Sijoittajat

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuustyötämme ja sen raportointia sekä pitämään sijoittajat ajan tasalla saavutuksistamme, tavoitteistamme ja tulevista suunnitelmistamme.

 

Tulokset

Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä vastuullinen johtaminen (nk. ESG-teemat) otettiin esiin 7 prosentissa kaikesta Stora Enson sijoittajien kanssa tehtävästä työstä. Yli 60 ulkopuolista tahoa, yhteensä 9 % kaikista osallistujista, osallistui näihin keskusteluihin kahdenvälisissä tapaamisissa, puhelinneuvotteluissa, ryhmätapaamisessa tai webinaarissa. Keskusteluissa keskityttiin Stora Enson vastuullisuusstrategiaan ja -toimintaan.

Syyskuussa 2018 Stora Enson talousjohtaja allekirjoitti A4S Statement of Support -lausunnon, joka tukee ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien parempaa raportoimista. Financial Stability Boardin (FSB) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) suosittelee yleisen, nykyisiä käytäntöjä tiukemman viitekehyksen luomista ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista raportoimiseen. Vuonna 2018 laskimme liikkeeseen myös vihreän sijoittamisen viitekehyksen (Green Bond Framework) vastuullisen rahoituksen ohjelmamme puitteissa. Tavoitteena on tarjota joukkovelkakirjalaina, joka tukee vastuullisuudesta kiinnostuneita vakaita sijoittajia, sekä raportoida tiettyjen investointien ja liiketoimintojen suorista ympäristövaikutuksista.

Työskentelytavat

Stora Enson suurimmat osakkeenomistajat ovat pitkäaikaisia sijoittajia, jotka arvostavat vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja seuraavat ja arvioivat menestystämme jatkuvasti.

Ylläpidämme aktiivista ja avointa vuoropuhelua sijoittajiemme kanssa ESG-teemoista tapaamalla heitä henkilökohtaisesti, puhelinneuvotteluissa, seminaareissa ja webinaareissa. Kerromme sijoittajillemme säännöllisesti vastuullisuustoimintamme tuloksista myös osavuosi- ja vuosikatsauksissamme, sidosryhmäviestinnässä, verkkouutisissa ja sijoittajien uutiskirjeissä.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Sijoittajat ovat entistä tietoisempia yritysten vastuullisuuden merkityksestä tehdessään sijoituspäätöksiä ja selvittävät mahdollisuuksiaan integroida ESG-teemoja sijoitusstrategioihinsa. Sijoittavat näkevät vastuullisuuden myös arvokkaana yritysten kasvun vauhdittajana, ja vastuullisuusraportoinnin tärkeänä työkaluna etsiessään sijoitusmahdollisuuksia, jotka tuottavat osakkeenomistajille pitkäkestoista arvoa. Yrityksiä kannustetaankin parantamaan toimintansa vastuullisuutta samalla, kun sijoittajat odottavat saavansa tuottoa sijoituksilleen.

Stora Enson sijoittajasuhdetoimintaa ohjaavat monet lait ja määräykset, kuten EU:n asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR-asetus), Suomen arvopaperimarkkinalaki, Helsingin ja Tukholman Nasdaq-pörssien säännöt ja Suomen Finanssivalvonnan määräykset.

 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.