Koncernledningens roller och ansvarsområden

Koncernledningen bistår VD i ledningen av bolaget.

Medlemmarna i koncernledningen ansvarar tillsammans med sina team för den löpande operativa verksamheten med hjälp av olika stabs- och servicefunktioner. De beslutsfattande organ som har ansvar för Stora Ensos ledning är styrelsen och VD.

Koncernchefen (VD)

Stora Ensos VD och koncernchef leder bolagets löpande verksamhet i enlighet med instruktioner och direktiv utfärdade av styrelsen. Det ankommer på koncernchefen att se till att bolagets redovisningsprinciper uppfyller lagstadgade krav och att ekonomiska frågor handläggs på ett tillförlitligt sätt.

Styrelsen godkänner den övergripande organisationen, inklusive de funktioner som rapporterar till koncernchefen. Koncernchefen har direkt ansvar för följande funktioner som också rapporterar till henne:

  • Divisionerna (Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper)
  • CFO (med ansvar för redovisning, controlling, företagsfinansiering, fusioner och förvärv, Efora, energitjänster, investeringsprocesser, riskhantering, internrevision, investerarrelationer, skatter, finansförvaltning)
  • IT
  • Human resources
  • Legal, chefsjuristen
  • Communications
  • Sustainability
  • Sourcing and Logistics
  • Koncernstaben (med ansvar för Wood Supply, Group R&D Innovation och särskilda strategiska projekt)

Koncernchefen ansvarar även för förberedelsearbetet inför styrelsemöten. Dessutom övervakar koncernchefen beslut avseende nyckelpersoner och andra viktiga operativa frågor. En av medlemmarna i koncernledningen agerar som vice VD och koncernchef i enlighet med den finska aktiebolagslagen.

Koncernledningen

Koncernchefen är ordförande i koncernledningen. Medlemmarna i koncernledningen utses av koncernchefen och godkänns av bolagets styrelse. Vid utgången av 2018 var de tolv medlemmarna i koncernledningen koncernchefen, finanschefen och divisionscheferna samt cheferna för HR, Legal (som även är chefsjurist), Communications, Sustainability och Sourcing and Logistics. 

Koncernledningen bistår koncernchefen i tillsynen av koncernens och divisionernas resultat mot överenskomna mål och portföljstrategi. Koncernledningen säkerställer tillgången till och en värdeskapande fördelning av koncernens medel och kapital samt övervakar frågor och riktlinjer kring lagar, bolagsstyrning, regelefterlevnad och börsärenden.

Koncernledningen sammanträder månatligen och vid behov.

Koncernledningen