Aktieägarnas nomineringsråd

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Stora Ensos årsstämma har utsett ett nomineringsråd som ska fungera tills annat beslutas vidare för att årligen förbereda förslag till bolagsstämman angående antal och val av styrelseledamöter, ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättningar till ordförande och ledamöter i styrelsens kommittéer.

Nomineringsrådet har fyra ledamöter: Styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och två övriga ledamöter som utses av de två största aktieägarna per den 31 augusti varje år med en ledamot vardera enligt stadgarna för aktieägarnas nomineringsråd.

Styrelsens ordförande är sammankallande för aktieägarnas nomineringsråd, som senast den 31 januari varje år ska presentera sina förslag för styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd väljer inom sig en ordförande. Ordföranden får inte vara ledamot av styrelsen. Medlemmarna av aktieägarnas nomineringsråd får ingen separat ersättning. 

Nomineringsrådets sammansättning

Antti Mäkinen, ledamot Håkan Buskhe, ledamot
Ordförande för Stora Ensos styrelse                                                                 Vice ordförande för Stora Ensos styrelse                                                

Curricula vitae för Antti Mäkinen och Håkan Buskhe, återfinns här

Två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera):

Reima Rytsölä, ledamot¹
Marcus Wallenberg, ordförande
Ledamot i aktieägarnas nomineringsråd. Född 1969. Politices magister, CEFA, AMP. VD för Solidium Oy. Ordförande för aktieägarnas nomineringsråd. Född 1956. B.Sc. (Foreign Service). Styresleordförande i FAM AB.

¹Fram till 3 november 2022 representerades Solidium av Harri Sailas.
Aktieägarnas nomineringsråd har valt Marcus Wallenberg till ordförande för nomineringsrådet.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Snabblänkar