Styrelsens sammansättning, ansvarsområden och uppgifter

Stora Enso leds av en styrelse som fungerar enligt med den finska aktiebolagslagen samt övrig tillämplig lagstiftning.
Styrelsestruktur och oberoende

Enligt bolagsordningen består styrelsen av sex till elva ordinarie ledamöter som utses av aktieägarna vid årsstämman för en mandatperiod på ett år. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget, och minst två ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget, eller som har rätt eller skyldighet att förvärva ett motsvarande antal redan emitterade aktier. Styrelsens oberoende bedöms årligen i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning.

Transaktioner mellan styrelseledamöter och bolaget eller dess dotterbolag ska ske på sedvanliga kommersiella villkor och ledamöterna ska öppet redovisa omständigheter som kan uppfattas som intressekonflikter. 

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning beskriver förfarandena för styrelsens arbete. En sammanfattning av arbetsordningen presenteras nedan.

Styrelsemöten

• Sker regelbundet, minst fem gånger om året, enligt ett fastställt schema
• Särskilda styrelsemöten kan hållas på begäran av en styrelseledamot eller koncernchefen inom 14 dagar från begäran
• Agenda och material ska skickas till ledamöterna en vecka före motet

Information

• Styrelsen ska månatligen få information om bolagets resultat, marknadsläge och betydande händelser inom bolaget och koncernen
• Styrelseledamöterna ska utan dröjsmål informeras om alla betydande händelser

Frågor som behandlas vid styrelsemöten
• Frågor som specificeras i den finska aktiebolagslagen
• Godkännande av affärsstrategin
• Organisations- och personalrelaterade frågor
- Beslut om den högsta ledningens övergripande organization
- Beslut om koncernledningens sammansättning
- Ersättning till koncernchefen
- Anställning och uppsägning av koncernchefen och godkännande av divisionschefer och övriga medlemmar i koncernledningen på basis av förslag av koncernchefen
- Val av styrelsekommittéernas ordförande och medlemmar
- Ersättningar till medlemmarna av koncernledningen på basis av förslag av koncernchefen
- Granskning av processen för talent management och successionsplanering (särskilt vad gäller koncernchefen)

• Finansiella frågor
- Granskning och godkännande av årsbudgeten
- Godkännande av lån och garantier, exklusive koncerninterna lån och garantier
- Godkännande av eventuella återköp av aktier och erhållande av rapportering av aktieåterköp
- Godkännande av koncernens riskhanteringspolicy enligt förslag av finans- och revisionskommittén

• Investeringar
- Godkännande av koncernens investeringspolicy
- Godkännande av betydande investeringar
- Godkännande av betydande avyttringar
- Erhålla relevanta presentationer från möten med analytiker och rapporter av analytiker

• Övriga frågor
- Koncernchefens rapport över koncernens verksamhet.
- Rapporter från ordförandena för finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor. Rekommendationer och förslag från aktieägarnas nomineringsråd ska rapporteras till styrelsen av styrelsens ordförande.
- Godkännande och regelbunden granskning av bolagsstyrningspolicyn och styrelsekommittéernas arbetsordningar.
- En årlig utvärdering av styrelsens eget arbete och dess resultat samt bedömning av ledamöternas oberoende.

• Andra frågor som föreslås av styrelseledamöterna eller koncernchefen.

Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastlagda i särskilda arbetsordningar antagna av bolagets styrelse. Varje kommitté utvärderar årligen sitt eget arbete, har rätt att vid behov anlita externa konsulter och experter samt har tillgång till all behövlig information. Ordföranden och ledamöterna för varje kommitté utses för ett år i taget av styrelsen.

Årsstämman 2020

Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Håkan Buskhe väljs som ny styrelseledamot for samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Styrelsen