Stora Ensos interimsrapport januari–september 2023: Fokus på åtgärder för att vända lönsamheten och att frigöra kapital

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 24 oktober 2023 kl. 8.30 EEST

 

Q3/2023 (jämfört med Q3/2022)

          Omsättningen minskade med 28 % till 2 127 (2 963) MEUR.

          Det operativa rörelseresultatet minskade till 21 (527) MEUR.

          Den operativa rörelsemarginalen minskade till 1,0 % (17,8 %).

          Rörelseresultatet (enligt IFRS) var -1 (511) MEUR.

          Resultat per aktie var -0,04 (0,47) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var -0,05 (0,47) EUR.

          Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 (639) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 38 (489) MEUR.

          Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA (de senaste 12 månaderna) var 2,4 (0,8). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.

          Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest (de senaste 12 månaderna), minskade till 4,7 % (22,1 %). Det långsiktiga målet är >13 %.


Q1–Q3/2023 (jämfört med Q1–Q3/2022)

          Omsättningen var 7 222 (8 816) MEUR.

          Det operativa rörelseresultatet var 292 (1 536) MEUR.

          Rörelseresultatet (enligt IFRS) var till 4 (1 304) MEUR.

          Resultat per aktie var -0,09 (1,22) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var -0,09 (1,24) EUR.


Viktigaste höjdpunkter

          Stora Ensos styrelse utsåg Hans Sohlström till ny VD och koncernchef den 18 september 2023.

          I samband med en omstrukturering har Stora Enso stängt flera produktionsanläggningar och minskar antalet anställda på koncernnivå. En del förhandlingar pågår fortfarande och förväntas vara klara i slutet av 2023. Omstruktureringsåtgärderna kommer att förbättra Stora Ensos operativa rörelseresultat med cirka 110 MEUR.

          Investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg i Finland följer tidsplanen. Produktionen beräknas komma igång under 2025.

 

Prognos
Stora Ensos upprepar prognosen för det operativa rörelseresultat för helåret 2023, vilket förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022 (1 891 MEUR).


Utsikter
Stora Enso står inför fortsatt dämpade marknadsutsikter för resten av 2023 och början av 2024 och företagets resultat påverkas av en svag global tillväxt och hög inflation. Företaget förväntar sig inte att marknaden kommer att förbättras under det fjärde kvartalet efter ett utmanande tredje kvartal, då låg efterfrågan och sjunkande priser påverkade de flesta segmenten. Alla rörliga kostnader har dock sjunkit från respektive toppnivåer, med undantag för trä som fortfarande är dyrt trots att priserna blivit något lägre.

Den nuvarande makroekonomiska situationen och rådande marknadsförhållanden innebär omfattande utmaningar för Stora Enso, särskilt inom divisionerna Packaging Materials och Wood Products. Dessa segment brottas med låg efterfrågan samt låga priser och volymer. Efterfrågan inom de här divisionerna påverkas även av den dystra prognosen för detaljhandeln och byggsektorn. Samtidigt förväntas kundernas minskning av lager att ta slut inom divisionerna Packaging Materials och Biomaterials, vilket kan leda till en viss återhämtning inom segmenten under 2024. Inom Biomaterials har man även noterat vissa förbättringar på massamarknaden, med ökade spotpriser och minskade globala massalager, efter att marknaden dök från rekordnivåerna 2022. Återhämtningen förväntas dock ske långsamt på grund av ny massakapacitet som kommer in på marknaden. 

Inom divisionen Packaging Solutions står man inför fluktuerande och svaga marknadsförhållanden samt pressade marginaler på grund av överkapacitet. Inom divisionen Forest märker man av svårigheter på trämarknaden, särskilt när det gäller massaved i Finland och sågat timmer i Sverige, vilket beror på nya sågverk och konkurrens från energisektorn.

Stora Enso har vidtagit omstruktureringsåtgärder under det andra och tredje kvartalet i år för att skydda sina marginaler och sitt kassaflöde. Åtgärderna kommer att ha genomförts i slutet av 2023 och påverkar koncernens resultat positivt från 2024 och framåt. De omfattar nedläggning av anläggningar och produktionslinjer, försäljning av tillgångar och en mer decentraliserad verksamhetsmodell med större självständighet för divisionerna och mer slimmade koncernfunktioner.

Koncernen kommer nu att sträva efter att ställa om för att skapa bättre lönsamhet och förbättrade kassaflöden för att stärka konkurrenskraften, minska kostnaderna och ge stöd för kapitalallokering inriktad på strategiska tillväxtmarknader.
 

Nyckeltal

MEUR

Q3/23

Q3/22

Förändring %
Q3/23–Q3/22

Q1-Q3/23

Q1-Q3/22

Förändring %
Q1-Q3/23–Q1-Q3/22

2022

Omsättning

 2 127 

 2 963 

 -28,2 %

 7 222 

 8 816 

 -18,1 %

 11 680 

Operativt EBITDA

 180 

 689 

 -73,9 %

 777 

 2 014 

 -61,4 %

 2 529 

Operativt rörelseresultat

 21 

 527 

 -96,0 %

 292 

 1 536 

 -81,0 %

 1 891 

Operativ rörelsemarginal

 1,0 % 

 17,8 % 

 

 4,0 % 

 17,4 % 

 

 16,2 %

Rörelseresultat (IFRS)

 -1 

 511 

 -100,2 %

 4 

 1 304 

 -99,7 %

 2 009 

Resultat före skatt (IFRS)

 -41 

 448 

 -109,2 %

 -117 

 1 192 

 -109,8 %

 1 858 

Periodens nettoresultat (IFRS)

