Ersättningar

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Ersättningar i Stora Enso

I Stora Ensos Ersättningsrapporten redogörs för företagets centrala principer för ersättningar till styrelseledamöter, VD och koncernchef samt vice VD, vår eslutsprocess, en beskrivning av vår nuvarande policy samt vilka ersättningar som har fastställts under 2021.

Denna rapport har upprättats enligt Finsk kod för bolagsstyrning från 2020. Koden finns tillgänglig på cgfinland.fi. Stora Enso följer också Svensk kod för bolagsstyrning (”svenska koden”), med undantag för de avvikelser som räknas upp i bilaga 1 till bolagsstyrningsrapporten. Avvikelserna beror på skillnader mellan svensk och finsk lagstiftning, koderna för bolagsstyrning samt olika praxis. I sådana fall följer Stora Enso den praxis som gäller i bolagets säte. Den svenska koden ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och finns tillgänglig på bolagsstyrning.se.

Information om ersättningar till medlemmar i koncernledningen finns i Bokslut 2021.

Dokument

Snabblänkar