Vindkraft

Stora Enso stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk.

Stora Enso arbetar med att skapa möjligheter för etablering av vindkraft på lämpliga ställen inom markinnehavet. Vi arbetar tillsammans med partners för att utveckla nya vindkraftsparker och arrenderar även ut mark till andra vindkraftsprojektörer. Idag finns det 35 vindkraftverk som producerar förnybar energi på Stora Ensos marker.

Vinden är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att kraftfullt kunna bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle, både internationellt och i Sverige.

I Sverige är potentialen att bygga vindkraft mycket stor tack vare tillgången till stora landområden med goda vindförhållanden. Det faktum att en stor del av elproduktionen redan kommer från vattenkraft gör Sverige särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftutbyggnad, då vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft.

Under senare år har det traditionella skogsbruket kompletterats med satsningar på förnyelsebar energi i form av skogsbränsle och vindkraft. Dessa satsningar är en viktig del i Stora Ensos hållbarhetsarbete. Det ligger också i linje med den politiskt beslutade omställningen till förnyelsebara energikällor. Genom reduktionen av koldioxidutsläppen bidrar vindkraften till att dämpa den globala uppvärmningen.

Vindkraften skapar också nya arbetstillfällen såväl under byggtiden som under den löpande driften av verken.

Vindkraftverk på Stora Ensos marker

Namn    Produktionsstart  Antal verk  Storlek per verk (MW)  Total effekt (MW)
Rödbergsfjället NV Fredriksberg  2007 8  2  16,0
Brickan S Sveg  2008 1  2  2,0
Högberget N Bjursås NV  2009 3  1,8  5,4
Silkomhöjden Fredriksberg  2009  2 12,0 
Tavelberget 1 N Linghed  2010 3  2  6,0 
Granberget V Älvdalen  2011 2  2  4,0
Mången NÖ Molkom  2012 2  2  4,0
Tavelberget 2 N Linghed  2015 1  2  2,0
Orrberget N Ludvika  2019 9  3,6  32,4
 Länsmannsberget  SV Sunne 2020   2  4,1 8,2 
       37  23,5  687,2

Läs mer

Kontakta oss

Mikael Perérs
Fastighetschef
Skicka mail till Mikael

Vill du veta mer?

Besök gärna Svenska vindenergis hemsida för mer information kopplat till vindkraft.