Styrelsens sammansättning, ansvarsområden och uppgifter

Stora Enso leds av en styrelse som arbetar enligt International Corporate Governance Principles (som bygger på OECD:s principer för bolagsstyrning från 2015).

Styrelsestruktur och oberoende

Enligt bolagsordningen består styrelsen av sex till elva ordinarie ledamöter som utses av aktieägarna vid årsstämman för en mandatperiod på ett år. Enligt bolagets policy ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget. Dessutom ska åtminstone två av de styrelsemedlemmar som representerar denna majoritet vara oberoende av bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget, eller som har rätt eller skyldighet att förvärva ett motsvarande antal redan emitterade aktier. Styrelsens oberoende bedöms årligen i enlighet med rekommendation 10 i den finska koden för bolagsstyrning från 2015.

Transaktioner mellan styrelseledamöter och bolaget eller dess dotterbolag ska ske på sedvanliga kommersiella villkor och ledamöterna ska öppet redovisa omständigheter som kan uppfattas som intressekonflikter.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning beskriver formerna för styrelsens arbete. En sammanfattning av arbetsordningen presenteras nedan.

Styrelsemöten

 • Sker regelbundet, minst fem gånger om året, enligt ett fastställt schema.
 • Särskilda styrelsemöten kan hållas på begäran av en styrelseledamot eller koncernchefen inom 14 dagar från begäran.
 • Agenda och material ska skickas till ledamöterna en vecka före mötet.

Information

 • Styrelsen ska månatligen få information om bolagets resultat, marknadsläge och betydande händelser inom bolaget och koncernen.
 • Styrelseledamöterna ska informeras om alla betydande händelser omedelbart.

Frågor som behandlas vid styrelsemötena

 • Frågor som specificeras i den finska aktiebolagslagen;
 • Godkännande av affärsstrategin;
 • Organisations- och personalrelaterade frågor
  » beslut om den högsta ledningens övergripande organisation; 
  » beslut om koncernledningens sammansättning;
  » ersättning till koncernchefen; 
  » anställning och uppsägning av koncernchefen och godkännande av divisionschefer och andra ledande befattningshavare som ingår koncernledningen; 
  » val av ledamöter till styrelsekommittéer (inklusive ordförande); 
 • Finansiella frågor
  » granskning av årsbudgeten; 
  » godkännande av lån och garantier, exklusive koncerninterna lån och garantier; 
  » rapportering av eventuella aktieförvärv; 
  » godkännande av koncernens riskhanteringspolicy enligt förslag från finans- och revisionskommittén;
 • Investeringar 
  » godkännande av koncernens investeringspolicy; 
  » godkännande av betydande investeringar; 
  » godkännande av betydande avyttringar;
 • Övriga frågor 
  » Koncernchefens rapport över koncernens verksamhet; 
  » rapporter från ordförandena för finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.. Rekommendationer och förslag från aktieägarnas nomineringsråd ska rapporteras till styrelsen av styrelsens ordförande. 
  » godkännande och regelbunden granskning av bolagsstyrningspolicyn och styrelsekommittéernas arbetsordningar; 
  » årlig utvärdering av styrelsens eget arbete och dess resultat samt bedömning av ledamöternas oberoende;
 • Andra frågor som föreslås av styrelseledamöterna eller koncernchefen.

Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastlagda i särskilda stadgar antagna av bolagets styrelse. Varje kommitté utvärderar årligen sitt eget arbete, har rätt att vid behov anlita externa konsulter och experter samt har tillgång till all behövlig information. Varje kommittés ordförande och ledamöter utses för ett år i taget av styrelsen.

Årsstämman 2019

Årsstämman godkände förslaget att återvälja de nuvarande styrelseledamöterna – Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg – för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att välja Mikko Helander till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till ordförande i styrelsen och Hans Stråberg till vice ordförande.

 

Styrelsen