Vindkraft

Stora Enso Vindkraft möjliggör en utbyggnad av vindkraften genom att i första hand utveckla och söka tillstånd för vindkraftparker samt därefter upplåta marken till andra aktörer som bygger och driver dessa. Stora Enso Vind

Vinden är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att kraftfullt kunna bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle, både internationellt och i Sverige.

I Sverige är potentialen att bygga vindkraft mycket stor tack vare tillgången till stora landområden med goda vindförhållanden. Det faktum att en stor del av elproduktionen redan kommer från vattenkraft gör Sverige särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftutbyggnad, då vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft.

Under senare år har det traditionella skogsbruket kompletterats med satsningar på förnyelsebar energi i form av skogsbränsle och vindkraft. Dessa satsningar är en viktig del i Bergvik Skogs hållbarhetsarbete. Det ligger också i linje med den politiskt beslutade omställningen till förnyelsebara energikällor. Genom reduktionen av koldioxidutsläppen bidrar vindkraften till att dämpa den globala uppvärmningen.

Vindkraften skapar också nya arbetstillfällen såväl under byggtiden som under den löpande driften av verken.

Läs mer

Kontakta oss

Mikael Perérs
Fastighetschef
Skicka mail till Mikael