlek och geografiska spridning ger goda möjligheter vad det gäller service och resurser till både leverantörer och kunder.

Skapa, tilltro och förnya

Stora Enso Bioenergis mission är att leverera till egen industri, öka utbudet och kvalitén till våra kunder samt att vara lönsamma. Detta genom att vara ett av de största företagen avseende biobränsle samt vara ett föredöme i branschen.

Do whats right

 • Vi står för ett ansvarsfullt företagande
 • Vi bryr oss om varandra i samverkan mellan oss själva och i relationer med leverantörer och kunder
 • Vi visar omtanke för miljön och arbetar ständigt med förbättringar för en mer hållbar affär

Miljö

Stora Enso Bioenergi vill påverka framtiden genom att utveckla delar av Stora Enso och bidra till samhällets behov av förnyelsebar energi.

Vi ser oss själva spela en viktig roll i lösningen för en bättre miljö och delaktighet i att uppnå Sveriges klimatmål 2020.Vi tillsammans med Stora Enso Skog har som miljömål att öka produktionen av biobränsle (GROT). Vi vill också minimera de negativa miljökonsekvenserna genom att ständigt utveckla och förbättra transportfunktionen för att undvika att det körs onödiga mil på vägarna och därigenom minska oljeförbrukningen. Stora Enso Bioenergi är certifierade ISO14001.

Visionen är att vara ett föredöme i trädbranschen och ständigt arbeta med förbättringar för minskad miljöpåverkan och en hållbar trädbränsleanskaffning. För att kunna garantera bästa kvalitet på produkterna och hänsynstagande till miljön styr vi själva över större delen av produktionsprocessen, från grenar och toppar i skogen fram till kundens mottagning. Produkten ska uppfylla kundernas krav på en miljöanpassad produkt där råvaran är förnyelsebar och restprodukten vid förbränning kan återföras till skogsmark i form av aska.

Vi följer Stora Enso koncernens principer för hållbarhet, det innebär att vi arbetar med spårbarhet av samtliga råvaror för att säkra att dessa kommer från lagligt hanterade skogar. Vi följer rådande lagar och föreskrifter samt kontinuerligt arbeta för ständiga förbättringar. Vad gäller markskador följer vi framtagen branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark.

Med hjälp av engagerade medarbetare och effektiva arbetsmetoder, där produktion och transport är outsourcad, ska vi växa med lönsamhet. Detta genom att ha förståelse för våra kunder, tillgodose deras behov och därmed stärka affärsrelationerna. Långsiktiga samarbeten och gemensam målbild ska vara ett win-win koncept för båda parter för att kunna nå mer kostnadseffektiva produkter.

”Nöjd Kund Index 4,3/5 (2013)”

Policy

Pine branches with cones

Biobränslemarknaden

Den svenska biobränslemarknaden för uppvärmning och kraftproduktion omfattar idag cirka 60 TWh och utgör en omfattande del av Sveriges energitillförsel. Typer av biobränsle som används är oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm, spannmål), torv, tallbeckolja. Stora Enso Bioenergi levererar oförädlade trädbränslen.

Produkter

Vårt viktigaste trädbränslesortiment är Grot (grenar och toppar), där vi är ledande i utvecklingen av högkvalitativ grot.

Grot är en förnybar, säker och skonsam energikälla jämfört med ändliga förbränningsalternativ så som olja, kol och kärnkraft. Energin som utvinns från groten produceras helt och hållet av resurser som annars skulle gått förlorade.

Genom att hantera groten rätt får vi ett material med högt energiinnehåll, vilket skapar mervärde i alla affärsled - från leverantör till kund.

Rätt hanterad grot är torr, avbarrad och utan föroreningar. Vid rätt hanterad grot finns det både ekonomiska fördelar såsom högre ersättning till leverantör, billigare produktion, rätt kvalitet till kund, utan fördyrande föroreningar samt en miljövinning såsom effektivare förbränning, näringen via barr stannar på hygget, färre transporter och maximalt nyttjande av produktionsresurser.

