Koncernledningens roller och ansvarsområden

Koncernledningen bistår VD i ledningen av bolaget.

Medlemmarna i koncernledningen ansvarar tillsammans med sina team för den löpande operativa verksamheten med hjälp av olika stabs- och servicefunktioner. De beslutsfattande organ som har ansvar för Stora Ensos ledning är styrelsen och VD.

Koncernchefen (VD)

Stora Ensos VD och koncernchef leder bolagets löpande verksamhet i enlighet med den finska aktiebolagslagen samt instruktioner och direktiv utfärdade av styrelsen. Det ankommer på koncernchefen att se till att bolagets redovisningsprinciper uppfyller lagstadgade krav och att ekonomiska frågor handläggs på ett tillförlitligt sätt.

Styrelsen godkänner den övergripande organisationen, inclusive de funktioner som rapporterar till koncernchefen. Vid utgången av 2019 hade koncernchefen direkt ansvar för följande funktioner som också rapporterade till henne:

• Divisionerna* (Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper)
• CFO (med ansvar för redovisning, controlling, företagsfinansiering, fusioner och förvärv, Efora, energitjänster, investeringsprocesser, riskhantering, internrevision, investerarrelationer, skatter, finansförvaltning)
• IT
• HR
• Legal, chefsjuristen
• Communications
• Sustainability
• Sourcing and Logistics
• Koncernstaben (med ansvar för Wood Supply*, Innovation and R&D och särskilda strategiska projekt)

Koncernchefen ansvarar även för förberedelsearbetet inför styrelsemöten. Dessutom övervakar koncernchefen beslut avseende nyckelpersoner och andra viktiga operativa frågor. En av medlemmarna i koncernledningen agerar som ställföreträdande VD i enlighet med den finska aktiebolagslagen.

* Från och med 1 januari 2020 kommer Wood Supply funktionen att fungera under den nya Divisionen Skog och Mark som kommer att rapportera som en skild Division från
och med detta datum och Consumer Board heta Packaging Materials.

Koncernledningen

Koncernchefen är ordförande i koncernledningen. Medlemmarna i koncernledningen utses av koncernchefen och godkänns av bolagets styrelse. Vid utgången av 2019 var de elva medlemmarna i koncernledningen koncernchefen, finanschefen och divisionscheferna samt cheferna för HR, Legal (som även är chefsjurist), Communications, Sustainability och Sourcing and Logistics.

Koncernledningen bistår koncernchefen i tillsynen av koncernens och divisionernas resultat mot överenskomna mål och portföljstrategi. Koncernledningen säkerställer tillgången till och en värdeskapande fördelning av koncernens medel och kapital samt övervakar frågor och riktlinjer kring lagar, bolagsstyrning, regelefterlevnad och börsärenden.

Koncernledningen sammanträder månatligen och vid behov.

Koncernledningen