Yhtiökokous

Yhtiökokous 2020

Torstaina 4.6.2020
Yhtiön pääkonttori, Kanavaranta 1, Helsinki

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaislain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Tärkeitä päivämääriä
29.4.2020 Yhtiökokouskutsu julkaistaan
6.5.2020 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
19.5.2020 Osakkeenomistajien kysymykset yhtiökokoukselle oltava perillä
25.5.2020 Täsmäytyspäivä
28.5.2020 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät

Yhtiökokousmateriaali

Seuraava yhtiökokousmateriaali on ladattavissa alla olevasta dokumenttikirjastosta:

  • Kutsu yhtiökokoukseen sekä esityslista
  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset
  • Valtakirjat osakkeenomistajille äänestysohjeiden lähettämiseksi Euroclear Finland Oy:lle tai yhtiön valtuuttamalle asiamiehelle

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 25.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajat voivat osallistua vain äänestämällä etukäteen alla esitetyllä tavalla ja osakkeenomistajien oikeudella lähettää etukäteen vastaehdotuksia tai kysymyksiä yhtiölle. Tällä tavoin Stora Enso pyrkii järjestämään kokouksen Covid-19-pandemian aikana varmistaen osakkeenomistajiensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä turvallisuuden. Aiemmin tehtyä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 19.3.2020 ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 6. toukokuuta 2020 ja päättyvät keskiviikkona 28. toukokuuta 2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Yhtiön nimeämää asiamiestä käytettäessä äänestysohjeiden on oltava perillä viimeistään 27. toukokuuta 2020.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai yhtiön nimeämälle asiamiehelle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon seuraavilla tavoilla 6.5.2020 alkaen:

1. Sähköinen ennakkoäänestys

Klikkaa tästä äänestykseen.

Ennakkoäänestys päättyy 28.5.2020 klo 16.00.

2. Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa alla olevassa dokumenttikirjastossa saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Eurocler Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

3. Toimittamalla äänestysohjeet riippumattomalle asiamiehelle

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus halutessaan käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa yhtiön nimeämä riippumaton asiamies asianajaja Mårten Knuts tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla alla olevasta dokumenttikirjastosta. Tämä tai vastaava tieto on toimitettava 27.5.2020 mennessä:

postitse: asianajaja Mårten Knuts, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki

tai sähköpostitse:
agmstoraenso@krogerus.com

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 25.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään maanantaina 1.6.2020 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Tilapäiset rekisteröinnit osakasluetteloon

Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, tulee:

(i) Olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään maanantaina 25.5.2020.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään maanantaina 25.5.2020 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

(ii) Pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Stora Enso Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään tiistaina 26.5.2020 kello 12.00 Ruotsin aikaa.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään, on mahdollista osallistua kokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

Kysymykset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä yhtiökokoukselle sähköpostitse osoitteeseen agm@storaenso.com. Kysymysten oli oltava perillä viimeistään 19.5.2020.

Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset (päivitetty 15.5.2020)

Mikä on tilanne Guangxissa – onko tehdas rakennettu ja toimiiko se täydellä teholla?

Kyllä, Stora Enson kuluttajakartonkitehdas Beihaissa, Kiinan Guangxin alueella, vihittiin käyttöön vuonna 2016. Tehdas toimii täydellä kapasiteetilla, joka on noin 500 000 tonnia kuluttajakartonkia vuodessa.

Kuinka suuria maa-alueita yritys hallitsee siellä?

Stora Enso vuokraa 81 000 hehtaaria maata Guangxin maakunnassa. Lisätietoja Stora Enson metsäomaisuudestamme on verkkosivuillamme. Lisätietoja Stora Enson yhteisötyöstä Guangxissa löytyy yhtiön vuosikertomuksesta 2019 (sivu 24).

Yhtiö päätti pienentää osingonmaksun 0,15 euroon. Mitä mieltä suurimmat osakkeenomistajat Solidium, Kela, Varma, Ilmarinen ja Keuda olivat asiasta tässä tilanteessa?

Stora Enson hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle pohjautuu yhtiön vuoden 2019 taloudelliseen tulokseen ja on 0,15 euroa. Yhtiökokous päättää osingosta 4. kesäkuuta 2020. Yhtiön kaikki osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan etukäteen äänestämällä.

Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan 4. kesäkuuta pidetyn kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Stora Enson verkkosivuilla viimeistään 18. kesäkuuta 2020.

Kuinka yhtiön hallitus perustelee eettisesti ja moraalisesti päätöstä vähentää osingonmaksua koronakriisin aikana, kun valtion rahoitustarve on varmasti suuri?

Stora Enson hallitus päätti muuttaa osinkoehdotuksensa 0,15 euroon osakkeelta johtuen Covid-19 -pandemiasta ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan edellytyksiin. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksella olisi valtuudet päättää harkintansa mukaan enintään 0,35 euron osingonjaosta, joka jaetaan yhdessä tai useammassa erässä myöhemmässä vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19 -pandemian vaikutuksista Stora Enson liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen.

Päättäessään uudesta osinkoehdotuksesta hallitus otti huomioon useita näkökohtia, joista yksi on osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen ns. vähimmäisosinko. Hallitus päätti ehdottaa välittömän, vähimmäisosinkoa vastaavan osingon maksusta sekä jättää tilaa huomioida kaikki olennaiset näkökulmat tehdessään myöhemmässä vaiheessa päätöstä mahdollisen lisäosingon maksusta olettaen, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen.