Stora Ensos halvårsrapport januari–juni 2022

STORA ENSO OYJ HALVÅRSRAPPORT 2022-07-22 kl. 8.30 EEST

Starkt genomförande bidrar till utmärkt resultat


Q2/2022 (jämfört med Q2/2021)

 • Omsättningen ökade med 18 % till 3 054 (2 592) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 39 % till 505 (364) MEUR.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 16,5 % (14,0 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) ökade till 399 (182) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,38 (0,26) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,42 (0,27) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 404 (463) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 247 (339) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,0 (1,8). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest, ökade till 22,8 % (18,1 %). Det långsiktiga målet är >13 %.

 

Q1–Q2/2022 (jämfört med Q1–Q2/2021)

 • Omsättningen var 5 852 (4 868 MEUR).
 • Det operativa rörelseresultatet var 1 008 (692) MEUR.

 

Viktigaste höjdpunkter

 • En förstudie inleddes gällande anläggningen i belgiska Langerbrugge för konvertering av en av två papperslinjer till storskalig tillverkning av återvunnen wellpappråvara.
 • En förstudie pågår gällande konvertering av en outnyttjad pappersmaskin i finska Uleåborg till tillverkning av förnybar förpackningskartong som skulle ge ytterligare kapacitet på 750 000 ton.
 • Stora Enso och Northvolt, leverantör av battericeller och system, har ingått ett samarbetsavtal för utveckling av ett batteri med träbaserade komponenter, hållbart utvunna i Norden.
 • Stora Ensos tre förpackningsanläggningar i Ryssland avyttrades till de lokala företagsledningarna. Avyttringen av koncernens två sågverk i Ryssland till de lokala företagsledningarna är slutförd. Mindre kvarstående formaliteter för de legala enheterna i den ryska skogsverksamheten förväntas vara slutförda under andra halvåret 2022. När dessa avyttringar är genomförda har Stora Enso inte längre någon exponering i Ryssland.
 • Processen pågår för avyttring av fyra av fem anläggningar för papperstillverkning, för att fokusera på tillväxt i våra viktigaste strategiska områden: förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.

 

Utsikter

Globala megatrender som en ökad medvetenhet om hållbarhet, ett allt större fokus på att bekämpa klimatförändringarna, samt digitalisering, styrker Stora Ensos affärsstrategi och efterfrågan på miljövänliga produkter, på både kort och lång sikt.

 

Stora Enso fortsätter att vara vaksam vad gäller den ökade risken för störningar på marknaden och osäkerhetsfaktorer som ökade geopolitiska risker, snabba makroekonomiska förändringar, inflationstakten, logistikproblem, materialbrist och pandemin. För att hantera svängningar finns åtgärder på plats, såsom prissättning, flexibilitet vad gäller inköp och transporter, samt att ha nödvändiga säkringar.

 

Efterfrågan på Stora Ensos produkter är stabil. Efterfrågan på konsumentkartong fortsätter vara stark och efterfrågan på wellförpackningar i Europa förväntas förbli stadig. Den stora efterfrågan på massa förväntas fortsätta i både Europa och Kina. Samtidigt går Stora Enso in i tredje kvartalet med tidiga indikationer på en normalisering av efterfrågan på wellpappråvara och även på sågade trävaror, dock från rekordhöga nivåer. Prognosen för helåret 2022 ligger kvar enligt den uppdatering som kommunicerades i juni 2022.

 

Prognos

Den 13 juni höjde Stora Enso sin resultatprognos för helåret 2022 på grund av ett fortsatt starkt marknadsläge. Stora Ensos operativa rörelseresultat för helåret 2022 förväntas bli bättre än motsvarande resultat för 2021 (1 528 MEUR).


Nyckeltal

 

MEUR

Q2/22

Q2/21

Förändring % Q2/22-Q2/21

Q1/22

Förändring % Q2/22-Q1/22

Q1-Q2/22

Q1-Q2/21

Förändring %Q1-Q2/22-Q1-Q2/21

2021

Omsättning

3 054

2 592

17,8 %

2 798

9,2 %

5 852

4 868

20,2 %

10 164

Operativt EBITDA

663

524

26,6 %

662

0,1 %

1 325

1 011

31,0 %

2 184

Operativt rörelseresultat

505

364

38,9 %

503

0,5 %

1 008

692

45,7 %

1 528

Operativ rörelsemarginal

16,5 %

14,0 %

 

