Kasvava metsa ja metsamaterjali ost

Juhtiva puidutööstusettevõttena ostab Stora Enso aastaringselt kõikidelt metsaomanikelt (era- kui juriidilistelt isikutelt) metsamaterjali ja kasvava metsa raieõigust.

Metsamaterjalina ostame erinevaid sortimente: lisaks kuuse- ja männipalgile ka paberipuud.
Täpsema informatiooni saamiseks pöördu palun oma piirkonna ostujuhi poole. Kontaktid on toodud lehe lõpus.


Kasvava metsa raieõiguse müüjatele pakub Stora Enso täisteenust – soovi korral metsakorralduskavast kuni taasmetsastamiseni; s.h ka teavet erinevate metsamajandamise toetuste kohta.
Raietöödel, puidu ladustamisel ja äraveol hoivad silma peal meie professionaalsed metsameistrid. Töid teostavad usaldusväärsed metsatöö- ja transpordiettevõtted.

Metsa ülestöötamisel ehk raiel järgib Stora Enso alati Metsaseadust ja mõistlikke metsamajandamise tavasid. Lisaks lähtuvad meie poolt valitud koostööpartnerid oma tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud „hea metsa peremehe“ põhimõtetest (sertifikaadid FSC® (FSC-C125195) ja PEFC™ (PEFC/02-32-32)) ja Stora Enso Tarnija tegevusjuhendis toodud vastututustundliku äripraktika juhistest (Stora Enso Supplier Code of Conduct). 

Stora Enso kasvava metsa raieõiguse ostuprotsess on järgmine:

1. Kontakt Stora Enso oma piirkonna ostujuhiga
Kui soovid müüa kasvava metsa raieõigust (ehk metsamaa jääb peale raiet raieõiguse müüjale), siis võta hinnapakkumise saamiseks ühendust meie ostujuhiga. Ostame kasvavat metsa üle kogu Eesti.

2. Vajalike dokumentide ülevaatamine ostujuhi poolt
Soovi korral aitab meie ostujuht korraldada metsakorralduskava koostamise ja annab juhised teiste vajalike dokumentide kordaajamiseks.

Lisaks saab meie ostujuhtidelt teavet erinevate siseriiklike, Euroopa Liidu ja PRIA metsamajandamise toetuste kohta: näiteks metsauuendamine (taasmetsastamine), noorendike hooldamine, harvedusraie kuni 30 aastastes metsades,  metsa majandusliku väärtuse parandamine jms.

3. Metsa koosseisu hindamine ja hinnapakkumine
Puude liigilise tagavara ja koosseisu, mahu ning kvaliteedi hindamine, mille alusel teeb ostujuht  hinnapakkumise.

4. Ettemaks raieõiguse väärtusest
Kui hinnapakkumine on sobiv, siis  lepitakse kokku ka tasumise kord. Reeglina makstakse enne raie algust välja osaline ettemaks Sinu kasvava metsa hinnangulisest turuväärtusest ja peale metsamaterjali realiseerimist  tehakse lõpparveldus.

5. Raietööde läbiviimine
Stora Enso kannab koostöös oma pikaajaliste alltöövõtjatega hoolt kõikide asjatundlike metsalangetus- või metsahooldustööde eest.

6. Puidu ladustamine ja äravedu
Stora Enso korraldab puidu ladustamise ja äraveo lähtuvalt mõistlikest metsamajandamise tavadest. Seejuures kiiremini riknev puit veetakse ära esimeses järjekorras.
Peale raietööde ja puidu transpordi lõppu raielank korrastatakse ja taastatakse väljaveoteed.

7. Lõpparveldus
Peale puidu realiseerimist ja mõõtmistulemuste selgumist (puidu sortiment ja maht) tehakse raieõiguse müüjaga lõpparveldus.

Teatud vanuses ja seisundis mets on vajab raiet ja metsauuendust. Seega tasub Sul müüa kasvava metsa raieõigust õigel ajal – just siis, kui Sinu mets raieks parimas vanuses ja saadava puidu kvaliteet kõige kõrgem.

Täiendava informatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna ostujuhiga.

Indrek Tust

Metsandusjuht
Kesk- ja Edela- Eesti piirkonna kasvava metsa ost
Rakvere metsakontor
Ferdinand Gustav Adoffi 11, Rakvere, Lääne-Virumaa 44310
 Tel + 372 517 8388
 E-post: indrek.tust@storaenso.com

Endel Männiste
Ostujuht
Põhja- ja Ida-Eesti, Kesk-, Lääne- ja Edela-Eesti piirkonna kasvav mets
Põhja-, Kesk- ja Ida-Eesti piirkonna metsamaterjal
Rakvere metsakontor
Ferdinand Gustav Adoffi 11, Rakvere, Lääne-Virumaa 44310
 Tel + 372 505 7011
 E-post: endel.manniste@storaenso.com

Peeter Olesk
Ostujuht
Lõuna- ja Kagu-Eesti piirkonna
kasvav mets ja metsamaterjal
Lääne- ja Edela Eesti piirkonna metsamaterjal
Sõbra 54, Tartu 50106
Tel + 372 508 4353
E-post: peeter.olesk@storaenso.com


Harri Puusepp

Ostujuht
Lõuna- ja Kagu-Eesti piirkonna
kasvav mets ja metsamaterjal
Tartu metsakontor
Sõbra 54, Tartu 50106
 Tel + 372 504 3399
 E-post: harri.puusepp@storaenso.com

Illar Võhma

Ostujuht
Saarte piirkonna kasvav mets ja metsamaterjal
Kuressaare metsakontor
Tallinna mnt 30, Kuressaare 93816
 Tel + 372 520 2647
E-post: illar.vohma@storaenso.com

Kristiina Räst
Metsamajanduse juht
Tartu mnt 80D, Tallinn 10112
Tel + 372 514 4067
E-post: kristiina.rast@storaenso.com

Kiirlingid