Koksnes pirkšana

Priekšroka tiek dota sertificētai un kontrolētai koksnei.

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APLIECINA UN GARANTĒ PIEGĀDĀTO KOKMATERIĀLU ATBILSTĪBU PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJAI. 
UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES AS “STORA ENSO LATVIJA” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APLIECINA UN GARANTĒ SAVU ATBILSTĪBU PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSAM.

Piegādājot kokmateriālus kokmateriālu piegādes dokumentācijā ir jānorāda ciršanas apliecinājuma numurs tā izdošanas datums, kadastra numurs, kvartāla/u un nogabala/u numuri (jānodrošina informācija par precīzu kokmateriālu izcelsmes vietu).

Nesertificētai koksnei pie katras pavadzīmes jābūt pievienotiem sekojošiem dokumentiem:
1. Ciršanas apliecinājuma kopija
2. Ciršanas tiesību pirkuma līguma/u kopijas visai koksnes piegādes ķēdei līdz mežam, ja kokmateriālu piegādātājs nav meža īpašnieks.
3. Aizpildīta veidlapa MDI(mežizstrādes darbu izpildes anketa) par koksnes piegādes ķēdi un mežizstrādes darbu izpildi.
4. Mežaudzes bioloģiskās daudzveidības novērtējums. Pārbaude un izdrukas no dabas datu bāzes OZOLS, un/vai attiecīgi aizpildīta bioloģiskās vērtības noteikšanas anketa ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu ir veikusi  persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu.

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APŅEMAS IEVĒROT UN IZPILDĪT SEKOJOŠAS PRASĪBAS:
DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājs iesniedz Pircējam aizpildītu formu par mežizstrādes darbu veicējiem pieprasītā formā (Informācija par mežizstrādes darbu izpildi un koksnes piegādes ķēdi). Dokumenta aizpildīšana ir obligāts piegāžu uzsākšanas priekšnosacījums. Piegādātājam ir tiesības nesniegt informāciju, ja tam ir sertificēta darba aizsardzības sistēma.
 
Piegādātājs apliecina, ka mežizstrādes laikā attiecībā uz veicamo darbu tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, nodrošinot darba procesā iesaistīto nodarbināto drošību un veselību, kā arī tiek izmantoti normatīvajos aktos noteiktie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi.
  
Ja Piegādātājs piegādā koksni no trešajām personām piederoša meža, kur mežizstrādi ir veikušas ar Piegādātāju nesaistītas trešās personas, Piegādātājam ir jānodrošina, ka visi apakšpiegādātāji piegādes ķēdē līdz meža vienībai ir informēti par drošu darba veikšanu mežizstrādes procesos un izmanto LR normatīvajos aktos noteiktos darba aizsardzības līdzekļus, kā arī mežizstrādē ievēro citas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, kas piemērojamas atbilstoši veicamajam darbam. 

Piegādātājs piekrīt, ka Pircējam ir tiesības veikt lauka auditus, lai pārliecinātos par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu un darba aizsardzības prasību ievērošanu mežizstrādes darbos.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RETO UN APDRAUDĒTO PUTNU SUGU AIZSARDZĪBU 
Piegādātājs apņemas veikt reto un apdraudēto putnu sugu dzīvotņu saudzēšanu veicot mežizstrādi. 
Piegādātājam ir pienākums dokumentēt indetificēto reto un apdraudēto putnu sugu dzīvotnes un veikt aizsardzības pasākumu dokumentēšanu.
Piegādātājs apņemas informēt savus apakšpiegādātājus piegādes ķēdē līdz mežam un/vai mežizstrādes darbu veicējus par pienākumu saudzēt reto un apdraudēto putnu sugu dzīvotnes, ja tādas ir konstatētas attiecīgajā teritorijā, kurā notiek mežizstrāde.

Papildus ciršanas apliecinājuma kopijai, Piegādātājs iesniedz Pircējam izdruku no dabas datu bāzes OZOLS par to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificētas retās un apdraudētās putnu sugas. 

BIOLOĢISKI VĒRTĪGU TERITORIJU IDENTIFICĒŠANA UN SAGLABĀŠANA.
Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājam jāpārliecinās vai koksnes ieguve nav notikusi zināmajās (konstatētajās) reto un aizsargājamo sugu dzīvotnēs, ES nozīmes aizsargājamos biotopos, citos īpaši aizsargājamos meža biotopos un bioloģiski vērtīgās teritorijās. Ja koksnes ieguve notikusi šajās vietās, nepieciešams attiecīgo sugu vai biotopu eksperta atzinums.
Piegādātājs apņemas veikt īpaši aizsargājamo biotopu, ES nozīmes biotopu un bioloģiski vērtīgu teritoriju identificēšanu un aizsardzību.
Papildus ciršanas apliecinājuma kopijai, Piegādātājs iesniedz Pircējam izdruku no dabas datu bāzes OZOLS, vai eksperta atzinumu, anketēšanas rezultātus ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu veic persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu. Šī dokumentācija apliecina to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificēti īpaši aizsargājamie biotopi, ES nozīmes biotopi un bioloģiski vērtīgas teritorijas. Dabas datu pārvaldības sistēma https://ozols.gov.lv/pub 

PRASĪBAS KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA IDENTIFICĒŠANAI UN AIZSARDZĪBAI. 
Piegādātājs apņemas nepiegādāt no meža zemēm Pircējam tādu lapu koku sugas kā parastais ozols (Quercus robur), parastais osis (Fraxinus excelsior), parastā goba (Ulmus glabra), parastā vīksna (Ulmus laevis), liepa (Tilia spp.) ar diametru virs 70 cm vai 50 cm ārpus meža zemēm. 
Papildus informācijas iegūšanai rekomendējam Nacionālās kūltūras mantojuma pārvaldes uzturēto vietni un pārliecināties vai dotajā īpašumā nav reģistrētas kultūrvēsturiskas vērtības: https://karte.mantojums.lv

Koksne, kas tiek uzglabāta koklaukumā (starpkrautuvē) un kuru ir paredzēts piegādāt Pircējam netiks sajaukta ar koksni, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām.
Šis nosacījums neattiecas uz sertificētajiem piegādātājiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kas attiecas uz koksnes izcelsmi un koksnes piegādes ķēdi lūdzam sazināties ar mums pirms kokmateriālu piegādes. 

Ātrās saites