Anställda och bredare arbetsstyrka

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa säkra och givande arbetsplatser för våra medarbetare. 

Framsteg

Arbetsmiljö

TRI-frekvensen (Total Recordable Incident, totalt antal registrerade incidenter) är koncernens nyckeltal för säkerhet. Målet för 2019 är 5.3. Under Q3/2019 var vår TRI 7.4. 

Vår LTA- och TRI-trend 2014–2018

 

 

HR

Stora Ensos nyckeltal för ledarskap, Ledarskapsindex, mäter medarbetarnas uppfattning om sina ledare. Indexet baseras på den årliga medarbetarundersökningen. Målet var att nå ett index på 80/100 före 2018. Ledarskapsindex för 2018 ökade till 83 (81). Deltagandet i vår medarbetarenkät var fortsatt högt med 89 % (91 %). Vårt nya ambitiösa mål är att uppnå ett index på 85/100 före 2022. 

Så här arbetar vi

Arbetsmiljö

Stora Ensos huvudsakliga mål när det gäller arbetsmiljön är att vara en olycksfri arbetsplats. Vi uppmuntrar en koncernövergripande säkerhetskultur, vilket innebär att alla ansvarar för att göra varje arbetsdag hälsosam och säker – från högsta ledningen och genom hela företaget. Säkerhetsstyrningen på Stora Enso bygger på internationella standarder som OHSAS 18001, men våra processer sträcker sig längre än de här kraven.

Ansvaret för att implementera varje verktyg och program vid våra enheter vilar på linjecheferna, med stöd från lokala medarbetare och specialister inom arbetsmiljö.

Stora Ensos säkerhetsarbete omfattar även leverantörer, underleverantörer och besökare på anläggningarna. Vi uppmuntrar alla att komma med feedback och idéer kring hur vi kan förbättra säkerheten ytterligare. Vi har även ett nära samarbete med våra samägda företag.

HR

Ledarskap är ett av Stora Ensos mest prioriterade områden, eftersom vi anser att det är den starkaste drivkraften för företagets resultat, välbefinnande och kultur. Att förbättra våra medarbetares engagemang och prestationer är ett annat område som vi prioriterar. Vi bryr oss om alla våra medarbetare och gör vårt yttersta för att respektera mänskliga rättigheter inom hela vår verksamhet. Alla Stora Ensos enheter förväntas arbeta systematiskt för att säkerställa att samtliga medarbetare behandlas respektfullt och rättvist.

Våra riktlinjer

Möjligheter och utmaningar

Stora Enso genomgår en transformation för att bli The renewable materials company – företaget för förnybara material. Med hjälp av engagerade och motiverade medarbetare i en kompetent organisation kan vi förverkliga vår affärsstrategi. Utvecklingen av kompetenser inom kundinsikt, innovation och produktionseffektivitet samt förmågan att utnyttja ny teknik kommer att vara avgörande för våra framtida framgångar. Vi måste säkerställa att vi har kompetenta och engagerade medarbetare samt hantera personalomsättningen och den demografiska strukturen för vår arbetsstyrka på olika marknader. Det kräver noggrann planering och ansvarsfullt ledarskap. För att bli framgångsrika och främja en säker arbetskultur måste vi säkerställa att vi utvecklar vårt ledarskap, vår organisation, våra kompetenser samt våra processer.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.