Stora Ensos investerardag: Stora Enso etablerar divisionen och redovisningssegmentet Forest för ökad transparens kring sina skogstillgångar

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2019-09-18 kl. 16.00 EEST

I morgon håller Stora Enso sin investerardag för divisionerna Forest och Wood Products i Stockholm. Fokus är på de nyligen förvärvade svenska skogstillgångarna och etableringen av den nya divisionen Forest samt på den existerande divisionen Wood Products. Ett besök på den nyligen invigda anläggningen för CLT (korslimmat trä) i Gruvön ingår också. Stora Enso publicerar nu en illustrativ redovisning med resultaträkning och operativt kapital för den nya divisionen Forest samt koncernens investeringsprognos för 2020. 

För att öka transparensen skapar Stora Enso divisionen Forest som kommer att redovisas separat från början av 2020. I den nya divisionen Forest kommer Stora Ensos svenska skogstillgångar (det nyligen förvärvade Bergvik Skog Väst AB) och bolagets 41-procentiga andel i Tornator med majoriteten av skogstillgångarna i Finland att ingå. Även virkesförsörjningsverksamheter i Sverige, Finland, Ryssland och Baltikum kommer att ingå i divisionen Forest. Träplantager på södra halvklotet kopplade till de lokala massabruken kommer även fortsättningsvis att redovisas i divisionerna Biomaterials och Consumer Board. I och med den nya divisionen Forest kommer segmentet Övriga att omfatta koncerninterna tjänster, logistik och övriga verksamheter.

Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström säger: Som en betydande aktör inom bioekonomin är virkesförsörjningen av största vikt för oss. Ett direkt ägande av skogstillgångarna ger oss större flexibilitet och möjligheter att optimera vår virkesförsörjning och verksamhet. Eftersom virke är vår enskilt viktigaste råvara och står för den största andelen av våra kostnader, samt utgör en stor del av balansräkningen, är det logiskt att öka transparensen i redovisningen nu när förvärvet av de svenska skogstillgångarna är genomfört.

I dag har Stora Enso skogstillgångar till ett värde av drygt 4,1 miljarder EUR (mark och biologiska tillgångar) i balansräkningen. Av dessa utgör biologiska tillgångar ett värde av 3,6 miljarder EUR, vilket är de största bland nordiska företag. I Sverige äger Stora Enso 1,4 miljoner hektar skog, varav 1,14 miljoner hektar är produktiv skogsmark med 143 miljoner m3skog på rot.

Redovisning av divisionen Forest
Den nya divisionen kommer från och med den 1 januari 2020 att redovisas som ett eget segment. Omräknade jämförelsetal kommer att publiceras första kvartalet 2020. Stora Enso publicerar nu den resultaträkning och det operativa kapital som illustrativt sett skulle ha redovisats för den nya divisionen för 2018 och för första halvåret 2019.

Skogstillväxt utgör en viktig del av den årliga operativa avkastningen från skogstillgångar med långa avverkningscykler, där årlig genomsnittlig virkesförsäljning och därtill hörande kostnader inte avspeglar skogstillgångarnas totala lönsamhet. Den långsiktiga värdeförändringen i skog på rot är en viktig del i skogsnäringens lönsamhet.

Enligt rådande redovisningsprinciper räknas inga förändringar i värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar med i det operativa rörelseresultatet, förutom när det gäller avskrivning för kapitaliserade kostnader för skogsbrukstjänster vid plantagerna på södra halvklotet. Från den 1 januari 2020 och framåt kommer förändringar i verkligt värde av biologiska tillgångar att delas upp i två delar: icke-operativa förändringar i verkligt värde och operativa förändringar i verkligt värde. Icke-operativa förändringar i verkligt värde av biologiska tillgångar avspeglar förändringar i parametrar och antaganden vid värderingen, vanligen i samband med den årliga värderingsprocessen. Operativa förändringar i verkligt värde av biologiska tillgångar omfattar alla andra förändringar i verkligt värde, främst på grund av inflation och skillnader mellan faktisk avverkning och avverkningsplan. Operativa förändringar i verkligt värde kommer att redovisas i operativt EBITDA medan icke-operativa förändringar i verkligt värde inte ingår i operativt EBITDA.

I samband med redovisningen av det nya segmentet kommer Stora Enso att flytta kostnader för skogsbrukstjänster i den nya divisionen Forest från operativt EBITDA till det operativa rörelseresultatet. Kostnader för skogsbrukstjänster omfattar framför allt omplantering, skötsel och gödsling. Enligt rådande principer för presentation ingår redan avskrivning för kapitaliserade skogsbrukskostnader i plantagerna på södra halvklotet i det operativa rörelseresultatet. Denna förändring innebär således att redovisningen av de nordiska skogarna kommer att anpassas till den för plantagerna på södra halvklotet.

Alla nämnda förändringar gäller för icke IFRS-baserade alternativa resultatmått. Rörelseresultatet enligt IFRS förblir oförändrat. Där ingår både operativa och icke-operativa förändringar i verkligt värde på raden för förändring i nettovärde på biologiska tillgångar.

Investeringar 2020
För 2020 uppskattas investeringskostnaderna ligga på 800–850 MEUR, varav 200–230 MEUR i konverteringen av Uleåborgs bruk och 80–100 MEUR i biologiska tillgångar. De årliga avskrivningarna beräknas uppgå till 550–570 MEUR och den operativa minskningen av värdet av biologiska tillgångar till 50–70 MEUR. I prognosen för investeringar, avskrivningar och operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar ingår även effekten av IFRS 16 angående leasingavtal. Kostnaden för investeringar har temporärt ökat för att påskynda Stora Ensos transformation till ett företag inom förnybara material.

Webbsändning från investerardagen
Stora Ensos investerardag i morgon fokuserar på divisionerna Forest och Wood Products som utförligt kommer att presenteras var för sig. Dessutom kommer VD Karl-Henrik Sundström att ge en strategipresentation och CFO Seppo Parvi rapporterar om det ekonomiska läget. Webbsändningen börjar kl. 12.45 svensk tid (13.45 finsk/EEST tid, 11.45 brittisk tid). Välkommen att följa presentationen på https://edge.media-server.com/mmc/p/uc32cwm6

De illustrativa siffrorna för divisionen Forest och förändringen i koncernen presenteras i de bifogade uppställningarna.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Som en del i bioekonomin är Stora Enso en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Attachments and Images

Snabblänkar