Årsstämma

Årsstämma 2020

Torsdagen den 4 juni 2020
Bolagets huvudkontor på adressen Kanalkajen 1, Helsingfors

Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen som godkänts av den finska riksdagen 24.4.2020 för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin. Bolaget har fattat beslut om att skrida till de åtgärder som lagen möjliggör för att årsstämman ska kunna hållas på ett förutsägbart sätt och med hänsyn till bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

Viktiga datum
29 april 2020 Kallelse till årsstämma publicerad
6 maj 2020 Anmälan och förhandsröstning inleds
19 maj 2020 Sista dagen för aktieägarna att skicka frågor till årsstämman
25 maj 2020 Avstämningsdag
28 maj 2020
Anmälan och förhandsröstning slutar

Årsstämmohandlingar

Följande årsstämmohandlingar finns tillgängliga nedan:

  • Kallelse till årsstämman och agenda för stämman
  • Förslag av aktieägarnas nomineringsråd och styrelsens förslag
  • Röstningsblankett du kan använda för att skicka röstinstruktioner till Euroclear Finland Oy eller av bolaget utnämnda oberoende ombudet

Rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 25 maj 2020 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy.

Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Genom detta förfarande strävar Stora Enso för att genomföra årsstämman så säkert som möjligt under Covid-19-pandemin med hänsyn till bolagets aktieägare, anställda och andra intressenter. Tidigare anmälan till årsstämman som skulle ha hållits den 19 mars 2020 anses inte utgöra anmälan till denna årsstämma den 4 juni 2020.

Anmälan och förhandsröstning

Anmälan och förhandsröstning inleds den 6 maj 2020 och pågår fram till onsdagen 28 maj 2020, klockan 16.00. finsk tid, vid vilken tidpunkt anmälan och rösterna ska vara bolaget tillhanda.

Om du vill använda det av bolaget utnämnda oberoende ombudet bör röstningsanvisningar tillställas ombudet senast den 27 maj 2020.

I samband med anmälan ska ombedd information som till exempel aktieägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Euroclear Finland Oy eller till av bolaget utnämnda ombud används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan under tiden 6.5.2020 – 28.5.2020 på följande sätt:

1. Den elektroniska förhandsröstningen

Klicka här för att rösta.

Förhandsröstningen pågår fram till onsdagen 28 maj 2020, klockan 16.00 finsk tid.

2. Per post eller e-post

En a
ktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som finns nedan i dokumentbiblioteket till Euroclear Finland Oy per post på adressen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsingfors eller per e-post på adressen yhtiokokous@euroclear.eu.

Aktieägares ombud bör då han/hon sänder in förhandsröstningsblankett uppvisa en daterad fullmakt eller bör på annat tillförlitligt sätt kunna visa sig vara berättigad att representera aktieägaren på årsstämman.

Ifall aktieägare deltar i årsstämman genom att tillställa förhandsröster till Euroclear Finland Oy anses detta utgöra anmälan till årsstämman.

3. Genom att ge sina röstinstruktioner till det av bolaget utnmända oberoende ombudet

Aktieägare har om han/hon så önskar möjlighet att använda sig av den fullmaktsservice som bolaget erbjuder och befullmäktiga av bolaget utnämnda oberoende ombud, advokat Mårten Knuts, eller av honom utsedd person att representera aktieägaren och använda dennas rösträtt i förhandsröstningen enligt de röstningsanvisningar som aktieägaren har tillställt.

M
odell för fullmakt och röstningsanvisningar finns tillgängliga nedan i dokumentbiblioteket. Aktieägare kan sända fullmakt och röstningsanvisningar eller motsvarande information senast den 27 maj 2020:

per post till: Mårten Knuts, Advokatbyrå Krogerus Ab, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors

eller via e-post på:
agmstoraenso@krogerus.com

Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman genom ombud. Även aktieägarens ombud bör rösta på förhand i enlighet med de instruktioner som presenteras i kallelsen.

Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren.

Inlämnande av fullmakt och förhandsröster till Euroclear Finland innan utgången av tidsfristen för förhandsröstning anses utgöra anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon skulle ha rätt att på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 25 maj 2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen den 1 juni 2020 kl. 10.00 (finsk tid) har tillfälligt antecknats i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. Därtill bör egendomsförvaltarens kontoförande institut ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar inom den anmälningsperiod som gäller för förvaltarregisterade aktier.

Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt måste:

(i) Vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 25 maj 2020.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast måndagen den 25 maj 2020 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda datumet.

(ii) Begära tillfällig registrering i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 maj 2020 kl. 12.00 (svensk tid).

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB utgör samtidigt anmälan till årsstämman. Även aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System har rätt att delta i årsstämman endast på basis av förhandsröstning. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar inom den anmälningsperiod som gäller för förvaltarregistrerade aktier. Anmälan utan tillställande av förhandsröster anses inte utgöra anmälan till årsstämman. 


ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att utöva sin rösträtt vid årsstämman ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

Frågor till årsstämman

Aktieägare kunde skicka frågor till årsstämman via e-post till agm@storaenso.com senast den 19 maj 2020.

Aktieägares frågor och svar från bolagets ledning (uppdaterat den 15 maj 2020)

Vilken är situationen i Guangxi - är fabriken byggd och fungerar den med full kapacitet?

Ja, Stora Ensos fabrik för konsumentkartong i Beihai i Guangxi-regionen i Kina invigdes 2016. I dags dato verkar fabriken med full kapacitet, vilket innebär cirka 500 000 ton konsumentkartong per år.

Hur stora markområden hanterar bolaget där?

Stora Enso hyr 81 000 hektar mark i Guangxi-provinsen. För mer information om Stora Ensos skogsinnehav, se vår webbplats. Mer information om Stora Ensos samhällsarbete i Guangxi finns i företagets årsredovisning 2019 (sidan 24).

Bolaget beslöt sänka utdelningen till 0,15 euro. Vilken var de största aktieägarnas Solidiums, Fpa:s, Varmas, Ilmarinens och Keudas syn på denna situation?

Stora Ensos styrelse föreslår för årsstämman en utdelning på 0,15 euro baserat på resultatet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman fattar beslut om utbetalningen den 4 juni 2020. Alla bolagets aktieägare får delta i stämman och utöva sina rättigheter genom att förhandsrösta inför stämman.

Årsstämmans beslut kommer att offentliggöras efter mötet den 4 juni. Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på Stora Ensos webbplats senast den 18 juni 2020.

Hur motiverar företagets styrelse etiskt och moraliskt beslutet om att minska utdelningen i situationen för Corona-krisen, när behovet av statlig finansiering verkligen är stort?

Stora Enso’s styrelse har på grund av covid-19-pandemin och dess effekter på marknaden fattat beslut om ändra sitt utdelningsförslag till 0,15 euro per aktie. Därtill föreslår styrelsen för årsstämman att styrelsen skulle ha rätt att besluta om en utdelning upp till maximalt 0,35 EUR per aktie enligt eget övervägande i en eller flera utbetalningar i ett senare skede då det är möjligt att göra en mer tillförlitlig uppskattning av effekterna av covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet.

Styrelsen övervägde flera olika alternativ då den fattade beslut om det nya förslaget till utdelning, bland annat den så kallade minimidividenden enligt kapitel 13, paragraf 7 i den finska aktiebolagslagen. Styrelsen fattade beslut om en omedelbart utbetalningsbar utdelning som motsvarar minimidividenden och lämnade därtill rum för att beakta alla relevanta faktorer som man på dylik tidpunkt kan ta i beaktande då man fattar beslut om en eventuell tilläggsutbetalning i ett senare skede, förutsatt att årsstämman godkänner styrelsens förslag.