Miljöinformation

På rätt väg

Det händer mycket inom miljöförbättringar hos oss på Stora Enso Plantor. Och arbetet fortsätter.

Miljöinvesteringar för 90 miljoner

Vi har under de senaste åren bytt ut alla oljepannor mot moderna biopannor som eldas med pellets. På två plantskolor har vi installerat Conniflexlinjer för miljövänligt beläggningsskydd mot snytbagge och på den tredje plantskolan byggt upp en toppmodern anläggning med robot där andra beläggningsskydd kan användas.

Vi arbetar även på att ta fram ett eget beläggningsskydd som snart kan lanseras på marknaden. Under året färdigställs en biobädd på Sör Amsberg och den befintliga biobädden på Nässja förnyas. På Sjögränd planeras en ny biobädd att byggas under 2020.

Polystyrenkulorna fasas ut

Vi arbetar med att byta ut polystyrenkulorna (cellplast) i vår produktion. I Nässja är den redan ersatt med den mer miljövänliga Perliten. I Sjögränd kommer den att ersättas med miljövänligt träströ under sommaren 2019. Sör Amsberg arbetar också med nya lösningar för att byta till biobaserat täckmaterial. Alla tre plantskolor har sedimentationsdammar, flera efter varandra förbundna med diken och ofta med ytterligare filter och galler där vi kan se att vi inte släpper ut något. Detta samlar upp alla slags orenheter, torv och täckmaterial från plantproduktionen. På Nässja plantskola har det startats ett projekt för att bygga recirkulering av processvattnet för att spara vatten och säkra närmiljön.

Ett minskat koldioxidavtryck

Mellan 2013 och 2018 har plantskolornas koldioxidavtryck minskat med ca 79 %. Det totala koldioxidutsläppet från de tre plantskolorna har beräknats till 327 ton koldioxid, under produktion av totalt ca 71 miljoner plantor eller ca 0,0046 kg CO2 per planta. Från 2017 till 2018 har vi lyckats minska koldioxidutsläppet från 0,009 kg/planta till 0,0046 kg/planta. Våra produkter fortsätter med vårt miljöarbete och räddar klimatet i närmare 100 år till efter leverans. En enskild planta uppskattas ta upp så mycket som cirka 5 000 ton koldioxid under sin livslängd.

Vi byter till näringsmedel med mindre miljöpåverkan

SLU har upptäckt att kväve i form av ett par aminosyror, arginin och lysin tas upp mycket snabbare än andra ämnen av växternas rötter. Samtidigt som dessa sitter fast på markpartiklar såsom torven vi odlar i. Resultatet blir att när vi ger kväve i form av arginin och lysin så hamnar det på rätt plats – i växten. Näringsmedlet heter arGrow® och bygger på aminosyran arginin, i vissa varianter tillsammans med aminosyran lysin. arGrow är effektiv växtnäring som är lätt att använda och ger robusta växter med väl utvecklade rotsystem samtidigt som det innebär dramatiskt mindre miljöpåverkan.

Nässja plantskola har från och med i år bytt bort konstgödsel (mineralkväve som är energikrävande att framställa) som näringsmedel till förmån för det tidigare beskrivna naturligt framställda gödselmedlet. En miljöinvestering som kostar oss 250 000 kr varje år, men samtidigt får plantorna bättre kvalité och urlakningen minskar till nära inget alls. Sjögränd gör lite större tester i år för att i framtiden också kunna byta. Tillverkarna meddelar att medlet snart kommer bli billigare i och med att fler börjar använda det och produktionen då kan effektiviseras.

Skydd mot snytbagge utan kemikalier

Våra plantor behandlas med olika skydd. På Sör Amsberg utvecklar vi ett eget plantskydd och på Nässja och Sjögränd använder vi Conniflex. Det är ett mekaniskt skydd bestående av lim och ett tunt lager sand. Conniflex är effektivt och miljövänligt. Det innehåller inga insektsdödande kemikalier. Ändå är skyddseffekten lika stor som för insekticiderna. Skyddseffekten sitter dessutom i under hela den period som är mest kritisk för den nyplanterade plantan, de två första åren. En behandling räcker. Målsättningen är att vår användning av insektsdödande kemikalier, inom kort ska kunna tas bort helt.

Vi minimerar även kemikalier genom:

  • Rengöring av växthus
  • Användning av markduk i växthus och på friland för att minska ogräs
  • Harvning av grusytor (istället för ogräsbesprutning)
  • Slår eller trimmar ner omgivande sly och annan vegetation som annars leder till problem med ogräs genom fröspridning
  • Anvädning av ogräsättika i många fall istället för kemikalier med större miljöpåverkan
  • Mest förekommande är manuell ogräsrensning (endast i undantagsfall besprutning)
  • Effektiv tvätt av odlingskassetter med högtryck och hetvattenbad för att döda bakterier och sporer.

Pinnen minskar möglet

På Sör Amsberg används även en metod som kallas för ”Pinnen”. Vilket innebär att det fysiskt skrapas av vatten från gröndelen av plantorna för att den snabbare skall torka. Skrapningen görs av en ett aluminiumrör som hänger ner från bevattningsrampen och dras över plantorna när bevattningsrampen kör. Detta motverkar gråmögel och gör att behovet av kemiska medel minskar, samtidigt som plantan inte blir lika lång utan satsar lite mer på stammens diametertillväxt. Metoden är, vad vi känner till, först använd i produktionsmiljö på plantskolan Sör Amsberg och har spritt sig till andra anläggningar i Sverige.