Koldioxid

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Vi är övertygade om att lösningen för att bekämpa klmiatförändringar handlar om förnybara material, resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt hållbart skogsbruk.

Framsteg

Genom vetenskapliga mål åtar sig Stora Enso att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från verksamheten med 31% per ton massa, papper och kartong som produceras 2030, jämfört med en baslinje 2010. I slutet av Q2/2021 var våra resultat -30%.

För att kunna minska utsläppen inom hela värdekedjan åtar vi oss även att se till 70 % av våra leverantörer av icke fiberbaserade produkter och nedströms transportleverantörer fastställer egna mål för att minska utsläppen av växthusgaser till 2025, och att de antar vetenskapligt förankrade klimatmål till 2030. Dessutom åtar vi oss att utbilda 100% av vår säljpersonal om fördelarna med att sätta vetenskapliga mål fram till 2020. I slutet av 2020 hade 90% av våra anställda inom området slutfört utbildningen, som kommer att fortsätta till 2021.

Vid vårt bruk i Beihai i den kinesiska Guangxiprovinsen är kol just nu den enda möjliga energikällan för ett industriprojekt i den här skalan, eftersom leveranskedjorna för icke-fossila bränslen är otillräckliga i regionen. Vi fortsätter att undersöka långsiktiga alternativ för att stegvis övergå från kol till biomassa och andra icke-fossila bränslen. Pannan vid bruket i Beihai går att driva med många olika bränslen. Under 2020 användes en liten mängd slam, trädrester och andra sidoströmmar från våra produktionsprocesser i pannan.

Stora Ensos verksamhet använder i första hand förnybara bränslen baserade på biomassa, vilket innebär att andelen koldioxidneutrala utsläpp av våra totala koldioxidutsläpp är hög (82 % år 2020).

Under 2020 utgjorde direkta utsläpp från våra anläggningar 25 % av våra koldioxidutsläpp, medan 4 % kom från köpt elektricitet och värme och 71 % genererades på andra ställen i värdekedjan. 

I februari 2020 topprankades Stora Enso för sin hantering av utsläpp av växthusgaser av Transition Pathway Initiative (TPI) för tredje gången i rad. TPI är ett initiativ som leds av kapitalägare och som utvärderar och mäter kvaliteten på företagens hantering av växthusgaser samt bedömer risker och möjligheter i samband med övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. TPI gör också en utvärdering av hur företagens framtida koldioxidutsläpp skulle stå sig i förhållande till internationella mål och nationella förordningar i enlighet med Parisavtalet. I sin analys av hur 18 av de största papperstillverkarna globalt förbereder sig för övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp topprankade TPI Stora Enso såväl för utsläppsresultaten som för hanteringen av frågan. 

För femte året i rad bedömdes Stora Ensos rapportering av direkta och indirekta koldioxidutsläpp som rimligt tillförlitlig (nivå 1 och 2) under 2020.

Så här arbetar vi

Det effektivaste sättet att minska våra direkta koldioxidutsläpp är att ytterligare förbättra vår energieffektivitet samt att fortsätta öka vår användning av bränslen baserade på biomassa. I över ett decennium har vi arbetat aktivt för att minska energiintensiteten i vår verksamhet – och på många platser även vårt beroende av fossila bränslen.

Stora Enso utvärderar riskerna och möjligheterna kopplade till global uppvärmning genom en riskhanteringsprocess som utgör en grundläggande del av ledningsarbetet. Vi beräknar även rutinmässigt de finansiella effekterna av potentiella kostnadsökningar kopplade till utsläppsrätter och energipriser. För mer information om Stora Ensos rapportering enligt TCFD: s rekommendationer inom kategorierna styrning, strategi, riskhantering och mätvärden, se Bokslut 2020.

Stora Enso är medlem i koalitionen We Mean Business samt Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG).

Våra riktlinjer

• Policy för energi och kol
• Miljöriktlinjer
• Uppförandekod för leverantörer samt praktisk vägledning för leverantörer

Möjligheter och utmaningar

Användningen av förnybara material hjälper oss att bidra till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Träd i ansvarsfullt brukade skogar tar upp koldioxid från atmosfären, och tillsammans med träbaserade produkter binder de koldioxid. Våra produkter kan hjälpa våra kunder och samhället i stort att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda miljövänliga alternativ till produkter baserade på fossila bränslen och andra ej förnybara material.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest