Hallituksen valiokunnat

Valiokuntien toimivalta määräytyy hallituksen hyväksymän ko. valiokunnan säännön perusteella. Valiokunta arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnalla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokunnan jäsenillä on oikeus saada tieto kaikesta valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavasta informaatiosta. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Valiokunta tarkastaa säännöllisesti yhtiön sisäistä valvontaa ja -tarkastustusta, taloudellisten riskien hallintaa ja raportointia koskevat järjestelmät, tilintarkastusprosessin sekä vuosittaisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Lisäksi valiokunta valmistelee suosituksia emoyhtiön ja tärkeimpien konserniyhtiöiden tilintarkastajien valintaa varten sekä valvoo tilintarkastajien riippumattomuutta.

Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu 3–5 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla taloushallinnon erityistuntemusta sekä kokemusta erityisesti yhtiöön sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja periaatteiden, kirjanpidon tai tilintarkastuksen osalta. Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontuu säännönmukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnan jäsenet tapaavat tilintarkastajat ja sisäisen tarkastuksen edustajia säännöllisesti ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa esillä olleista asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä talous- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.

Nykyiset jäsenet

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 14.3.2019 Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta ja Elisabeth Fleuriot.

Palkkiot: puheenjohtaja 20 600 euroa/vuosi ja jäsen 14 400 euroa/vuosi yhtiökokouksen 2019 päätöksen mukaan.

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa yritysvastuuta ja yritysetiikkaa koskevissa asioissa, yhtiön pyrkimyksiä hyvän yritysvastuukansalaisuuden toteuttamiseen ja yhtiön panostusta vastuulliseen kehitykseen. Valiokunta tarkistaa yhtiön vastuullisuusstrategian ja yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevan strategian säännöllisin väliajoin ja valvoo sen tehokasta toteuttamista Stora Enson hallinnointia koskevien periaatteiden mukaisesti sekä tarkastaa yhtiön ulkoisen vastuullisuusraportoinnin. Työssään valiokunta huomioi myös yhtiön tarkoituksen ja arvot sekä yleiset toimintaohjeet ja liiketoimintaperiaatteet.

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnassa on 2–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä, jotka hallitus nimeää vuosittain. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla aiempaa osaamista ja kokemusta yritysvastuuseen ja -etiikkaan liittyvien asioiden hoidosta.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.

Nykyiset jäsenet

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi valittiin 14.3.2019 Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Hock Goh ja Göran Sandberg.

Palkkiot: puheenjohtaja 10 300 euroa/vuosi ja jäsen 6 200 euroa/vuosi yhtiökokouksen 2019 päätöksen mukaan.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja arvioida yhtiön ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita (mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion arviointi sekä suositusten tekeminen), arvioida toimitusjohtajan toimintaa sekä antaa suosituksia johdon palkitsemisjärjestelmistä mukaan lukien osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät. Palkitsemisvaliokunnan edustaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa vastaamassa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja palkkioasioistaan.

Palkitsemisvaliokunnassa on 3–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.

Nykyiset jäsenet

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 14.3.2019 Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Antti Mäkinen ja Hans Stråberg.

Palkkiot: puheenjohtaja 10 300 euroa/vuosi ja jäsen 6 200 euroa/vuosi yhtiökokouksen 2019 päätöksen mukaan.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot