green leaves

Stora Enso Code and Speak Up

How can we help you?

Send us a message
Search for contacts here
Find a contact
Look for a job at Stora Enso.
Get a job

As a global company in the bioeconomy, complying with legal requirements is the starting point for us. We also have a responsibility to fight corruption, support free and fair competition, and in every aspect of our business act in a responsible and transparent way.

Stora Enso Code

Our code of conduct, the Stora Enso Code, is a single set of values for all our employees, a guideline that explains our approach to ethical business practices, human and labour rights, as well as environmental values. It guides our work and is applied wherever we operate. The Code is available in fourteen languages.

Speak up: Reporting violations and grievances

Unethical, illegal, or irresponsible behavior can cause serious loss or harm to an organization and its employees, customers, and other stakeholders. That is why it is everyone’s responsibility to help prevent such activities.

Stora Enso encourages an open and honest culture where everyone can raise concerns about any suspected case of misconduct or unethical behavior. You can always raise such concerns with your manager, your legal team, Human Resources or the Ethics and Compliance function.

You may also use Stora Enso’s reporting channel, Speak Up, to raise your concern in confidence. Such reports can be made anonymously when permitted by local legislation.

How to report using the reporting channel Speak Up

All stakeholders and employees can report grievances, concerns, or potential non-compliances to Ethics and Compliance via the Stora Enso reporting channel Speak Up or via the phone.

We recommend that you report directly to Ethics and Compliance, since:

 • Ethics and Compliance is overall responsible for Stora Enso’s grievance channels, the governance of these, and compliance investigations.
 • The Ethics and Compliance Investigation team has the knowledge and experience to perform investigations professionally and independently. The team also has relevant connections to external service providers for support and advice related to e.g. digital forensics, IT- and data analytics, and legislation.
 • Ethics and Compliance has the authority and reporting line to remain unbiased.
 • Ethics and Compliance responds swiftly and will take relevant actions without delay. The team has detailed knowledge of Stora Enso’s operations and organization. This is valuable when carrying out investigations of alleged misconduct.

You can also report via Speak Up locally. If you choose to report locally, the investigation will be conducted by locally appointed designee(s).

In addition to our internal reporting channels, you can also report externally to national competent authorities. A list of such authorities and their contact information is available here. You can also turn to certain EU-institutions. You will have equal protection against retaliation and liability regardless of whether you report internally or to national authorities or EU-institutions.

Speak Up

Stora Enso uses an independent external service to enable all our employees and external stakeholders to anonymously report grievances, concerns, or potential non-compliances. Speak Up is available in 25 languages 24/7. To help investigate a concern, remember to include information about where and to whom the reported incident occurred.

What happens next

Reports received via the reporting channel Speak Up are investigated promptly and discreetly.

All cases are investigated. Any consequent findings are recorded and reviewed. All cases are also reported to Stora Enso's Disciplinary Committee and to our Board of Directors. Proven cases of non-compliance can lead to disciplinary and/or legal action.

If you choose to provide your contact information when your report, you will be contacted by the investigation team and informed about the outcome of the investigation. Retaliation of any kind against anyone who reports a concern is a violation of the Stora Enso Code and will not be tolerated.

勇于直言:报告违规行为和进行申诉

违反道德、法律或不负责任的行为可能会让组织、员工、客户及其他利益相关方承担严重的损失或对其造成伤害。因此,每个人都有责任预防此类行为发生。

斯道拉恩索鼓励营造开放诚实的文化氛围,在这种环境下,每个人都可以对可疑的不当行为或违反道德的行为表示关切。您可以随时向经理、法律团队、人力资源部以及道德和合规部报告关切的问题。
您也可以使用斯道拉恩索的报告渠道 Speak Up,采用安全的方式进行报告。在当地法律允许的情况下,可以匿名进行此类报告。

如何使用 Speak Up 进行报告

所有利益相关方和员工均可通过斯道拉恩索 Speak Up 或者电话向道德合规部进行申诉、报告关切的问题和潜在的不合规行为。

我们建议您直接向道德与合规部报告,因为:

