Vår VD Annica Bresky berättar om Stora Ensos uppdaterade strategiska fokus

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Publicerat 25 november 2020
Stora Enso har angett tre fokusområden för tillväxt i sin uppdaterade strategi: Packaging Materials och Packaging Solutions, bygglösningar inom divisionen Wood Products samt innovationer inom Biomaterials. I den här intervjun berättar vår VD Annica Bresky om koncernens strategiska fokus och innovationsagenda.

Stora Enso presenterade nyligen en uppdaterad strategi. Varför gör ni de här förändringarna?

Vi har förnyat vår strategi samt vissa av våra långsiktiga finansiella mål för att anpassa verksamheten för snabbare tillväxt och värdeskapande. I linje med detta fortsätter vi att skapa värde i bioekonomin med förnybara produkter som bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Vi har identifierat viktiga affärsområden där vi redan har ledande positioner och kan bygga vidare på befintliga styrkor för att växa snabbare. Den uppdaterade strategin kommer att fokusera på de delar av vår produktportfölj där förnybara material bäst kan tillgodose efterfrågan på miljövänliga och cirkulära lösningar.

I den uppdaterade strategin anger ni tre fokusområden. Varför valde ni dessa tre?

De tre valda fokusområdena har gemensamt att vi ser stora tillväxtmöjligheter på marknader där vi kan bygga vidare på våra styrkor och konkurrensfördelar. Vi har ledande marknadspositioner för produkter med goda marginaler, starka och konkurrenskraftiga tillgångar, branschledande kompetens och kontroll över vår förnybara resurs, virket. Det är även inom dessa områden som vi ser störst potential för skalbara innovationer och kommersialisering av nya produkter, till exempel biobaserade barriärskikt och biobaserad kolfiber för energilagring, där vi har pågående investeringsprojekt. När det gäller bygglösningar i trä ser vi en stor outnyttjad potential på en marknad som domineras av cement och betong, material som genererar stora koldioxidutsläpp. Sammanfattningsvis riktar vi oss till affärsområden där vi kan uppnå lönsam tillväxt snabbare.

Du har även lyft fram att skogen, traditionella träprodukter och marknadsmassa utgör grunden för värdeskapande. Berätta mer.

Skogen är källan till allt vi gör, både för långsiktig fiberförsörjning och framtida affärer. Det är en värdefull, växande tillgång. Massan är grunden för vår produktion av kartong och förpackningsmaterial samt innovationen inom biomaterial. Massa till konkurrenskraftigt pris är avgörande, och här bidrar framför allt våra latinamerikanska tillverkningsanläggningar starkt till vårt kassaflöde. Vår verksamhet för traditionella träprodukter är en förutsättning för vårt utbud inom bygglösningar. Den förser dessutom våra tillverkningsanläggningar med fiber.

Ni planerar en stor investering för att utöka produktionen av massa och kartong vid Skoghalls bruk. Vilka är de främsta drivkrafterna bakom de här planerna?

Skoghalls bruk är ett av våra flaggskeppsbruk och en av världens största producenter av vätskekartong. Var sjätte vätskeförpackning globalt tillverkas av kartong från Skoghalls bruk. Det är alltså redan ett mycket konkurrenskraftigt bruk, både vad gäller kostnadseffektivitet och produktkvalitet. Vi är övertygade om att efterfrågan på hållbara vätske- och livsmedelsförpackningar kommer att fortsätta växa och att det finns utrymme för ökad kapacitet. En investering skulle innebära fullständig integration för kemisk massa samt produktionseffektivisering av de befintliga maskinerna. Det är en attraktiv möjlighet eftersom Skoghalls bruk har god tillgång till lokal virkesförsörjning tack vare vårt stora skogsinnehav i regionen. Det är en avgörande faktor när man överväger en investering i den här storleksklassen. Nu ligger fokus på förprojektet som blir klart i slutet av nästa år och som kommer att avgöra om vi ska gå vidare samt definiera en slutgiltig investeringssumma.

Vilken roll har papper i er framtida strategi?

Den minskande efterfrågan på papper har pågått i över två decennier nu. För att hantera detta har vi kontinuerligt anpassat verksamheten för att minimera de negativa konsekvenserna och samtidigt kunna dra fördel av det kassaflöde som papperstillverkningen genererar. Vi har lyckats bra med detta, och sedan 2006 har vi minskat vår papperskapacitet med närmare 70 procent. Efter konverteringen av Uleåborgs bruk kommer papper att utgöra mindre än 20 procent av vår totala nettoomsättning. Efterfrågan på papper kommer dock att fortsätta minska och det är nödvändigt att omstrukturera verksamheten för att motverka konsekvenserna av detta. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder även fortsättningsvis. Vi vill även göra vår pappersverksamhet mer operativt oberoende. På så sätt kan vi snabbare anpassa kostnader och operativa processer utifrån divisionens förutsättningar.

Vilka är de primära fokusområdena för innovation i den nya strategin?

I enlighet med vårt uppdaterade strategiska fokus kommer vi att rikta våra innovationssatsningar och resurser mot de områden där vi har identifierat betydande affärsmöjligheter. Vi kommer att fokusera på nya hållbara förpackningsmaterial, hållbara barriärskikt och vår biokemiska plattform för lignin, och göra detta i nära samarbete med våra kunder och partners. Strategiska samarbeten kommer att vara avgörande inom alla dessa områden, eftersom innovation inte är möjlig utan samverkan.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest