Skogs- och plantagevård samt markanvändning

Genom att bruka skogar och plantager på ett hållbart sätt kan vi säkra långsiktig tillgång på virke – vårt förnybara råmaterial. Vårt virke kommer från europeiska skogar och eukalyptusplantager i Uruguay, Brasilien och Kina.

 

Framsteg

Vi följer upp våra framsteg inom hållbart skogsbruk med hjälp av nyckeltal som mäter hur stor andel av den mark för skogsbruk och avverkning som ägs och brukas av Stora Enso som är certifierad. Målet är att ligga kvar på den höga nivån 96 %. 2018 var andelen 96 %. Under 2018 reviderades nyckeltalen, och från och med januari 2018 inkluderas inte skogsförvaltningsenheter där huvudsyftet inte är att odla och avverka skog, till exempel testanläggningar.

Andelen certifierad skog i vår totala virkesförsörjning var 76 % år 2018. Från 2018 exkluderar andelen certifierat virke externt levererat certifierat virke. Detta innebar att den certifierade andelen minskade jämfört med föregående år.

Vi arbetar aktivt för att öka tillämpningen av skogscertifiering i de områden där vi köper skog. I Ryssland och Brasilien främjar vi till exempel gruppcertifiering för att förmå fler leverantörer och jordbrukare att ansluta sig till systemen. I Ryssland samarbetar vi med ryska WWF kring gruppcertifiering, som i slutet av 2018 totalt omfattade en yta på 1 312 500 hektar. I Brasilien hade 73 jordbrukare gemensamma skogscertifikat i slutet av 2018, vilket motsvarar en yta på totalt 38 054 hektar, inklusive 15 992 hektar med eukalyptus.

Så här arbetar vi

För oss innebär ansvarsfull hantering av skogar och trädplantager att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet.

Vi känner till ursprunget för allt virke vi använder: 100 % kommer från hållbara källor. Vi tillämpar olika metoder för att säkerställa detta, inklusive certifiering och spårbarhetssystem från oberoende parter som Forest Stewardship Council 1 (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) samt miljöstandarden ISO 14001. Vi säkerställer alltid att de skogar och plantager som vi avverkar träd från återplanteras.

2018 kom 89 % av Stora Ensos virke från halvnaturlig skog i Europa, medan 11 % härstammade från plantager.

Vi är aktiva inom flera lokala och globala skogsorganisationer, nätverk och program, inklusive Forest Solutions Group (FSG) inom World Business Council for Sustainable Development, The Forests Dialogue (TFD) samt Världsnaturfondens plattform New Generation Plantations (NGP).

Virkesanskaffning per region 2018 – Stora Enso

Våra riktlinjer

  • Policy för inköp av virke och fibrer samt markskötsel
  • Miljöriktlinjer
  • Uppförandekod
  • Uppförandekod för leverantörer

Möjligheter och utmaningar

Träd som växer tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären som sedan fortsätter att lagras i träbaserade produkter. Genom ett hållbart skogsbruk kan nya generationer träd ersätta de som avverkas.

Den globala uppvärmningen innebär både fysiska utmaningar och möjligheter för skogar och plantager till följd av förändrade vädermönster för temperatur, vind och regn. Skogar som brukas på ett hållbart sätt kan göra hela ekosystem mer motståndskraftiga mot negativ påverkan och mer mottagliga för positiv påverkan. Globala utmaningar som befolkningsökning, ökande efterfrågan på jordbruksmark och den växande klyftan mellan tillgång och efterfrågan på virke kräver att vi använder naturresurserna på ett ännu effektivare sätt och producerar mer råmaterial på mindre mark.

 

1 Licensnumret (Stora Enso Communications) är FSC-N001919.

 

 

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.