Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2020

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2020 klo 8.30

Joustavuutta lisäämällä valmistaudutaan vastatuuleen
Osinkoehdotus 0,15 euroa osakkeelta, ylimääräisestä 0,35 eurosta päätetään myöhemmin

Q1/2020 (verrattuna Q1/2019)

  • Liikevaihto laski 16,2 % ja oli 2 207 (2 635) milj. euroa hintojen ja volyymien merkittävän alenemisen seurauksena.
  • Operatiivinen liiketulos pieneni 180 (335) milj. euroon.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,1 % (12,7 %).
  • IFRS-liiketulos oli 262 (313) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,29) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 0,12 (0,32) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 146 (223) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -32 (94) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,3 (1,6) eli tavoitetasoa (alle 2,0) korkeampi.
  • Operatiivinen ROCE oli 6,8 % (14,5 %) eli strategista tavoitetasoa (yli 13 %) pienempi.

Epävarmuuksien hallinta
Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Stora Ensolle ensisijaisen tärkeitä. Terve työvoima takaa keskeytymättömät toiminnot ja asiakastoimitukset. Stora Enso on turvannut työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden asettamalla maailmanlaajuisen matkustuskiellon helmikuun alussa, kieltämällä kaikki fyysiset kokoukset, kehottamalla henkilöstöä tekemään etätöitä aina kun mahdollista, rajoittamalla pääsyä tehdasalueille, laittamalla altistuneet työntekijät karanteeniin ja seuraamalla tarkasti Covid-19-tilannetta Stora Ensossa. Stora Enson ennakoivan lähestymistavan ansiosta tilanteen vaikutukset konsernin kykyyn pitää tehtaita käynnissä ja palvella asiakkaita ovat olleet tähän mennessä minimaalisia.

Stora Enson likviditeetti ja rahoitusasema ovat vahvoja. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa rahavarat olivat 756 milj. euroa. Yhtiöllä on myös nostamaton 600 milj. euron valmiusluotto sekä 950 milj. euron lakisääteiset eläkelainat Suomessa. Lisäksi Stora Enso allekirjoitti huhtikuussa 400 milj. euron kahdenväliset laina- ja luottosopimukset likviditeetin kasvattamiseksi. Stora Enso Oyj:n velkoihin ei liity finanssikovenantteja.

Kustannusten hallitsemiseksi ja markkinakysynnän negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi Stora Enso on käynnistänyt ylimääräisiä kustannussäästötoimia, joita ovat esimerkiksi investointeja ja rekrytointia koskevat rajoitukset sekä mahdollisia lomautuksia koskevat YT-neuvottelut kaikissa divisioonissa ja konsernitoiminnoissa paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti.

Suurin osa Stora Enson tehtaiden vuotuisista huoltoseisokeista on siirretty vuoden 2020 toiselle puoliskolle Covid-19-pandemiaan liittyvien kansainvälistä matkustusta koskevien rajoitusten ja turvallisuutta koskevien varotoimien vuoksi. Vain Heinolan tehtaan vuotuinen huoltoseisokki on ajoitettu vuoden 2020 toiselle neljännekselle.

Ohjeistus ja näkymät
Stora Enso keskeyttää toistaiseksi vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkistamisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Nykyinen tilanne on nopeuttanut eurooppalaisen paperin kysynnän laskua, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu.

Konserni keskittyy edelleen likviditeetin, rahavirran, kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan varmistaakseen toiminnan joustavuuden sekä nopean toipumisen pandemian jälkeen.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q1/20 Q1/19 Muutos % Q1/20-Q1/19 Q4/19 Muutos % Q1/20-Q4/19 2019
Liikevaihto 2 207 2 635 -16,2 % 2 411 -8,5 % 10 055
Operatiivinen EBITDA 335 484 -30,8 % 277 20,8 %  1 614
Operatiivinen liiketulos 180 335 -46,3 % 124 45,0 % 1 003
Operatiivinen liiketulos, % 8,1 % 12,7 % 5,1 % 10,0 %
Liiketulos (IFRS) 262 313 -16,2 % 680 -61,5 % 1 305
Tulos ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 220 286 -22,8 % 678 -67,5 % 1 329
Tulos ennen veroja (IFRS) 209 282 -26,0 % 646 -67,7 % 1 137
Katsauskauden tulos (IFRS) 149 226 -33,9 % 519 -71,3 % 856
Korolliset nettovelat 3 399 3 093 9,9 % 3 209 5,9 % 3 209
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 6,8 % 14,5 % 4,7 % 10,3 %
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, käyvän arvon muutoksia ja liiketoimintaan kuulumattomia eriä1, euroa, % 0,12 0,32 -62,4 % 0,07 63,5 % 0,84
Tulos/osake, euroa 0,19 0,29 -34,4 % 0,66 -70,7 % 1,12
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,3 1,6 2,0 2,0
Henkilöstö keskimäärin 25 037 26 036 -3,8 % 25 403 -1,4 % 26 096

1 Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, käyvän arvon muutoksia ja liiketoimintaan kuulumattomia eriä lisättiin luetteloon IFRS:n piiriin kuulumattomista tunnusluvuista ja se korvaa tunnusluvun Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailuluvut on laskettu uudestaan.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulosta:

"Vuoden ensimmäisen neljänneksen vallitsevia tekijöitä ovat olleet haasteelliset korjuuolosuhteet, Suomessa järjestetyt lakot sekä Covid-19-viruksen kehittyminen pandemiaksi. Hintojen ja volyymien laskulla neljänneksen aikana oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja operatiiviseen liiketulokseen viime vuoden ensimmäisen neljänneksen ennätykselliseen tasoon verrattuna. Tämä tilanne on ”uusi normaali”, jossa aiemmat lainalaisuudet eivät enää päde. Näissä olosuhteissa olen tyytyväinen ensimmäisen neljänneksen tulokseemme, joka oli 180 miljoonaa euroa eli ohjeistuksemme yläpäässä. Olemme keskittyneet liiketoiminnan joustavuuden lisäämiseen sekä toimenpiteisiin alueilla, joihin voimme vaikuttaa. Olemme palvelleet asiakkaitamme pitämällä toimintamme käynnissä, lieventämällä toimitusketjun haasteita ja varmistamalla likviditeetin sekä hallitsemalla kustannuksia, katteita ja rahavirtaa. Haluamme varmistaa nopean palautumisen, kun suunta muuttuu.

Ryhdyimme aikaisessa vaiheessa toimimaan Covid-19-tilanteeseen liittyen; pitääksemme liiketoimintamme käynnissä, asetimme maailmanlaajuisen matkustuskiellon, edistimme sosiaalista etäisyyttä ja nimitimme työryhmät seuraamaan tilannetta. Toimintamme on toistaiseksi sujunut maailmanlaajuisella tasolla normaalisti. Olemme rakentaneet vahvan 1,4 miljardin euron likviditeettiaseman taantuman mahdollisen pitkittymisen ja syvenemisen varalta. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin rahavirtamme vahvistamiseksi käyttöpääoman aktiivisella hallinnalla ja kustannussäästöillä. Kannattavuuden turvaamisohjelmamme etenee suunniteltua nopeammin, ja olemme nostaneet säästötavoitteemme aikaisemmasta 275 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme 40 miljoonan euron kustannussäästöt kertaluonteiset säästöt mukaan lukien. Kysynnän mahdollisen laskun varalta olemme alkaneet valmistautua tarvittaessa toteutettaviin lomautuksiin tai työajan lyhennyksiin.

Ymmärrettävästi nyt on kohtuullista sanoa, että tällä hetkellä kysynnän kehitykseen liittyy merkittäviä makrotaloudellisia epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä. Tilanteella on tähän mennessä ollut suurin vaikutus Paper- ja Wood Products -divisiooniimme, kun taas vaikutus pakkausliiketoiminnan divisiooniimme on ollut vähäisempi. Biomaterials-divisioonaan vaikuttavat paperinkäytön rakenteellinen väheneminen ja Kiinan korkeat varastotasot, vaikka hygienia- ja pehmopaperien loppukäyttötuotteiden kysyntä onkin hyvällä tasolla.

Lyhyessä ajassa Covid-19-pandemia on pakottanut meidät miettimään uudelleen monia arkisia asioita, joita olemme aiemmin pitäneet itsestään selvinä. Perustarpeet on kuitenkin tyydytettävä vaikeimpinakin aikoina: ihmiset tarvitsevat ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatuotteita. Monessa maassa pakkauksia ja etenkin elintarvikepakkauksia pidetään keskeisenä tai kriittisenä toimialana. Pakkaukset ovat nyt erityisen tärkeitä hygieenisten olosuhteiden varmistamisessa ja esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkkeiden suojaamisessa kuljetuksen aikana ja kauppojen hyllyillä. Tämä on vain yksi esimerkki vahvasta tarjonnastamme.

Johtuen Covid-19 -pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista liiketoiminnan edellytyksiin, Stora Enson hallitus on päättänyt muuttaa osinkoehdotusta ja ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Lisäksi ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,35 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Osinko jaettaisiin yhdessä tai useammassa erässä myöhemmässä vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19-pandemian vaikutuksista Stora Enson liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen.

Muutoshankkeemme etenevät hyvin. Oulun tehtaan muuntaminen kraftlainerin tuotantoon etenee suunnitellusti. Vastuullisuustyömme jatkuu muun muassa uusiutuvien tuotteiden lanseerauksilla asiakkaillemme. Unilever toi Suomessa kauppoihin Ingmanin jäätelöt uudessa, täysin uusiutuvassa ja kierrätettävässä pakkauksessa, joka on valmistettu Stora Enson Performa Cream™ -kartongista kasvipohjaisella PE Green™ -päällysteellä. Olen iloinen myös siitä, että Stora Enso valittiin neljänneksen aikana puuraaka-aineiden toimittajaksi 491 rakennushankkeessa eri puolilla maailmaa. Hankkeisiin toimitettiin 41 000 m3 ristiinliimattua puuta (CLT) ja 500 m3 viilupuuta (LVL). Kasvaessaan puu sitoo hiilidioksidia ja puuhun varastoituneena se pysyy poissa ilmakehästä!

Jatkossa keskitymme edelleen asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Pysymme lähellä asiakkaitamme, jatkamme innovointia ja kasvustrategiamme edistämistä, jotta olemme valmiita, kun markkinat kääntyvät. Olen ylpeä saadessani työskennellä Stora Enson sitoutuneen tiimin sekä omistautuneiden asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa kaikkialla maailmassa näinä haasteellisina aikoina. Yhdessä varmistamme, että olemme valmistautuneet kannattavampaan tulevaisuuteen, kun tilanne muuttuu.

Tulevaisuus kasvaa metsissä.”


Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään klo 15.00
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/477ufvo3.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 8327458.

Linkki webcast-lähetykseen löytyy myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 15.00 09 4245 0806
Tunnuskoodi 7864996
Tallenne +44 (0)3333 009 785
Tunnuskoodi 7864996
 

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 28.4.2020 asti. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2020 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors
 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

 

STORA ENSO OYJ

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Liitetiedostoja