 -34 

 367 

 -109,3 %

 -106 

 953 

 -111,1 %

 1 536 

Skogstillgångar1

 8 256 

 8 135 

 1,5 %

 8 256 

 8 135 

 1,5 %

 8 338 

Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)2

 4,5 % 

 14,6 % 

 

 4,5 % 

 14,6 % 

 

 13,7 %

Operativ ROCE exkl. divisionen Forest2

 4,7 % 

 22,1 % 

 

 4,7 % 

 22,1 % 

 

 20,4 %

Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR

 -0,05 

 0,47 

 -110,0 %

 -0,09 

 1,24 

 -107,3 %

 1,55 

EPS, EUR

 -0,04 

 0,47 

 -109,0 %

 -0,09 

 1,22 

 -107,3 %

 1,97 

Nettoskuld/Operativt EBITDA2

 2,4 

 0,8 

 

 2,4 

 0,8 

 

 0,7 

Medelantal anställda

 21 132 

 21 804 

 -3,1 %

 21 097 

 22 049 

 -4,3 %

 21 790 

1 Totala värdet av skogstillgångarna, inklusive arrenderad mark och Stora Ensos andel av Tornator.            2 De senaste 12 månaderna

Stora Ensos VD och koncernchef Hans Sohlström kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2023:

I min roll som ny VD för Stora Enso ligger mitt fokus på att vända företagets lönsamhet och skapa värde för aktieägarna. Jag är stolt över att få arbeta för hållbarhetsledaren inom skogsindustrin, och kommer att bygga vidare på mina företrädares arbete.

Jag har suttit i Stora Ensos styrelse i mer än två år och där fått en värdefull inblick i företagets verksamhet och strategi.

Jag är en hängiven förespråkare av bioekonomin, och de enorma möjligheter som finns i träbaserade produkter – det kan skapa värde för våra kunder, aktieägare och för samhället i stort. Som ett bevis på mitt engagemang och min tro på företaget investerade jag en miljon euro i Stora Enso-aktier under min första vecka som VD.

Nu står vi emellertid inför utmaningar på grund av det krävande marknadsläget. Efter två bra år, 2021 och 2022, har vårt ekonomiska resultat snabbt sjunkit till en historiskt låg nivå. Under det tredje kvartalet minskade omsättningen med 28 % jämfört med samma period föregående år, samtidigt som det operativa rörelseresultatet sjönk med 96 %. Detta beror främst på en problematisk makroekonomisk miljö som vi behöver hantera och anpassa oss efter.

I enlighet föregående kvartals prognos blev Stora Ensos ekonomiska resultat för tredje kvartalet otillfredsställande. Vi upplevde ett försämrat marknadsläge och prispress inom alla områden, inklusive i vår förpackningsverksamhet. Den globala efterfrågan på massa är fortsatt svag, medan utbudet är stort. Inflationen och de höga räntorna fortsätter att ha en negativ inverkan på byggbranschen, vilket tynger vår verksamhet för träbyggnadslösningar. Våra rörliga kostnader har sjunkit från rekordnivåer men är fortfarande höga historiskt sett, samtidigt som tillgången på trä alltjämt är begränsad. Vi räknar inte med att efterfrågan eller lagernivåerna förbättras nämnvärt fram till årets slut.

Våra strategiska initiativ fortskrider enligt plan. Det rör sig om investeringar på cirka två miljarder euro i två omfattande projekt för att accelerera framtida tillväxt: förvärvet av De Jong Packaging Group i Nederländerna som genomfördes tidigare i år, samt konverteringen av pappersproduktionslinjen på anläggningen i finska Uleåborg till produktion av konsumentkartong. Dessa strategiska investeringar kommer att stärka vår position inom de attraktiva segmenten för hållbara, förnybara och återvinningsbara förpackningar och förpackningsmaterial. Investeringarna innebär emellertid en belastning på vårt kassaflöde och vår balansräkning på kort sikt under de rådande marknadsförhållandena.

Under kvartalet har vi genomfört de flesta av våra planerade omstruktureringsåtgärder i syfte att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Nu fokuserar vi på lönsamhet och kassaflöde genom att agera snabbt och handlingskraftigt. Vi prioriterar kommersiellt och driftsmässigt genomförande för att öka konkurrenskraften och skapa mervärde för aktieägarna. För att lyckas med detta kommer optimering av tillgångar, avyttring av icke-kärnverksamheter och minskad komplexitet att vara viktiga framgångsfaktorer. Vi behöver utnyttja företagets storlek, våra synergier samt tillämpa bästa praxis inom koncernen. I den här processen kommer vi att fortsätta att skapa värde tillsammans med kunder, leverantörer och andra aktörer.

Vi har rätt förutsättningar och kompetenser för att hantera dessa utmaningar och uppnå våra långsiktiga mål. Detta gör att jag känner mig trygg när vi tillsammans fortsätter mot framtiden.

Webbsänd telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsändning med telefonkonferens idag kl. 11.00 EEST (10.00 CEST). Resultatet presenteras av Stora Ensos VD Hans Sohlström och finanschef Seppo Parvi. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas via: stora-ensos-q3-oct-2023-results.open-exchange.net/

Under webbsändningen har analytiker och investerare möjlighet att ställa frågor. För att delta i telekonferensen, välj alternativet "Telekonferens" på webbsändningens hemsida. Den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig på samma adress samt på Stora Ensos webbplats: storaenso.com/en/investors/interim-report.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter publiceringen av rapporten ombeds kontakta Carl Norell, SVP Corporate Communications, tel +46 72 241 0349.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos interimsrapport januari–september 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors.


Frågor från media:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis (ADR) och stamaktier (SEOAY, SEOFF, SEOJF) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

Frågor från media:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Attachments and Images

Snabblänkar