18,0 %

 

17,2 %

14,2 %

 

15,0 %

Rörelseresultat (IFRS)

399

182

119,6 %

394

1,5 %

793

343

131,2 %

1 568

Resultat före skatt (IFRS)

370

152

144,0 %

374

-1,1 %

745

277

168,7 %

1 419

Periodens nettoresultat (IFRS)

299

207

44,1 %

287

4,2 %

586

353

66,0 %

1 268

Räntebärande nettoskuld

2 434

2 975

-18,2 %

2 593

-6,2 %

2 434

2 975

-18,2 %

2 309

Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest %

22,8 %

18,1 %

 

23,6 %

 

23,2 %

15,2 %

 

17,8 %

Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR

0,42

0,27

55,4 %

0,35

22,9 %

0,77

0,50

55,2 %

1,19

Resultat per aktie (EPS), EUR

0,38

0,26

47,0 %

0,37

4,8 %

0,75

0,44

69,3 %

1,61

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna

1,0

1,8

 

1,1

 

1,0

1,8

 

1,1

Medelantal anställda

22 327

23 509

-5,0 %

22 211

0,5 %

22 248

23 293

-4,5 %

23 071

 


Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för andra kvartalet 2022:
– Jag är glad att kunna rapportera att den mycket starka inledningen på året höll i sig under andra kvartalet, trots fortsatt makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Än en gång visar vi hur anpassningsbar och engagerad vår organisation är, hur differentierad vår kund- och produktportfölj är, samt styrkan i synergierna mellan de olika verksamhetsområdena. Viljan att utnyttja potentialen i våra förnybara material och lösningar har aldrig varit starkare.

 

Vi fortsätter att växa inom våra kärnverksamheter, med marginaler och avkastning långt över våra långsiktiga mål och en ökning med 21 %, exklusive divisionen Paper, jämfört med samma period förra året. Under kvartalet har efterfrågan varit stabil i våra viktigaste segment, men logistikutmaningar med låg tillförlitlighet för långdistanslaster och brist på containrar har påverkat förmågan att tillgodose våra kunder fullt ut. Vi har hög självförsörjningsgrad på energi och virke vilket har gjort att vi kunnat säkra vårt behov av energi och de viktigaste råvarorna. Vårt inflytande över priserna gör att vi kan dämpa inflationspressen och vår högsta prioritet är fortfarande att hjälpa våra kunder med lagerhantering, leveranser och logistikproblem.

 

Den humanitära krisen i Ukraina och krigets fasor har onekligen kommit oss alla närmare och vår reaktion var snabb och nödvändig. Avyttringen av våra ryska produktionsanläggningar till företagsledningen är slutförd. Mindre formaliteter kvarstår för de legala enheterna i skogsverksamheten, där processen förväntas vara slutförd senast i fjärde kvartalet 2022. Därefter har vi inte längre någon exponering i Ryssland. Jag är trots allt glad att vi har hittat en säker och långsiktigt hållbar lösning för dessa verksamheter och våra före detta anställda. Vi är trogna våra värderingar om att en ansvarsfull verksamhet ska integreras i alla beslut som vi fattar.

 

Vi lyckades nå vårt högsta kvartalsresultat sedan början av 2000-talet, med ett operativt rörelseresultat på 505 MEUR, en ökning med 39 % jämfört med förra året och en operativ rörelsemarginal på 16,5 %. Våra skogstillgångar värderades till 8,2 miljarder EUR, vilket motsvarar 10,40 EUR per aktie. Vi har också förberett oss för tuffare ekonomiska förhållanden genom god kostnadskontroll, ökad likviditet och minskade skulder. För första gången hamnade kvoten nettoskuld/operativt EBITDA på 1, vilket är under vårt mål på 2. Det skapar utrymme att fortsätta vår tillväxtresa både organiskt och genom selektiva fusioner och förvärv. Jag är mycket stolt över våra resultat; det har krävt hårt arbete att uppnå dem.

 

I juni skrev vi upp prognosen för helåret till att vara högre än 2021 års rekordresultat. Stora Enso upprätthåller den uppdaterade prognosen. I Packaging verksamheten ser vi en stabil efterfrågan inom konsument-, vätske- och livsmedelsförpackningar och har sålt slut i detta segment. Efterfrågan på wellpappråvara håller på att normaliseras eftersom sommarmånaderna vanligen är långsammare och kunderna minskar sina lager. Efterfrågan är stabil även för wellpappförpackningar i Europa. Inom jordbruks- och livsmedelsförpackningar är efterfrågan fortfarande stark, medan efterfrågan på förpackningar till e-handel, industri och kapitalvaror nu normaliseras från mycket höga nivåer.

 

I divisionen Wood Products har efterfrågan på sågade trävaror börjat minska från historiskt höga nivåer. Byggmarknaden saktar ner på grund av hög inflation och tillgång på andra byggkomponenter. Men vårt Building Solutions-segment gynnas av långsiktiga projekt och statliga program och ser fortsatt stark efterfrågan på både korslimmat trä (CLT) och fanerlaminatträ (LVL). I divisionen Paper är orderböckerna fulla, marknaden fortsätter att vara tajt och den fördelaktiga prisutvecklingen fortsätter. Vi är fullbokade även i divisionen Biomaterials, med en positiv marknadssituation som är fortsatt tajt. Efterfrågan i segmenten mjukpapper, papper och förpackningskartong fortsätter att vara stark i både Europa och Kina. Som ett resultat av ovanstående, ser slutligen också divisionen Forest stor efterfrågan på massaved och stabil efterfrågan på sågat virke.

 

Förnybara förpackningar är ett av våra tillväxtområden där vi prioriterar konvertering av existerande tillgångar och kontinuerliga förbättringar av miljöåtgärder, produktionseffektivitet och kvalitet. I linje med detta inledde vi en förstudie för konvertering i vår kvarvarande pappersanläggning i Belgien till storskalig och kostnadseffektiv produktion av återvunnen wellpappråvara. Vi hjälper också våra kunder att bli helt cirkulära och minska deras koldioxidavtryck. På samma anläggning har vi tillsammans med Tetra Pak inlett en förstudie för uppförandet av en återvinningsanläggning för Benelux-marknaden. Det bygger på erfarenheter och nya kunskaper från ett liknande samarbetsprojekt i Polen för att möjliggöra återvinning i Östeuropa.

 

Våra partnerskap och samarbeten i värdekedjan för träbaserade lösningar för en effektiv och koldioxidsnål byggverksamhet breddas hela tiden. Den franska marknaden är störst vad avser tillväxt och möjligheter, och stöttas av ambitiösa statliga program för att främja träbaserat byggande. De senaste exemplen på våra framsteg är vårt 35-procentiga ägande i ett franskt träförädlingsföretag och ett samarbete med en fransk industrikoncern.

 

Avslutningsvis, för att kunna göra skillnad och lämna ett positivt klimatavtryck, måste vi hela tiden utvecklas, utmana oss själva och flytta fram gränserna för ”vad ett träd kan göra”. Jag är därför mycket glad att vi nu har vårt första samarbete på plats för innovationer inom biomaterial: ett utvecklingsavtal med Northvolt, en av Europas största batteritillverkare. Tillsammans kommer vi att skapa världens grönaste batteri med vårt anodmaterial Lignode, utvunnet i våra nordiska skogar. Vi har också inlett ett samarbete med det svenska företaget Modvion för att skapa mer än hundra meter höga träbaserade vindkraftverkstorn. Målet är att minska koldioxidavtrycket från vindkraftverk i stål genom att använda trämaterial. Tänk er: förnybar energiproduktion med hjälp av förnybara byggmaterial, vilken vinst för klimatet.

 

Det är våra mål som ligger till grund för våra beslut: att göra vad som är rätt för människorna och planeten genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara motsvarigheter. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hjälpa våra kunder att bli 100 % klimatpositiva och cirkulära och skapa värde för alla våra intressenter på lång sikt. Det gör vi genom att bygga ett ekosystem av kunder, partners och passionerade människor som kommer att leverera hållbar och lönsam tillväxt.

 

Den förnybara framtiden växer i skogen.


Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens i dag klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Resultatet kommer att presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky och finanschef Seppo Parvi och kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/fz3qufc7.

Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

 

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan).

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens
 

Storbritannien

+44 3333 000 804

Finland

+358 (0) 981 710 310

Sverige

+46 856 642 651

USA

+1 6319 131422

Inloggningskod

34439450#

Inspelning

 

Storbritannien

+44 (0)333 300 0819

Inloggningskod

425021968#


Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till den 29 juli 2022.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

 

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos halvårsrapport januari-juni 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691
 


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

 

Contacts

Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691

Attachments and Images

Snabblänkar