Styrelsens mångfaldspolicy

Bolaget har etablerat en mångfaldspolicy för styrelseledamöter som fastställer principerna för mångfald i styrelsen.

Nomineringsrådet beaktar mångfaldspolicyn i sitt förslag gällande val av styrelseledamöter till årsstämman. Styrelseledamöterna ska väljas utifrån meriter och med hänsyn till mångfaldsaspekter, samt det som i bolaget kallas för tankemångfald – Diversity of Thought – vilket bland annat inkluderar aspekter som kön, ålder, nationalitet och individuella skillnader i professionell och personlig bakgrund. Kriterier för valet av styrelseledamöter omfattar kännedom om bolagets affärsmiljö, marknader och bransch och kan omfatta kriterier såsom kunskaper om ekonomi, hållbarhet eller andra specifika kunskapsområden, geografisk representation samt affärsbakgrund, enligt behov för att uppnå rätt balans mellan mångfald, kunskaper, erfarenhet och expertis hos styrelsen som helhet. Det viktigaste kriteriet vid val av styrelseledamöter ska vara deras kunskaper och erfarenheter, branschkännedom samt personliga egenskaper och integritet. Styrelsen sammansättning som helhet ska återspegla de krav som bolagets verksamhet ställer samt bolagets utvecklingsfas. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag. Båda könen ska vara representerade i styrelsen och bolaget ska eftersträva en bra och jämn könsfördelning.

Nomineringsrådet har deltagit i utarbetandet av bolagsstyrelsens mångfaldspolicy och har beaktat policyns principer i sitt arbete. Nomineringsrådet anser att den föreslagna styrelsesammansättningen återspeglar mångfald och en god diversitet av kunnande och kompetens styrelseledamöterna emellan i enlighet med de principer som fastslagits i bolagets mångfaldspolicy. Nomineringsrådet har också utvärderat styrelsens kompetenser på lång sikt och har identifierat vissa kompetenser som kan stärkas ytterligare inom styrelsens successionsplanering för framtiden. Dessutom är målet att bibehålla en mångfald av åsikter i styrelsen och fortsätta sträva mot en god och balanserad könsfördelning.

Styrelsen