Material, vatten och energi

Stora Enso verkar i centrum av den cirkulära bioekonomin och strävar efter att öka resurseffektiviteten – att tillverka mer av mindre. Det gynnar inte bara vår verksamhet utan även miljön och samhället.

Framsteg
Material

2019 var nyttjandegraden för restprodukter och biprodukter inom hela koncernen 98 %, inklusive både intern och extern användning. 

Vatten

Målet med våra nyckeltal för total vattenförbrukning och processvattenutsläpp är att skapa en minskning av basvärdena från 2016 på 57 m3 respektive 27 m3 per säljbart ton. 2019 låg vår totala vattenförbrukning på 57 m3 per säljbart ton (56 år 2018) och våra processvattenutsläpp var 27 m3 per säljbart ton (26 år 2018).

Energi

Vårt koncernövergripande mål är att minska vår specifika förbrukning av elektricitet och värme per ton tillverkad massa, papper och kartong med 15 % till år 2020, jämfört med utgångsåret 2010. 2019 var det här värdet 2,9 % lägre än utgångsåret 2010 (3,6 % år 2018).

Så här arbetar vi

Miljöarbetet vid våra bruk, inklusive vatten- och energianvändning och resurseffektivitet, har stöd i certifierade miljöstyrningssystem från tredje part. Alla våra kartong-, massa- och pappersbruk samt sågverk är certifierade enligt ISO 14001, liksom samtliga wellpappbruk utom ett. I slutet av 2019 var 95 % av vår totala energiförbrukning certifierad enligt standarden ISO 50001 för energiledningssystem.  

Material

Våra tillverkningsprocesser genererar olika typer av restprodukter och avfall, inklusive aska, svartlut, sågspån, bark samt spillvatten. Många av dessa material används inom vår interna bioenergiförsörjning och massaproduktion, eller levereras till våra partner för användning inom exempelvis jordbruk och vägbyggnation.

Vatten

Även om våra bruk använder stora mängder vatten förbrukas endast runt 4 % i våra tillverkningsprocesser och närmare 96 % återförs till naturen. Processvattnet renas i våra reningsanläggningar innan det släpps tillbaka, medan kylvatten och övrigt vatten som inte ingår i tillverkningsprocesser kan återföras utan att renas. Vår vattenförbrukning styrs av berörda myndigheter baserat på lokala villkor och tillstånd.

Energi

Vår energiförsörjning styrs av långsiktiga avtal, direkt marknadstillgång via energiväxling, effektiv kombinerad värme- och energiproduktion samt aktieinnehav i energiföretag.

Stora Enso strävar efter ständiga förbättringar inom energieffektivitet och energisjälvförsörjning. Vi utvärderar alltid möjligheterna att använda biobränsle och andra alternativ med låga koldioxidutsläpp när vi gör energiinvesteringar. Vår centrala investeringsfond i energieffektivitet är en hörnsten i vårt kontinuerliga arbete för ökad energieffektivitet.

Våra riktlinjer

  • Policy för energi och kol
  • Miljöriktlinjer
  • Stora Enso-koden
  • Uppförandekod för leverantörer, praktisk vägledning för leverantörer samt instruktioner för inköpare
  • Policy för anskaffning av virke och fiber samt markskötsel

 

Möjligheter och utmaningar

Globala megatrender som global uppvärmning, befolkningsökning, miljömedvetenhet och urbanisering påverkar såväl konsumenternas som företagens beslut världen över. På Stora Enso svarar vi proaktivt på dessa trender genom att utveckla produkter och lösningar baserade på material som är både förnybara och återvinningsbara. Att ersätta fossilbaserade resurser med förnybara råmaterial är grunden i en hållbar bioekonomi.

En hög andel biomassa används i den interna energiproduktionen vid de flesta av våra bruk. Denna förnybara energi kommer från rest- och biprodukter från våra egna tillverkningsprocesser, avverkningsrester, återanvänt virke och avfallsflöden.

Även om tillgången på vatten är mycket god vid de flesta av våra anläggningar kan vattenbrist fortfarande påverka verksamheten lokalt och i våra bredare leveranskedjor i takt med att kontrollerna kring föroreningar, återvinning och prissättning hårdnar. Vissa bruk har påverkats av svårigheter i form av bristande tillgång på vatten och förhöjda vattentemperaturer, och vi ser ansvarsfull vattenhantering som ett allt viktigare område. Samtidigt innebär utmaningar som dessa en möjlighet att minska våra kostnader genom att använda vattnet mer effektivt. 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.