Koldioxid

Vi är övertygade om att lösningen för att bekämpa den globala uppvärmningen handlar om förnybara material, resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt hållbart skogsbruk.

Framsteg

I december 2017 blev Stora Enso det första skogsbolaget som fick sina klimatmål för minskade utsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan godkända av Science Based Targets initiative. De ambitiösa målen innebär att Stora Enso ska minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 31 % per ton massa, papper och kartong som produceras fram till slutet av 2030, jämfört med utgångsåret 2010. För att kunna minska utsläppen inom hela värdekedjan åtar vi oss även att se till 70 % av våra leverantörer av icke fiberbaserade produkter och nedströms transportleverantörer fastställer egna mål för att minska utsläppen av växthusgaser till 2025, och att de antar vetenskapligt förankrade klimatmål till 2030. Vi åtar oss även att ha utbildat hela vår säljpersonal i fördelarna med vetenskapligt förankrade klimatmål före slutet av 2020.

Under Q3/2019 minskade vi utsläppen av växthusgaser med 26 %, och minskningen för Q1-Q3/2019 var 21 %.

Vid vårt bruk i Beihai i den kinesiska Guangxiprovinsen är kol just nu den enda möjliga energikällan för ett industriprojekt i den här skalan, eftersom leveranskedjorna för icke-fossila bränslen är otillräckliga i regionen. Vi fortsätter att undersöka långsiktiga alternativ för att stegvis övergå från kol till biomassa och andra icke-fossila bränslen. Pannan vid bruket i Beihai går att driva med många olika bränslen, och under 2018 användes en liten mängd slam, trädrester och andra sidoströmmar från våra produktionsprocesser.

Koldioxidneutrala utsläpp är fossilfria utsläpp som genereras vid förbränning av biobaserade bränslen från hållbart brukade skogar.* Stora Ensos verksamhet använder i första hand förnybara biobränslen, vilket innebär att andelen koldioxidneutrala utsläpp av våra totala koldioxidutsläpp är hög (80 % år 2018).

 * Rekommendationer för koldioxidneutralitet för biomassa, WBCSD 2015.

Vetenskapligt förankrade klimatmål 2018 – Stora Enso

I november 2018 blev Stora Enso topprankat för sin hantering av utsläpp av växthusgaser av Transition Pathway Initiative (TPI) för andra gången i rad. TPI är ett initiativ som leds av kapitalägare och som utvärderar och mäter kvaliteten på företagens hantering av växthusgaser samt bedömer risker och möjligheter i samband med övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. TPI gör också en utvärdering av hur företagens framtida koldioxidutsläpp skulle stå sig i förhållande till internationella mål och nationella förordningar i enlighet med Parisavtalet. I sin analys av hur 18 av de största papperstillverkarna globalt förbereder sig för övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp topprankade TPI Stora Enso såväl för utsläppsresultaten som för hanteringen av frågan. Stora Enso var det enda företaget som både fick högsta möjliga rankning för hanteringen och som hade ett mål för minskningen av utsläpp fram till 2030 som låg i linje med att hålla den globala temperaturökningen under 2 °C. 

För fjärde året i rad bedömdes Stora Ensos rapportering av direkta och indirekta koldioxidutsläpp som rimligt tillförlitlig (nivå 1 och 2) under 2018.

Så här arbetar vi

Det effektivaste sättet att minska våra direkta koldioxidutsläpp är att ytterligare förbättra vår energieffektivitet samt att fortsatt öka vår användning av biobränslen. I över ett decennium har vi arbetat aktivt för att minska energiintensiteten i vår verksamhet – och på många platser även vårt beroende av fossila bränslen.

Stora Enso utvärderar riskerna och möjligheterna kopplade till global uppvärmning genom en riskhanteringsprocess som utgör en grundläggande del av ledningsarbetet. Vi beräknar även rutinmässigt de finansiella effekterna av potentiella kostnadsökningar kopplade till utsläppsrätter och energipriser.

Stora Enso utvärderar riskerna och möjligheterna kopplade till global uppvärmning genom en årlig riskhanteringsprocess som utgör en grundläggande del av koncernens ledningsarbete. Vi beräknar även rutinmässigt de finansiella effekterna av potentiella kostnadsökningar kopplade till utsläppsrätter, inklusive konsekvenserna av möjliga höjningar av energipriset.

Stora Enso är medlem i koalitionen We Mean Business samt Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG).

Våra riktlinjer

• Policy för energi och kol
• Miljöriktlinjer
• Uppförandekod för leverantörer samt praktisk vägledning för leverantörer

Möjligheter och utmaningar

Användningen av förnybara material hjälper oss att bidra till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Träd i ansvarsfullt brukade skogar tar upp koldioxid från atmosfären, och tillsammans med träbaserade produkter binder de koldioxid. Våra produkter kan hjälpa våra kunder och samhället i stort att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda miljövänliga alternativ till produkter baserade på fossila bränslen och andra ej förnybara material.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.