Affärsetik

För Stora Enso är efterlevnad av lagar och regler bara början. En kultur präglad av ärlighet, transparens och etiskt agerande är avgörande för våra långsiktiga framgångar.

Framsteg

Stora Enso har utarbetat ett index som gör det möjligt att mäta och utvärdera medarbetarnas uppfattning om arbetet inom de områden som omfattas av vår uppförandekod, Stora Enso Code. Detta index bygger på medarbetarnas svar på vår årliga medarbetarenkät. 2018 förbättrades indexet till 85 (83 under 2017). Målet är att utvecklingen ska fortsätta i denna positiva riktning. I slutet av 2018 hade 20 930 av Stora Ensos medarbetare fått utbildning om vår uppförandekod. 

Under 2018 identifierades totalt 68 rapporter som inkommit via Stora Ensos olika kanaler för klagomål som potentiella regelbrott (61 under 2017). Baserat på de utredningar som slutfördes under 2018 identifierades bevisade förseelser som ledde till disciplinära åtgärder, rättsliga åtgärder och/eller processförbättringar i 20 (14) av de slutförda utredningarna, medan ytterligare 18 (22) klagomål visade sig vara befogade utan att de innebar förseelser. Utifrån våra bedömningar kan två av fallen av bevisade förseelser anses vara kopplade till korruption och/eller bedrägeri. Båda dessa fall ledde till avsked eller disciplinära åtgärder, och i ett fall avslutades affärssamarbetet med en extern part.

Så här arbetar vi

Stora Ensos strategi för etik och efterlevnad ligger till grund för årliga handlingsplaner. Strategin har fem fokusområden:

  • Ledningens engagemang
  • Förbättrad kommunikation och utbildning
  • Intensifierade insatser i länder med stora utmaningar
  • Utveckling av kanaler för klagomål
  • Affärsetik och efterlevnad som en konkurrensfördel


Våra medarbetare utbildas inom Stora Enso Code, antingen i form av e-utbildning eller genom individuell utbildning för dem som inte har tillgång till dator. Vårt mål är att alla medarbetare ska få denna utbildning inom sin första månad som anställda.

Stora Enso är representerat i Transparency Internationals (TIs) styrgrupp för Affärsprinciper mot korruption (Business Principles for Countering Bribery) där vi aktivt deltar i nätverkets ansträngningar att bekämpa korruption globalt och nationellt. Vi är även medlem av TIs Näringslivsforum (Corporate Supporters' Forum).

Våra medarbetare uppmanas att rapportera misstänkta fall av regelbrott eller oetiskt beteende. Stora Enso använder en extern tjänst där våra medarbetare världen över, liksom externa intressenter på vissa platser, anonymt kan rapportera potentiella fall av bristande efterlevnad. Våra samägda företag Veracel och Montes del Plata har egna, lokala kanaler för klagomål.

Våra riktlinjer

Möjligheter och utmaningar

Stora Enso är verksamt på vissa tillväxtmarknader med hög risk, vilket innebär goda affärsmöjligheter men även potentiella allvarliga risker, exempelvis i form av korruption eller bedrägeri. Samriskavtal kan även utsätta ett företag för risker i samband med konkurrenslagstiftningen. Många regeringar och myndigheter har utformat effektiva lagar för att bekämpa korruption. Dessa lagar ställer höga krav på företagens kontrollmekanismer, men de bidrar även till att skapa ansvarskänsla och förtroende hos medarbetare, partner och övriga intressenter.

Ny lagstiftning som EU:s dataskyddsförordning GDPR ställer krav på behandlingen av personuppgifter. Samtidigt utgör IT-brottsligheten en stor utmaning för företagen.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.