Materiaalit, vesi ja energia

Stora Enso toimii kiertotalouden ytimessä ja pyrkii parantamaan raaka-ainetehokkuutta eli tuottamaan enemmän vähemmällä. Siitä hyötyvät meidän lisäksemme myös ympäristö ja yhteiskunta.

 

Tulokset
Materiaalit

Vuonna 2018 sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisaste koko konsernissa oli 98 % käsittäen sekä sisäisen että ulkoisen käytön. 

Vesi

Kokonaisvedenkulutuksen ja prosessivesipäästöjen tunnusluken tavoite on olla laskusuuntainen vuoden 2016 vertailuarvoista, jotka olivat 57 m3 ja 27 m3 myytävää tonnia kohden. Vuonna 2019 kokonaisvedenkulutuksemme oli 57 m3 myytävää tonnia kohden ja prosessivesipäästöt olivat 27 m3 myytävää tonnia kohden.

Energia

Konserninlaajuisena tavoitteenamme on pienentää sähkön ja lämmön kulutusta 15 % tuotettua sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden vuoteen 2020 mennessä. Vertailuarvona ovat vuoden 2010 luvut. Vuonna 2019 tämä tunnusluku oli 2,9 % pienempi kuin vuoden 2010 vertailuarvo.

Työskentelytavat

Tehtaidemme ympäristötyötä, kuten veden ja energian kulutuksen hallintaa sekä raaka-ainetehokkuutta, tukevat kolmansien osapuolten sertifioimat ympäristöhallintajärjestelmät. Kaikki kartonki-, sellu- ja paperitehtaamme sekä sahamme on ISO 14001 -sertifioitu, samoin kaikki aaltopahvitehtaamme yhtä lukuun ottamatta. Vuoden 2019 loppuun mennessä 95 % kokonaisenergiankulutuksestamme oli sertifioitu energianhallinnan ISO 50001 -standardin mukaisesti. 

Materiaalit

Tuotantoprosesseissamme syntyy erilaisia sivutuotteita ja jätteitä, kuten tuhkaa, mustalipeää, sahajauhoa, kaarnaa ja jäteveden käsittelylietettä. Monia näistä käytetään sisäisessä bioenergian ja sellun tuotannossamme tai niitä toimitetaan kumppaneillemme esimerkiksi maatalouden tai maan- ja tienrakentamisen tarpeisiin.

Vesi

Tehtaamme käyttävät runsaasti vettä, mutta vain noin 4 % siitä kuluu tuotantoprosesseissamme ja lähes 96 % palautetaan paikallisiin vesistöihin. Prosessivedet puhdistetaan omissa käsittelylaitoksissamme ja lasketaan sen jälkeen vesistöihin, kun taas jäähdytysvedet ja muut kuin prosessivedet voidaan laskea vesistöihin käsittelemättöminä. Vedenkulutustamme säätelevät viranomaiset, paikalliset olot ja toimiluvat.

Energia

Ostamme energiaa pitkillä sopimuksilla energiapörsseistä suoraan markkinoilta, yhdistämme tehokkaasti lämmön- ja energiantuotantoa sekä omistamme osuuksia energiayhtiöistä.

Stora Enso on sitoutunut jatkuvaan energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden kehittämiseen. Energiainvestointeja tehdessämme arvioimme aina mahdollisuudet käyttää biomassapohjaisia polttoaineita ja muita vähähiilisiä vaihtoehtoja. Stora Enson keskitetty energiatehokkuusrahasto on jatkuvan energiatehokkuustyömme kulmakivi.

Periaatteet

  • Energiaa ja hiilidioksidia koskeva politiikka
  • Ympäristöohjeet
  • Eettiset toimintaohjeet
  • Tavarantoimittajien eettiset toimintaohjeet ja ostajien ohjeet
  • Puun- ja kuidunhankintaa sekä maankäyttöä koskeva politiikka

 

Mahdollisuudet ja haasteet

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, väestönkasvu, ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat kuluttajien ja yritysten päätöksentekoon kaikkialla maailmassa. Stora Enso pyrkii vastaamaan näihin trendeihin ennakoivasti kehittämällä uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja ratkaisuja. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla on vastuullisen biotalouden perusta.

Suuressa osassa tehtaidemme sisäistä energiantuotantoa käytetään merkittäviä määriä biomassaa. Tätä uusiutuvan energian lähdettä saadaan omien tuotantoprosessiemme sivutuotteista ja jäämistä, korjuujätteestä, kierrätyspuusta ja jätteestä.

Vaikka vettä on suhteellisen hyvin saatavilla useimmissa tuotantokohteissamme, veden niukkuus saattaa silti vaikuttaa toimintaamme paikallisesti ja laajemmin toimitusketjujemme kautta, kun saasteita, kierrätystä ja veden hintaa koskeva sääntely tiukentuu. Vesistressi näkyy joissakin tehtaissamme veden saatavuuden niukkuutena ja sen lämpötilan nousuna. Siksi vastuullisen vedenkäytön merkitys toiminnassamme kasvaa. Samaan aikaan nämä haasteet tarjoavat meille mahdollisuuksia laskea kustannuksia hyödyntämällä vettä tehokkaammin. 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme ja toimintojemme läheisyydessä elävien paikkalisyhteisöjen jäsenet.