Genom att använda rätt metod vid avverkning så skonas marken. Markberedning och plantering förenklas och groten får en hög kvalitet. När virket är bortkört och riset fått torka och barra av på hygget så skotas det ihop med en risskotare. Vältan ska i alla lämpliga fall placeras utmed väg för så god tillgänglighet och service som möjligt. Vältan täcks med papp som skydd mot nederbörd och märks med vältlappar. Flisningen sker den kalla delen av året, eller då kunder efterfrågar bränsle. Transporten sker vanligtvis i samband med flisningen. Ett torrt och lätt material ger större och färre lass vilket gynnar både ekonomi och miljö. Hos kunden mäts volym, vikt, fukthalt, därefter kan energiinnehållet beräknas.

För att bränslet ska förbrännas effektivt och ge bästa avkastning är det viktigt att flisen är torr, det vill säga hålla en bra kvalitet. Flis av högsta kvalitet håller låg fukthalt, har rätt storlek och är fri från föroreningar.

 

Skogsbränsle
Skogsflis

Skogsflis kommer från avverkning i form av grenar, toppar och träddelar som sedan flisas och fraktas till industri eller värmeverk. För att få ett bra bränslevärde och minimera utsläppen från pannan är det viktigt att groten är torr och avbarrad när den flisas.

 • Fukthalt ca 35 – 50 %
 • Askhalt ca 2 – 3 %
 • Värmevärde ca 0,8 – 1,1 MWh/m3s

Stamvedsflis

Stamvedsflis kommer från virke som inte klarar massaindustrins kvalitetskrav. Vanligast är granved med mycket röta, torr löv- eller barrved.

 • Fukthalt ca 35 – 45 %
 • Askhalt ca 0,70 - 1 %
 • Värmevärde ca 0,65 - 0,80 MWh/m3s

 

Industriella biprodukter

Vid sågning är sågutbytet ca 50 %, vilket innebär att ungefär hälften av stocken blir till biprodukter såsom bark, sågspån, massavedsflis samt torrflis.

Bark

Bark levereras riven eller oriven och framställs då stocken avbarkas före sågning på sågverket. Hanteringen ser olika ut på olika sågverk, vilket medför att sortimentets kvalité varierar. Barkens fukthalt är beroende av årstid och fraktion, samt inblandning av rotreducerflis. Askhalten för bark är oftast högre än för ved, då den kan innehålla föroreningar från exempelvis sand. Städbark är barkspill från sågverksindustrin som innehåller högre grad av föroreningar än övrig bark, varför den endast kan eldas i större anläggningar.

 • Fukthalt ca 50 – 65 %
 • Askhalt ca 3 %
 • Värmevärde ca 0,60 MWh/m3s

Torrflis

Flisat torkat virke som uppkommer vid justerverket vid sågningen (där plank och bräder längdjusteras) kallas torrflis. Sortimentet håller i stort sett samma kvalitet året om med låg fukthalt och jämna fraktioner. En del förbrukare väljer att blanda torrflisen med ett blötare bränsle, till exempel bark, för att få mindre variationer i fukthalt mellan olika sortiment.

 • Fukthalt ca 12 –20 %
 • Askhalt ca 0,50 %
 • Värmevärde ca 0,75-0,85 MWh/m3s

Spån

Merparten av spånet från sågverken går till pellets- och spånskivetillverkare, men kan även blandas med andra sortiment; bark och stamvedsflis, för eldning i värmeverk, etc.

 • Fukthalt ca 35 – 65 %
 • Askhalt ca 0,30 %
 • Värmevärde ca 0,65 MWh/m3s

Returträ

Returträflis är en återvinningsprodukt som i huvudsak framställs av rivningsvirke. I regel körs rivningsvirket till en kommunal avfallsanläggning, där det sorteras och krossas/flisas. Det är viktigt att särskilja tryckimpregnerat virke från obehandlat och målat, då det tryckimpregnerade frigör farliga föroreningar vid förbränningen som är skadliga för naturen. Eldning av returträflis ställer överlag högre krav på rökgasrening och askan ska inte spridas i skogsmark.

 • Fukthalt ca 20 – 40 %
 • Askhalt ca 3 - 6 %
 • Värmevärde ca 0,75 MWh/m3s

 

Quick links

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden construction and paper. We employ some 23 000 people and have sales in more than 50 countries and our shares are listed on the Helsinki (STEAV, STERV) and Stockholm (STE A, STE R) stock exchanges.

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest