Stora Enson tilinpäätöstiedote 2019

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 30.1.2020 klo 8.30

Ennätyksellinen rahavirta haasteellisesta vuosineljänneksestä huolimatta
Osinkoehdotus 0,50 euroa osakkeelta


Q4/2019 (verrattuna Q4/2018)

 • Liikevaihto laski 9,3 % 2 411 (2 657) milj. euroon.
 • Operatiivinen liiketulos pieneni 112 (271) milj. euroon.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 4,6 % (10,2 %).
 • IFRS-liiketulos oli 680 (356) milj. euroa.
 • Tulos/osake (EPS) nousi 0,66 (0,39) euroon, ja tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,69 (0,33) euroa.
 • Ennätyksellinen liiketoiminnan rahavirta oli 721 (323) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 518 (148) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan, 2,1 (1,1).
 • Alhaisemman kannattavuuden vuoksi operatiivinen ROCE oli 4,2 % (12,4 %).

Vuosi 2019 (verrattuna 2018)

 • Liikevaihto oli 10 055 (10 486) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos oli 953 (1 325) milj. euroa.
 • Ennätyksellinen liiketoiminnan rahavirta oli 1 980 (1 365) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 1 386 (811) milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2020
Geopoliittisten epävarmuustekijöiden aiheuttamien heikentyneiden ja vaihtelevien liiketoimintaolosuhteiden odotetaan vaikuttavan Stora Ensoon myös vuonna 2020. Paperin kysynnän odotetaan jatkavan laskuaan Euroopassa ja konsernin muiden tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan vaihtelevana. Pohjoismaiden poikkeuksellisen lauha talvi ja lyhentynyt jäisen maan aika voivat vaikuttaa puun korjuuseen ja kuljetuksiin. Tämä voi vaikuttaa raaka-aineen saatavuuden vakauteen ja mahdollisesti nostaa puukustannuksia tehtaillamme Pohjoismaissa.

Stora Enso jatkaa aktiivista kustannustenhallintaa vuosina 2020–2021 kannattavuuden turvaamisohjelmansa kautta. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten säästötavoite on 275 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. Useat ammattiyhdistysliikkeet Suomessa ovat parhaillaan lakossa, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Enson tulokseen.

Tulosohjeistus Q1/2020
Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan asettuvan 90–200 milj. euron vaihteluvälille. Ostrołękan tehtaan paperikoneella 5 on ensimmäisen neljänneksen aikana vuotuinen huoltoseisokki. Kunnossapidon kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 60 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä ja 10 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Useat ammattiyhdistysliikkeet Suomessa ovat parhaillaan lakossa, jolla on vaikutus myös Stora Enson toimintoihin. Näiden kolme viikkoa kestävien työtaistelutoimenpiteiden negatiivinen vaikutus sisältyy edellä mainittuun, vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivista liiketulosta koskevaan arvioon.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q4/19 Q4/18 Muutos %
Q4/19–Q4/18
Q3/19 Muutos %
Q4/19–Q3/19
2019 2018 Muutos %
2018–2019
Liikevaihto 2 411 2 657 -9,3 % 2 402 0,4 % 10 055 10 486 -4,1 %
Operatiivinen EBITDA 259 405 -36,0 % 376 -31,0 % 1 542 1 878 -17,9 %
Operatiivinen liiketulos 112 271 -58,8 % 231 -51,7 % 953 1 325 -28,1 %
Operatiivinen liiketulos, % 4,6 % 10,2 %   9,6 %   9,5 % 12,6 %  
Liiketulos (IFRS) 680 356 91,4 % 170 300,0 % 1 305 1 390 -6,1 %
Tulos ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 678 267 153,4 % 152 n/m 1 329 1 190 11,7 %
Tulos ennen veroja 646 315 105,2 % 115 n/m 1 137 1 210 -6,1 %
Katsauskauden tulos (IFRS) 519 299 73,9 % 59 n/m 856 988 -13,4 %
Korolliset nettovelat 3 209 2 092 53,4 % 3 745 -14,3 % 3 209 2 092 53,4 %
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 4,2 % 12,4 %   8,7 %   9,8 % 15,5 %  
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,69 0,33 113,2 % 0,13 n/m 1,34 1,29 3,9 %
Tulos/osake, euroa 0,66 0,39 71,2 % 0,09 n/m 1,12 1,28 -13,1 %
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,1 1,10   2,2   2,1 1,1  
Henkilöstö keskimäärin 25 403 26 151 -2,9 % 26 414 -3,8 % 26 096 26 067 0,1%


Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulosta:

"Vuosi 2019 päättyi haasteelliseen vuosineljännekseen, jolle oli tunnusomaista vaativa markkinatilanne, erityisesti merkittävästi alhaisemmat selluhinnat. Olemme keskittyneet niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa, kuten kustannuksiin, rahavirtaan ja arvon hallintaan volyymin sijaan. Olemme tyytyväisiä siihen, että aloitimme kannattavuuden turvaamisohjelman aikaisessa vaiheessa. Se etenee suunniteltua aikataulua nopeammin ja vuonna 2019 toteutetut kustannussäästöt olivat yhteensä 150 milj. euroa. Jatkamme nyt työskentelyä niiden asioiden parissa, joihin voimme vaikuttaa, jotta olemme valmiina kannattavampaan tulevaisuuteen suhdanteen vaihtuessa.

Metsäomaisuutemme käypä arvo on noussut huomattavasti sen jälkeen, kun julkaisimme kolmannen vuosineljänneksen tuloksen. Vaikutus oli pääasiassa seurausta Ruotsissa sijaitsevan metsäomaisuutemme ja Suomessa Tornatorin metsäomaisuuden käyvän arvon noususta.

Viimeisen vuosineljänneksen alhaisemmilla hinnoilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja operatiiviseen liiketulokseen. Operatiivisen liiketuloksen vaikutusta kumosivat kuitenkin osittain kannattavuuden turvaamisohjelman avulla saavutetut alhaisemmat kustannukset. Olen tyytyväinen, että liiketoimintamme rahavirta oli ennätyskorkea hyvän käyttöpääoman hallinnan ja Bergvik Skogin ylimääräisen osingonjaon ja pääoman palautuksen myötä. Kun katsomme koko vuotta 2019, liikevaihtomme pysyi yli 10 miljardissa eurossa. Operatiivinen liiketuloksemme laski, mihin emme voi olla tyytyväisiä.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,50 osinkoa maksetaan osakkeelta. Osinko pysyy siis samana kuin viime vuonna.

Muutoshankkeemme etenevät hyvin ja kraftlainerin tuotannon Oulun tehtaalla odotetaan alkavan vuoden 2020 loppuun mennessä. Jatkamme myös innovointia vahvistaaksemme valikoimaamme. Investoimme biopohjaisia muoveja valmistavan pilottitehtaan rakentamiseen tarjotaksemme toimivia vaihtoehtoja fossiilipohjaiselle muoville. Tällä kehitysaskeleella voimme tarjota vaihtoehtoja esimerkiksi kirkkaille pakkausten päällysteille. Yhdessä suomalaisen startup-yritys Sulapacin kanssa olemme myös tuoneet markkinoille uusiutuvan ja biohajoavan pillin. Tämä on yksi niistä tavoista, joilla osallistumme maailmanlaajuisen muovijäteongelman torjuntaan.

Tuomme markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita, joilla asiakkaamme voivat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnassaan. Olenkin ylpeä, että olemme solmineet maailmanlaajuisen kumppanuuden Atoksen kanssa tuodakseemme markkinoille uusia automatisoituja vähittäiskaupan ratkaisuja ja palveluja. Radiotaajuisen etätunnistus (RFID) -teknologian avulla teemme mahdolliseksi tätä teknologiaa hyödyntävät e-kioskit, jotka on suunniteltu nopeille, mukaan otettaville ostoksille.

Koska vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä, jatkamme työtämme edistääksemme puurakentamista. Olemme lanseeranneet uuden rakennuskonseptin, joka auttaa arkkitehtejä, insinöörejä ja rakennuttajia suunnittelemaan puisia toimistorakennuksia. Aloitimme viimeisellä neljänneksellä myös uusia puurakennushankkeita Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Sveitsissä. Puurakentamisen hyötyjä ovat jopa 70 % nopeammat rakennusajat, 80 % vähäisemmät maantiekuljetukset työmaille ja jopa 75 % pienemmät hiilipäästöt, vain joitakin hyötyjä mainitakseni.

Kun yhteiskunnan kehitys kohti kiertotaloutta kiihtyy, olemme luomassa organisaatiota, joka vahvistaa kykyämme ajaa innovointia ja vastuullisuutta yhteisellä tavoitteella. Tämän vuoksi uudistimme vuoden lopussa pakkausdivisiooniemme rakenteen. Lisätäksemme läpinäkyvyyttä raportoimme vuodesta 2020 alkaen erillisenä uuden Forest-divisioonamme, joka tehostaa metsäomaisuutemme arvon luomista.

Mitä tulee liiketoimintailmastoon Pohjoismaissa, varoituksen sana on mielestäni paikallaan. Metsäteollisuus tarvitsee ennustettavuutta, aivan kuten muutkin toimialat. Tämän vuoksi vuoden alun yhteiskunnan toimintaan vaikuttavat lakot ovat ongelmallisia. Pohjoismaille on todella tärkeää varmistaa vientisektoreidensa maailmanlaajuinen kilpailukyky.

Työskenneltyäni nyt kaksi kuukautta toimitusjohtajana voin todeta olevani todella ylpeä ja innostunut työstä, jota saan tehdä osaavien ammattilaisten kanssa koko yhtiössä. Tehtävämme on tuottaa kasvua ja tulosta sekä edistää vastuullisuutta yhdessä nykyisten ja uusien asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sijoittajien kanssa.

Tulevaisuus kasvaa metsässä!"
 

Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Webcast ja lehdistötilaisuus medialle Helsingissä klo 12.00           
Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja viestintäjohtaja Ulrika Lilja esittelevät tuloksen englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa. Medialle suunnattu tilaisuus järjestetään klo 12.00 Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1 ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa storaenso.videosync.fi/2019-q4-results

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/vwqpy9yv.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Suora lähetys klo 15.00   09 4245 0806
Tunnuskoodi   8646169

Linkit webcast-lähetyksiin ovat myös Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/investors

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Liitetiedostoja