Koncernledningens roller och ansvarsområden

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Koncernledningen bistår VD i ledningen av bolaget.

Medlemmarna i koncernledningen ansvarar tillsammans med sina team för den löpande operativa verksamheten med hjälp av olika stabs- och servicefunktioner. De beslutsfattande organ som har ansvar för Stora Ensos ledning är styrelsen och VD.

VD och koncernchef

Stora Ensos VD och koncernchef leder bolagets löpande verksamhet i enlighet med den finska aktiebolagslagen samt instruktioner och direktiv utfärdade av styrelsen. Det ankommer på koncernchefen att se till att bolagets redovisningsprinciper uppfyller lagstadgade krav och att ekonomiska frågor handläggs på ett tillförlitligt sätt.

Styrelsen godkänner den övergripande organisationen, inklusive de funktioner som rapporterar till koncernchefen. Vid utgången av 2021 hade koncernchefen direkt ansvar för följande funktioner som också rapporterade till henne:

• Divisionerna (Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products, Forest och Paper)
• CFO (med ansvar för redovisning, kontrollverksamhet, Efora*, internrevision, investerarrelationer, skatter, finansförvaltning)
• IT and Digitalisation
• HR
• Legal, chefsjuristen
• Communications
• Sustainability
• Sourcing and Logistics
• Strategy and Innovation (med ansvar för innovation och R&D, särskilda strategiska projekt, företagsfinansiering, fusioner och förvärv, investeringsprocesser, energitjänster, riskhantering)

*Från och med den första januari 2022 ansvarar de olika divisionerna och produktionsanläggningarna av Eforas underhåll.

Koncernchefen ansvarar även för förberedelsearbetet inför styrelsemöten. Dessutom övervakar koncernchefen beslut avseende nyckelpersoner och andra viktiga operativa frågor. En av medlemmarna i koncernledningen agerar som ställföreträdande VD i enlighet med den finska aktiebolagslagen.

Koncernledningen

Koncernchefen är ordförande i koncernledningen. Medlemmarna i koncernledningen utses av koncernchefen och godkänns av bolagets styrelse. Vid utgången av 2021 var de tretton medlemmarna i koncernledningen koncernchefen, finanschefen och divisionscheferna samt cheferna för HR, IT and Digitalisation, Legal (som även är chefsjurist), Strategy and Innovation och Sustainability. Ny Head of Brand and Communications utsågs och han tillträdde koncernledningen den 1 februari 2022. Sökandet efter en ny chef för Sourcing and Logistics har inletts.

Koncernledningen bistår koncernchefen i tillsynen av koncernens och divisionernas resultat mot överenskomna mål och portföljstrategi. Koncernledningen säkerställer tillgången till och en värdeskapande fördelning av koncernens medel och kapital samt övervakar frågor och riktlinjer kring lagar, bolagsstyrning, regelefterlevnad och börsärenden.

Koncernledningen sammanträder varannan vecka och vid behov.

Koncernledningen

Koncernledningen

Snabblänkar