Affärsetik

För Stora Enso är efterlevnad av lagar och regler bara början. En kultur präglad av ärlighet, transparens och etiskt agerande är avgörande för våra långsiktiga framgångar.

Framsteg

Stora Enso har utarbetat ett index som gör det möjligt att mäta och utvärdera medarbetarnas uppfattning om arbetet inom de områden som omfattas av Stora Enso Code, vår uppförandekod. Detta index bygger på medarbetarnas svar på vår årliga medarbetarenkät. Efter fem års stadig förbättring minskade index med en enhet till 84 under 2019 (85 år 2018). Vårt mål är att fortsätta den tidigare positiva trenden genom att öka våra satsningar på kommunikation och utbildning under 2020.

Under 2019 identifierades totalt 57 rapporter som inkommit via Stora Ensos olika kanaler för klagomål som potentiella regelbrott. Baserat på de utredningar som hade slutförts vid slutet av 2019 konstaterades bevisade förseelser som lett till disciplinära åtgärder, rättsliga åtgärder och/eller processförbättringar i 26 av de genomförda utredningarna. Baserat på våra bedömningar kan nio av de bevisade förseelserna anses röra korruption och/eller bedrägeri. Sju av dessa fall ledde till avsked eller disciplinära åtgärder.

Så här arbetar vi

Stora Ensos strategi för etik och efterlevnad ligger till grund för årliga handlingsplaner. Strategin har fem fokusområden:

  • Ledningens engagemang
  • Förbättrad kommunikation och utbildning
  • Intensifierade insatser i länder med stora utmaningar
  • Utveckling av kanaler för klagomål
  • Affärsetik och efterlevnad som en konkurrensfördel


Våra medarbetare utbildas inom Stora Enso Code, antingen i form av e-utbildning eller genom individuell utbildning för dem som inte har tillgång till dator. Vårt mål är att alla medarbetare ska få denna utbildning inom sin första månad som anställda.

Våra medarbetare uppmanas att rapportera misstänkta fall av regelbrott eller oetiskt beteende. Stora Enso använder en extern tjänst där våra medarbetare och externa intressenter anonymt kan rapportera potentiella fall av bristande efterlevnad. Under 2019 öppnades denna kanal för klagomålshantering för alla intressenter världen över. Våra samägda företag Veracel och Montes del Plata har egna, lokala kanaler för klagomål.

Våra riktlinjer

Möjligheter och utmaningar

Stora Enso är verksamt på vissa tillväxtmarknader med hög risk, vilket innebär goda affärsmöjligheter men även potentiella allvarliga risker, exempelvis i form av korruption eller bedrägeri. Många regeringar och myndigheter har utformat effektiva lagar för att bekämpa korruption. Dessa lagar ställer höga krav på företagens kontrollmekanismer, men de bidrar även till att skapa ansvarskänsla och förtroende hos våra intressente

Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för företag, men den innebär också utmaningar inom cybersäkerhet och behandlingen av intressenternas personuppgifter. 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.