Ersättningar

Ersättningar i Stora Enso

Stora Ensos Ersättningsförklaringen redogör för Stora Ensos centrala ersättningsprinciper och de ersättningar som betalas ut till styrelseledamöterna, koncernchefen och de övriga medlemmarna i koncernledningen. Första delen av rapporten redogör för Stora Ensos beslutsordning och principerna för ersättningar. Den andra delen redogör för tillämpningen under 2019 (ersättningsrapporten).

Ersättningsrapporten har beretts enligt den finska koden för bolagsstyrning 2015 (”Koden”). Koden finns tillgänglig på cgfinland.fi. Stora Enso följer också den svenska koden för bolagsstyrning (“Svenska koden”) med undantag för de avvikelser som räknas upp i bilaga 1 till bolagsstyrningsrapporten. Avvikelserna beror på skillnader mellan svensk och finsk lagstiftning, koderna för bolagsstyrning samt olika praxis. I sådana fall följer Stora Enso den praxis som gäller i bolagets säte. Svenska koden ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och finns tillgänglig på bolagsstyrning.se.

Ersättning till koncernchefen från och med 1.12.2019

Ersättning till koncernchef Annica Bresky från och med 1.12.2019 framgår av följande dokument: Ersättning till koncernchefen