Stora Enso slutför omstruktureringen av skogsinnehavet i Bergvik Skog

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2019-05-31 kl. 12.15 EEST 

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva skogsmark 936 000 hektar.

– Jag är mycket glad över att vi nu har genomfört omstruktureringen av Bergvik Skog tillsammans med övriga aktieägare. Transaktionen är ett naturligt steg för oss, eftersom vi har en stark tilltro till bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Det direkta ägandet ökar våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Som en del i transaktionen förvärvar Stora Enso plantskolan Bergvik Skog Plantor AB och tre vindkraftsprojekt. Detta stärker ytterligare koncernens omfattande erbjudande till skogsägare i Sverige och ligger helt i linje med företagets satsningar på hållbart skogsbruk.

Den finansiella effekten av omstruktureringen för Stora Enso blir följande:

• Bergvik Skog redovisades tidigare som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden. Efter att omstruktureringen slutförts placeras Stora Ensos skogsinnehav i ett helägt dotterbolag och konsolideras post för post i Stora Ensos resultat i avsnittet Övrigt från och med 1 juni 2019 och framåt.
• Transaktionen resulterar i en ökning av Stora Ensos räntebärande nettoskuld på cirka 1,0 miljard EUR, och kvoten nettoskuld/operativt EBITDA kommer att öka med ungefär 0,5x när alla transaktioner är genomförda i slutet av 2019.
• Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA var 1,7x i slutet av första kvartalet 2019. Kvoten kommer tillfälligt att överstiga det strategiska målet på 2,0x under andra halvan av 2019, innan alla steg i transaktionen har slutförts.
• Sysselsatt kapital har ökat med cirka 1,0 miljard EUR, vilket innebär att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) har minskat med cirka 1 procentenhet.

Länkar till tidigare meddelanden om transaktionen med Bergvik Skog: 

         30 november 2018: Stora Enso undertecknar avtal om att förvärva skogstillgångar i Bergvik Skog

         13 november 2018: Stora Ensos intressebolag Bergvik Skog säljer skog i Lettland och ökar det verkliga värdet på biologiska tillgångar

         27 november 2017: Stora Enso har för avsikt att förvärva skogstillgångar i samband med planerad omstrukturering i Bergvik Skog AB

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Attachments and Images

Snabblänkar