Våra vindkraftsprojekt

Stora Enso driver ett antal vindkraftsprojekt i egen regi och tillsammans med partners.

Projektarbete

Utvecklingsprocessen för Stora Ensos vindkraftsprojekt initieras vanligtvis av en översiktlig inventering av det egna markinnehavet. Detta med utgångspunkt i de nationella vindberäkningar som finns tillgängliga, bland annat från Meteorologiska Institutionen vid Uppsala Universitet (MIUU). Tillsammans med uppgifter om befintliga bostadshus och geografisk information från ett antal myndigheter såsom länsstyrelserna, Trafikverket, Försvarsmakten med flera identifieras områden där etablering av vindkraft kan vara möjlig.Förutsättningarna för vindkraft studeras också i berörda kommuners översiktsplaner.

För de områden som är intressanta att studera närmare tas kontakter med kommunen för att få en bild av deras syn på en eventuell etablering. Om förutsättningar fortfarande finns genomförs fördjupade förstudier där ytterligare information tas fram och kontakter tas med lokalsamhället och andra intressenter. Översiktliga beräkningar av påverkan till följd av ljud och skuggor från vindkraftverk görs.

Projekteringsarbetet är en lång process som omfattar ett antal aktiviteter däribland vindmätning, teknisk projektering, studier av elanslutningsmöjligheter, samt samråds- och tillståndsprocessen.
Stora Ensos del av projekteringsarbetet avslutas vanligen då tillstånd för vindkraftsparken och koncession för anslutningsledningen till elnätet erhållits. Därefter överlåts projektet till en anna part som detaljprojekterar och bygger vindkraftsparken.

Tillståndsprocess

Tillståndsprocessen styrs huvudsakligen av lagstiftningen i Miljöbalken som föreskriver att samråd skall hållas med de som berörs av vindkraftsparken. En miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och ansökan inlämnas till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Huvuddragen i processen visas i nedanstående figure (klicka på figuren för en store version).

Projekt Hälsingeskogen
Om projektet

Bergvik Skog har i juli 2013 lämnat in ansökan om att få etablera en vindkraftspark på sin mark i de södra delarna av Ovanåkers kommun. Ansökan omfattar 83 verk med en maxhöjd av 220 meter inom ett område som är ca 28 km2 stort, se kartan här nedan. Klicka på kartan för en större bild.

Projektet startade som en förstudie i slutet av 2011. Resultatet av förstudien visade att området i södra Ovanåkers kommun hade goda förutsättningar för vindkraft. Bergvik beslutade därmed att gå in i en tillstånds- och samrådsprocess för att ytterligare utreda områdets möjligheter.

Första samråden med myndigheter och allmänhet hölls i juni och augusti 2012 och samtidigt genomfördes ett antal inventeringar och studier i två delområden. Efter att resultatet av studierna och samrådsyttrandena analyserats gjordes förändringar i projektets utformning. Bland annat uteslöts delområdet väster om riksväg 50.

I och med att stora förändringar skett avseende projektets utformning, genomfördes ett andra samråd med myndigheter och allmänheten under våren 2013.

I juli 2013 lämnade Bergvik Skog in ansökan om att få etablera en vindkraftspark i södra Ovanåker. Projektet gick från de tidiga planerna på upp till 140 vindkraftvek på två separata områden om 65 km2 till att ansökan omfattar 83 vindkraftverk på ett område om ca 28 km2.

Under hösten 2013 erhöll Bergvik kompletteringskrav från Miljöprövningsdelegationen (MPD), Länsstyrelsen i Dalarna, som är den myndighet som kommer att ta beslut om tillstånd för verksamheten ska ges eller ej. Bergvik skickade in de kompletterade uppgifterna strax efter årsskiftet 2014 och ärendet bereds nu hos MPD.

Om MPD inte har några ytterligare frågor kommer ärendet att kungöras i dagspressen. Vid denna tid kommer även Ovanåkers kommun få frågan om tillstyrkan. Enligt den gällande lagstiftningen i Miljöbalken måste vindkraftverk som ansöks om tillstånd hos Länsstyrelsen få en tillstyrkan av den berörda kommunen. Kommunen måste godkänna en etablering och har därmed så kallad vetorätt.

Om kommunen tillstyrker ansökan kan MPD ta beslut i ärendet. Vår förhoppning är att detta sker under våren 2014.

Läs mer

Kontakta oss

Mikael Perérs
Fastighetschef
Skicka mail till Mikael