Anställda och bredare arbetsstyrka

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa säkra och givande arbetsplatser för våra medarbetare. 

Framsteg
Arbetsmiljö

TRI-frekvensen (Total Recordable Incident, totalt antal registrerade incidenter) är koncernens nyckeltal för säkerhet. Vårt nya TRI-mål för 2020 är 4.7. Under Q3/2020 var TRI-frekvensen 6.4.

Vår LTA- och TRI-trend 2015–2019

 

HR

Stora Ensos nyckeltal för ledarskap, Ledarskapsindex, mäter medarbetarnas uppfattning om sina ledare. Indexet baseras på den årliga medarbetarundersökningen. Vårt mål är att fram till 2022 nå ett index på 85/100. Under 2019 höll sig Ledarskapsindex stabilt på 83. Deltagandet i vår medarbetarenkät var fortsatt högt med 86 %. 

Så här arbetar vi
Arbetsmiljö

Stora Enso strävar efter att vara en arbetsplats utan olyckor. Vi uppmuntrar en koncernövergripande säkerhetskultur, vilket innebär att alla ansvarar för att göra varje arbetsdag hälsosam och säker – från högsta ledningen och genom hela företaget.

Säkerhetsstyrningen på Stora Enso bygger på internationella standarder som OHSAS 18001, men våra processer sträcker sig längre än de här kraven. Ansvaret för att implementera varje verktyg och program vid våra enheter vilar på linjecheferna, med stöd från lokala medarbetare och specialister inom arbetsmiljö.

Stora Ensos säkerhetsarbete omfattar även leverantörer, underleverantörer och besökare på anläggningarna. Vi uppmuntrar alla att komma med feedback och idéer kring hur vi kan förbättra säkerheten ytterligare. Vi har även ett nära samarbete med våra samägda företag.

HR

Ledarskap är ett av Stora Ensos mest prioriterade områden, eftersom det är den starkaste drivkraften för resultat, välbefinnande och företagskultur. Att förbättra våra medarbetares engagemang och prestationer är ett annat prioriterat område. Vi bryr oss om alla våra medarbetare och gör vårt yttersta för att respektera mänskliga rättigheter inom hela vår verksamhet. Alla Stora Ensos enheter förväntas arbeta systematiskt för att säkerställa att samtliga medarbetare behandlas respektfullt och rättvist.

Våra riktlinjer

Möjligheter och utmaningar

Stora Enso fortsätter sin transformation för att bli The renewable materials company – företaget för förnybara material. Med hjälp av engagerade och motiverade medarbetare i en kompetent organisation kan vi förverkliga vår affärsstrategi. Utvecklingen av kompetenser inom kundinsikt, innovation och produktionseffektivitet samt förmågan att utnyttja ny teknik kommer att vara avgörande för våra framtida framgångar. Vi måste säkerställa att vi har kompetenta och engagerade medarbetare samt hantera personalomsättningen och den demografiska strukturen för vår arbetsstyrka på olika marknader. Det kräver noggrann planering och ansvarsfullt ledarskap. För att bli framgångsrika och främja en säker arbetskultur måste vi säkerställa att vi utvecklar vårt ledarskap, vår organisation, våra kompetenser samt våra processer.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.