Yritysetiikka

Stora Ensolle lakien ja säädösten noudattaminen on pelkkä alku. Pitkän aikavälin menestyksemme kannalta ratkaisevaa on rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja eettisen toiminnan kulttuuri.

Tulokset

Stora Enso on luonut indeksin, jonka avulla voidaan seurata ja arvioida työntekijöiden näkemyksiä eettisten toimintaohjeidemme aiheista. Indeksi perustuu vuotuisessa henkilöstökyselyssämme saataviin työntekijöiden vastauksiin.  Vuonna 2018 indeksi nousi 85:een (83 vuonna 2017). Tavoitteemme on säilyttää tämä myönteinen suuntaus. Vuoden 2018 loppuun mennessä 20 930 Stora Enson työntekijää oli suorittanut eettisiin toimintaohjeisiin liittyvän koulutuksen. 

Vuonna 2018 Stora Enson ilmoituskanavien kautta saatiin 68 ilmoitusta mahdollisista toimintaohjeiden rikkomuksista (61 vuonna 2017). Vuoden loppuun mennessä valmistuneiden selvitysten perusteella kurinpitomenettelyihin, oikeustoimiin ja/tai prosessien kehittämiseen johtaneita väärinkäytöksiä oli tunnistettu 20 (14), ja lisäksi 18 (22) tapausta todettiin aiheellisiksi, mutta niihin ei liittynyt väärinkäytöstä. Kahden väärinkäytöksen voidaan arviointimme mukaan katsoa liittyneen korruptioon tai petokseen. Molempien tapausten seurauksena työntekijät irtisanottiin tai heihin kohdistettiin kurinpitomenettelyjä, ja yhdessä liikesuhde ulkopuoliseen toimijaan katkaistiin.

Työskentelytavat

Stora Enson yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden strategia toimii vuotuisten toimintasuunnitelmien perustana. Strategian viisi painopistealuetta ovat

  • Ylimmän johdon sitouttaminen
  • Viestinnän ja koulutuksen kehittäminen
  • Tehostettu toiminta haastavissa toimintaympäristöissä
  • Ilmoituskanavien kehittäminen
  • Yritysetiikka ja vaatimustenmukaisuus kilpailuetuna.


Työntekijämme saavat toimintaohjeita koskevan koulutuksen verkkokoulutuksena tai lähikoulutuksena, jos työntekijällä ei ole käytössään tietokonetta. Tavoitteemme on huolehtia siitä, että uudet työntekijät suorittavat koulutuksen työsuhteensa ensimmäisen kuukauden aikana.

Stora Enso on edustettuna Transparency International (TI) -järjestön lahjonnan vastaisten liiketoimintaperiaatteiden komiteassa (Steering Committee for Business Principles for Countering Bribery), jossa osallistumme aktiivisesti verkoston työhön korruption torjumiseksi kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Olemme myös jäsenenä TI:n yritystukijoiden foorumissa (Corporate Supporters’ Forum).

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään ilmoituksen, jos he epäilevät väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa. Stora Enso käyttää ulkopuolista palvelua, jonka kautta työntekijät kaikkialla maailmassa sekä ulkopuoliset sidosryhmät tietyissä kohteissa voivat nimettömästi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai sääntörikkomuksista. Veracelin ja Montes del Platan yhteisyrityksissämme on molemmissa omat paikalliset ilmoituskanavansa.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Stora Enso toimii tietyillä markkinoilla, joihin liittyy kohonneita riskejä. Näillä markkinoilla on hyvät liiketoimintamahdollisuudet, mutta niihin voi myös liittyä vakavia riskejä (esimerkiksi korruptio tai petos). Niin ikään yhteisyrityssopimukset voivat altistaa yrityksen kilpailulainsäädännöllisille riskeille. Monet hallitukset ja viranomaiset ovat laatineet tehokkaita lakeja korruption torjumiseksi. Näissä laeissa yritysten valvontamekanismeille asetetaan tiukat vaatimukset, mutta ne myös auttavat luomaan tilivelvollisuutta ja luottamusta työntekijöiden, kumppanien ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Uudet määräykset, kuten EU:n tietosuoja-asetus, asettavat vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Samaan aikaan kyberrikollisuus on yrityksille suuri haaste.

 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.