Stora Enso avser förvärva skogstillgångar i samband med planerad omstrukturering i Bergvik Skog AB

  • Stora Enso
  • Newsroom
  • Stora Enso avser förvärva skogstillgångar i samband med planerad omstrukturering i Bergvik Skog AB
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-11-27 kl. 9.00 EET 

Aktieägare representerande 98 % av aktierna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB är, baserat på en icke-bindande avsiktsförklaring, överens om att inleda diskussioner om en omstrukturering av Bergvik Skog. Aktieägarna är Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM, BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest.

– Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog som tecknades för 15 år sedan upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa som nu nått sitt slut. Den planerade transaktionen är ett naturligt steg för oss eftersom vi tror mycket på bioekonomin och vill säkra konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Vi kommer att söka stöd från de aktieägare som äger de återstående 2 procenten, samt andra berörda parter, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos vd.

Bergvik Skogs svenska skogstillgångar ägs av dotterbolagen Bergvik Väst AB och Bergvik Öst AB, vilka representerar ungefär 83 % respektive 17 %. Den planerade omstruktureringen avses leda till att Stora Ensos ägande av 49,3 % i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av 70 % av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst. Vidare väntas ungefär 15 % av Bergvik Väst ägas direkt av FAM och ungefär 15 % ägas direkt av ett konsortium av mindre aktieägare. BillerudKorsnäs avser förvärva Bergvik Öst. Återstående tillgångar i Bergvik Skog avses avyttras eller ingå i de skogsägande enheterna.

Omstruktureringen av Bergvik Skog skulle innebära att bolagets tillgångar delas upp mellan ägarna. Påverkan på Stora Ensos finansiella ställning beräknas bli följande:

Bergvik Skog rapporteras i nuläget som en investering redovisad enligt kapitalandelsmetoden. Omstruktureringen skulle innebära att Bergvik Väst konsolideras som ett dotterbolag. Transaktionen skulle resultera i en kassaeffekt på 250–300 MEUR. Stora Ensos kortfristiga skulder skulle öka med ungefär 800 MEUR. Måttet nettoskuld/operativt EBITDA skulle öka med ungefär 0,6. Vid slutet av tredje kvartalet 2017 var samma mått 1,8. Sysselsatt kapital skulle öka med ungefär 1 miljard euro, medförande en minskning av avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) med cirka en procentenhet. Bergvik Väst äger ungefär 1,9 miljoner hektar skog varav ungefär 1,6 miljoner hektar är produktiv skogsmark. I Bergvik Västs balansräkning uppgår värdet på anläggningstillgångarna till cirka 4 miljarder euro.

Parterna förhandlar nu om den slutliga utformningen av avtalet och målet är att transaktionerna ska inledas under första halvåret 2018. Under transaktions- och övergångsperioden kommer Bergvik Skogs verksamhet att fortgå som vanligt. De slutliga avtalen är föremål för godkännande från berörda parter.

Om Bergvik Skog AB
Bergvik Skog AB äger ungefär 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ungefär 0,1 miljoner hektar i Lettland, och är en Europas största privata markägare. Förutom att sälja miljöcertifierad skogsråvara upplåter företaget mark till jakt och fiske. Bergvik Skog producerar årligen ungefär 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bergvik Skog stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft. Bergvik Skog AB bildades 2004 för att förvärva Stora Ensos och Korsnäs skogstillgångar i Sverige.  

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, pressansvarig Sverige, tel. +46 72 2410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ  

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
pressansvarig Sverige
tel. +46 72 2410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Quick links

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden construction and paper. We employ some 23 000 people and have sales in more than 50 countries and our shares are listed on the Helsinki (STEAV, STERV) and Stockholm (STE A, STE R) stock exchanges.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest