Styrelsens mångfaldspolicy

Bolaget har etablerat en mångfaldspolicy för styrelseledamöter som fastställer principerna för mångfald i styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd beaktar mångfaldspolicyn i sina förslag gällande val av styrelseledamöter till årsstämman. Styrelseledamöterna ska väljas utifrån meriter och med hänsyn till mångfaldsaspekter, samt det som i bolaget kallas för tankemångfald – Diversity of Thought – vilket bland annat inkluderar aspekter som kön, ålder, nationalitet och individuella skillnader i professionell och personlig bakgrund. Kriterier för valet av styrelseledamöter omfattar kännedom om bolagets affärsmiljö, marknader och bransch och kan omfatta kriterier såsom kunskaper inom ekonomi, hållbarhet eller andra specifika kunskapsområden, geografisk representation samt affärsbakgrund, enligt behov för att uppnå rätt balans mellan mångfald, kunskaper, erfarenhet och expertis hos styrelsen som helhet. Det viktigaste kriteriet vid val av styrelseledamöter ska vara deras kunskaper och erfarenheter, branschkännedom samt personliga egenskaper och integritet. Styrelsens sammansättning som helhet ska återspegla de krav som bolagets verksamhet ställer samt bolagets utvecklingsfas. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv hantering av styrelsens uppdrag. Båda könen ska vara representerade i styrelsen och bolaget ska eftersträva en god och balanserad könsfördelning.


Styrelsen