Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2021

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2021-04-23 kl. 8.30 EEST

Tillväxten åter på rätt spår
Bättre resultat och marknadsläge

Q1/2021 (jämfört med Q1/2020)

 • Omsättningen ökade med 3,1 % till 2 276 (2 207) MEUR på grund av ökade leveranser och priser.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade till 328 (180) MEUR på grund av lägre kostnader.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 14,4 % (8,1 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) minskade till 161 (262) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,18 (0,19) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,22 (0,11) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 185 (146 MEUR). Kassaflödet efter investeringar var -9 (-32) MEUR.
 • Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA var 2,3 (2,3).
 • Exklusive divisionen Forest ökade avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) till 12,0 % (7,8 %).

Implementering av strategin

 • Stora Enso inleder en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto, som meddelat den 20 april.
 • TreeToTextile, ett joint venture där Stora Enso har en ägarandel på 25 %, investerar 35 MEUR i en demonstrationsanläggning för hållbara textilfibrer.
 • Produktionen av dissolvingmassa vid Enocell-bruket kommer att upphöra under 2021. Bruket kommer i stället att producera andra massakvaliteter.
 • Konverteringen av bruket i Uleåborg slutfördes och kraftlinerproduktionen är i en inkörningsfas.
 • Verksamheten vid Virdia i USA lades ner under första kvartalet 2021.
 • En förstudie av eventuell utbyggnad av massa- och kartongproduktionen vid bruket i Skoghall pågår.

Förebyggande covid-19-åtgärder
Att skydda anställdas och underleverantörers hälsa och säkerhet har varit Stora Ensos högsta prioritet under pandemin. Genom att vara proaktiv och införa omfattande åtgärder på plats har koncernen kunnat hålla igång sin verksamhet och serva sina kunder utan några större störningar.

Utsikter
Den globala ekonomin återhämtar sig från effekterna av pandemin och efterfrågan på Stora Ensos produkter, undantaget grafiskt papper, är god. Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas, som tidigare angivet, bli bättre än det för 2020.

Besparingarna i lönsamhetsprogrammet på 400 MEUR kommer att vara genomförda till slutet av andra kvartalet 2021, två kvartal tidigare än beräknat. De ackumulerade besparingarna i löpande och totala kostnader från det att programmet inleddes till och med första kvartalet 2021 uppgår till 360 respektive 460 MEUR. Under första kvartalet 2021 sparades 50 MEUR i löpande kostnader. Det slutliga målet beräknas nås under andra kvartalet 2021.

Konverteringen av bruket i Uleåborg beräknas under andra kvartalet 2021 påverka det operativa rörelseresultatet för divisionen Packaging Materials negativt med 10–15 MEUR. Den totala negativa påverkan på det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli mellan 40 och 50 MEUR. Tidigare uppskattning var 45–55 MEUR. Anläggningen beräknas uppnå full kapacitet i slutet av andra kvartalet 2021 med kommersialisering av produkterna i slutet av 2021. Operativt EBITDA beräknas nu nå break-even under tredje kvartalet 2021 tack vare framgångsrik inkörning och ett bra marknadsläge. Den tidigare prognosen var satt till första kvartalet 2022.

Nyckeltal

MEUR Q1/21 Q1/20 Förändring % Q1/21-Q1/20 Q4/20 Förändring % Q1/21-Q4/20 2020
Omsättning 2 276 2 207 3,1 % 2 154 5,7 % 8 553
Operativt EBITDA 488 335 45,8 % 274 78,3 %  1 270
Operativt rörelseresultat 328 180 82,4 % 118 178,7 % 650
Operativ rörelsemarginal 14,4 % 8,1 % 5,5 % 7,6 %
Rörelseresultat (IFRS) 161 262 -38,5 % 289 -44,3 % 922
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster 292 126 131,3 % 88 232,5 % 501
Resultat före skatt (IFRS) 125 209 -39,8 % 260 -51,7 % 773
Periodens nettoresultat (IFRS) 145 149 -2,5 % 237 -38,8 % 617
Räntebärande nettoskuld 3 236 3 399 -4,8 % 2 921 10,8 % 2 921
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest % 12,0 % 7,8 % 4,7 % 7,0 %
Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR 0,22 0,11 106,5 % 0,09 145,1 % 0,45
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,18 0,19 -5,7 % 0,30 -40,1 % 0,79
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 2,3 2,3 2,3 2,3
Medelantal anställda 23 068 25 037 -7,9 % 23 406 -1,4 % 24 455
 

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för första kvartalet 2021:
–Världshandeln har kommit tillbaka snabbare än väntat i år och den ekonomiska återhämtningen i Kina och USA har förstås varit en viktig faktor till det. Att många stater snabbt satte in stimulansåtgärder har också bidragit till att förbättra den globala ekonomin och undvika djupa lågkonjunkturer. Det faktum att vaccin har tagits fram snabbare än någonsin tidigare har ökat optimismen ytterligare. Globala leveranskedjor har överlag visat sig vara väl rustade. Som helhet är det uppmuntrande att vi nu börjar se tecken på ljus i slutet av tunneln.

Jag är glad att för årets första kvartal leverera ännu ett starkt resultat, samt konstatera att vi är på väg tillbaka när det gäller många av våra finansiella mål. Det operativa rörelseresultatet ökade väsentligt jämfört med för ett år sedan, exklusive Paper-divisionen har det nästan fördubblats till över 360 MEUR. Vi har också ökat omsättningen, exklusive Paper-divisionen, med 14 % till nästan 2 280 MEUR jämfört med för ett år sedan. För helåret ser efterfrågeprognosen god ut för alla verksamhetsområden utom papper. Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli bättre än för 2020. Vi ligger före planen med vårt besparingsprogram på 400 MEUR, som kommer att vara genomfört i sin helhet redan i slutet av andra kvartalet 2021.

Marknadsläget ser positivt ut för alla våra stora verksamhetsområden, utom för Paper-divisionen som är fortsatt drabbad av en allt snabbare strukturell nedgång. Återhämtningen i våra tillväxtverksamheter är en bekräftelse på vår strategiska inriktning och de ambitioner vi har. Det är särskilt uppmuntrande att vi trots det unika marknadsläget visar vår förmåga att anpassa oss, utnyttja nya möjligheter och utveckla nya innovationer.

Våra förpackningsdivisioner har båda levererat goda resultat. I Packaging Materials-divisionen ser vi en stark efterfrågan på konsumentkartong och wellpappråvara. I Packaging Solutions-divisionen har en kombination av högre volymer i Europa och återhämtning i Kina lett till ökad omsättning. Verksamheten i Wood Products fortsätter att blomstra både vad gäller sågade trävaror och byggprodukter, där vi expanderar utanför vår europeiska hemmamarknad.

Vår Forest-division har under vintern haft fördelaktiga avverkningsförhållanden och kunnat säkerställa massavedsleveranser till våra nordiska och övriga europeiska produktionsenheter. Detta säkerställer i sin tur massatillgången så att vi kan tillgodose den ökande efterfrågan i hela vår verksamhet. En kombination av återhämtning i massapriserna, stark produktion och stora leveranser förbättrade lönsamheten i vår division Biomaterials.

Pappersmarknaden lider fortfarande av sjunkande efterfrågan och medförande överkapacitet, vilket tyvärr tvingar oss att börja planera för nedläggning av två av våra pappersbruk: Kvarnsveden i Dalarna och Veitsiluoto i Finland. Nedläggningar som påverkar våra medarbetare är alltid en sista utväg som föregås av noggranna överväganden. För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på en snabbt minskande pappersmarknad är det emellertid nödvändigt att stänga ned olönsamma tillgångar. Nedläggningsplanen är föremål för medbestämmandeförhandlingar och kommer att ha högsta prioritet.

Vår transformationsinvestering vid bruket i Uleåborg, där vi går från produktion av papper till kraftliner, framskrider bra. Inkörningen, som började i januari, går snabbare än planerat. Vi levererar till kunder och efterfrågan på marknaden är stor. Det är också mycket glädjande att vi kommer att nå EBITDA break-even redan under tredje kvartalet i år. När bruket i Uleåborg är helt inkört kommer deras kraftliner i premiumkvalitet att stärka vår ställning på en växande förpackningsmarknad. Konverteringen är ett perfekt exempel på vart vi är på väg som företag, med ett ökat fokus på marknader med höga marginaler där vi redan har ett starkt fäste. Förpackningar är en viktig sådan marknad, tillsammans med byggprodukter i trä och nya innovationer inom biomaterial. Dessa tre områden utgör kärnan i vår framtida tillväxt inom förnybara material.

En annan del i den uppdaterade strategin har varit att identifiera vilka produktsegment som har störst chans att bli ledande vad gäller marknadsposition, tillväxt och lönsamhet. Vi har därför beslutat att helt lämna marknaden för dissolvingmassa för viskosproduktion. Vår globala marknadsandel är mycket liten och vi ser inga möjligheter att förbättra vår position. Prisskillnaden mellan dissolvingmassa och marknadsmassa är liten och motiverar varken den ökade komplexiteten i massaportföljen eller produktionskostnaderna. Vi kommer att fortsätta innovationsarbetet för en bättre och mer hållbar teknik för biobaserade textilier. TreeToTextile är ett sådant samarbete där vi tillsammans med andra ledande företag har investerat i vad vi tror kommer att bli en banbrytande teknik för hållbara textilier.

När vi blickar framåt kommer vi att ha fortsatt fokus på våra anställdas hälsa och säkerhet under den pågående pandemin och på genomförandet av vår uppdaterade strategi, samt att nå de finansiella mål vi presenterade förra året. Vi vill också vara ledande inom innovation och en konstruktiv partner till EU-kommissionen och regeringar runtom i världen som arbetar för att uppnå visionen kring EU:s Green Deal. Det har snart gått fem år sedan Parisavtalet trädde i kraft. Som en betydande skogsägare och ledande aktör inom förnybara material har vi ett fokuserat engagemang på att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Vi hjälper våra kunder att göra sina verksamheter cirkulära genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara material. Grunden till detta finns i skogen. Vi tillämpar ett hållbart skogsbruk eftersom vi vill ha välmående skogar idag och för kommande generationer.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

 

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media i dag klockan 14.00 EEST (13.00 CEST)
En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media hålls klockan 14.00-15.00 EEST (13.00 CEST). Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/cujazw3z.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens:

Direktsändning klockan 14.00 EEST

Storbritannien +44 (0)2071 928 338
Finland +358 (0)9 2311 3291
Sverige +46 (0)8 5661 8467
USA +1 6467 413 167
Inloggningskod 1618499
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 1618499
 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till fredagen den 30 april 2021.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

 

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari-mars 2021. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Attachments and Images

Snabblänkar