 • 道德与合规部对斯道拉恩索的申诉渠道、申诉渠道管理以及合规调查全权负责。
 • 道德与合规部调查团队具备专业和独立开展调查的知识和经验。此外,团队还与外部服务供应商合作,以便为数字鉴识、IT 与数据分析和法律法规等相关事宜提供支持和建议。
 • 道德与合规部的职权范围及述职对象确保其充分做到公平公正。
 • 道德与合规部将迅速响应,并立即采取相关行动。调查团队对斯道拉恩索的运营和组织有着充分的了解,在对指控的不当行为进行调查时,能够发挥作用。

您还可以通过 Speak Up

在当地进行报告。如果您选择在当地报告,将由当地指派的人员进行调查。

除了我们的内部报告渠道外,您还可以通过外部渠道,向相关的国家政府部门进行报告。获取此类政府部门的名单及其联系信息,请参阅此处。您还可以向一些欧盟机构求助。无论您是向公司内部、国家政府部门还是向欧盟机构进行报告,您都将受到平等的保护,以免遭受报复行为和承担法律责任。

Speak Up

斯道拉恩索使用独立外部服务,以便所有的员工和外部利益相关方能够匿名进行申诉、报告关切的问题或潜在的不合规行为。Speak Up 支持 25 种语言,并全天候不间断地提供服务。为协助调查,请牢记报告事件发生地点和相关人员等信息。

申诉处理流程

通过 Speak Up 提交的申诉均会得到及时谨慎的调查。

我们认真调查每一宗申诉,记录和审阅调查结果。此外,所有案例均会报告给斯道拉恩索道德与合规管理委员会 (ECMC) 和董事会。如果违规行为属实,当事人将受到纪律处分和/或承担法律后果。
若您选择在报告时提供联系信息,调查小组会与您取得联系并告知调查结果。对报告人实施任何形式的打击报复则严重违反《斯道拉恩索行为准则》,我们对此绝不容忍。


Speak up: Hlášení porušení předpisů a stížností

Neetické, nezákonné nebo nezodpovědné chování může způsobit vážné ztráty nebo škody organizaci a jejím zaměstnancům, zákazníkům a dalším zúčastněným stranám. Proto je povinností každého z nás pomoci těmto aktivitám předcházet.

Společnost Stora Enso podporuje kulturu otevřenosti a upřímnosti, ve které může každý upozornit na jakékoli podezření na nevhodné nebo neetické chování. Své obavy můžete vždy sdělit svému nadřízenému, právnímu týmu, personálnímu oddělení nebo oddělení etiky a dodržování předpisů.

Můžete také využít nahlašovací kanál společnosti Stora Enso, Speak Up, kde můžete bezpečně vznést své obavy. Pokud to místní právní předpisy umožňují, mohou se tato hlášení podávat anonymně.

Jak nahlašovat pomocí Speak Up

Všechny zúčastněné strany a zaměstnanci mohou nahlašovat stížnosti, obavy nebo potenciální nedodržování předpisů oddělení etiky a dodržování předpisů prostřednictvím Speak Up společnosti Stora Enso nebo přes telefon.

Doporučujeme podávat hlášení přímo oddělení etiky a dodržování předpisů, protože:

 • Oddělení etiky a dodržování předpisů nese celkovou odpovědnost za kanály společnosti Stora Enso pro podávání stížností, jejich řízení a vyšetřování dodržování předpisů.
 • Tým pro vyšetřování v oblasti etiky a dodržování předpisů má znalosti a zkušenosti k profesionálnímu a nezávislému provedení vyšetřování. Tým má také příslušné kontakty na externí poskytovatele služeb pro podporu a poradenství týkající se např. digitální forenzní analýzy, IT a datové analýzy a legislativy.
 • Oddělení etiky a dodržování předpisů má takovou pravomoc a hierarchické vztahy, aby zůstalo nestranné.
 • Oddělení etiky a dodržování předpisů reaguje rychle a neprodleně přijme příslušná opatření. Tým má podrobné znalosti o operacích a organizaci společnosti Stora Enso. To je neocenitelné při vyšetřování údajného nevhodného chování.

Nahlašovat můžete také prostřednictvím místní Speak Up. Pokud se rozhodnete podat hlášení na místní úrovni, vyšetřování provede místně pověřená osoba (či osoby).

Kromě našich interních nahlašovacích kanálů můžete podávat hlášení také externě příslušným národním orgánům. Seznam těchto orgánů a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici zde. Můžete se obrátit také na určité instituce EU. Budete mít stejnou ochranu před odvetnými opatřeními a odpovědností bez ohledu na to, zda oznámení podáte interně nebo národním orgánům či institucím EU.

Speak Up

Společnost Stora Enso využívá nezávislou externí službu, která umožňuje všem našim zaměstnancům a externím zúčastněným stranám anonymně hlásit stížnosti, obavy nebo potenciální porušení předpisů. Zpravodajský kanál Speak Up je k dispozici ve 25 jazycích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Abyste usnadnili vyšetřování, nezapomeňte uvést informace o tom, kde a komu se nahlášený incident stal.

Co bude následovat

Hlášení přijatá prostřednictvím Speak Up budou prošetřena rychle a diskrétně.

Prošetřují se všechny případy. Veškerá následná zjištění jsou zaznamenána a přezkoumána. O všech případech je rovněž informován výbor pro etiku a dodržování předpisů (ECMC) společnosti Stora Enso a naše představenstvo. Prokázané případy nedodržení předpisů mohou vést k disciplinárnímu a/nebo právnímu postihu.

Pokud se rozhodnete při hlášení uvést své kontaktní údaje, vyšetřovací tým vás bude kontaktovat a informuje vás o výsledku vyšetřování. Odplata jakéhokoli druhu vůči komukoli, kdo nahlásí obavu, je porušením Kodexu chování ve Stora Enso (Stora Enso Code) a nebude tolerována.

Speak Up: Het melden van schendingen en klachten

Onethisch, illegaal of onverantwoord gedrag kan een organisatie en diens medewerkers, klanten en overige stakeholders ernstig verlies of aanzienlijke schade toebrengen. Dat is de reden dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om dergelijke activiteiten te voorkomen.

Stora Enso hecht waarde aan een open en eerlijke cultuur waarin iedereen zijn of haar bezorgdheid kan uiten bij vermoedens van wangedrag of onethisch gedrag. Het is altijd mogelijk je bezorgdheid te uiten bij je manager, je juridische team, Human Resources of Ethics and Compliance.

Je kunt ook gebruik maken van het meldkanaal van Stora Enso, Speak Up, om je bezorgdheid veilig te uiten. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen dergelijke meldingen anoniem worden gedaan.

Speak Up

Alle stakeholders en medewerkers kunnen klachten, bezorgdheden of vermoedens van niet-naleving van voorschriften melden bij Ethics and Compliance via Stora Enso het meldkanaal Speak Up of via de telefoon.

Wij raden je aan bezorgdheden rechtstreeks te melden bij Ethics and Compliance, omdat:

 • Ethics and Compliance verantwoordelijk is voor de klachtenprocedures van Stora Enso, het beheer ervan en de onderzoeken naar de naleving van voorschriften.
 • Het Ethics and Compliance onderzoeksteam beschikt over de kennis en ervaring om dergelijke onderzoeken professioneel en onafhankelijk uit te voeren. Het team heeft ook relevante connecties met externe dienstverleners voor ondersteuning en advies op het gebied van bijvoorbeeld digitaal forensisch onderzoek, IT- en data-analyse en wetgeving.
 • Ethics and Compliance de autoriteit en de rapportagelijn heeft om onbevooroordeeld te blijven.
 • Ethics and Compliance snel reageert en relevante acties onderneemt zonder enige vertraging. Het team heeft uitgebreide kennis van de bedrijfsprocessen en organisatie van Stora Enso. En dat is waardevol bij het uitvoeren van onderzoeken naar vermoedens van wangedrag.

Je kunt je bezorgdheden ook lokaal via het meldkanaal Speak Up melden. Als je ervoor kiest je bezorgdheid lokaal te melden, wordt het onderzoek uitgevoerd door een of meerdere lokaal aangestelde personen.

Naast onze interne meldkanalen kun je je bezorgdheden ook melden bij de competente nationale autoriteit. Klik hier voor een lijst met competente autoriteiten, inclusief contactgegevens. Je kunt ook contact opnemen met bepaalde Europese instellingen. Je kunt rekenen op gelijkwaardige bescherming tegen vergelding en aansprakelijkheid, ongeacht of je je bezorgdheden intern uit, bij nationale autoriteiten of bij Europese instellingen.

De het meldkanaal Speak Up

Stora Enso maakt gebruik van een onafhankelijke externe service om al onze medewerkers en externe stakeholders in staat te stellen hun klachten, bezorgdheden of vermoedens van niet-naleving van voorschriften te melden. De het meldkanaal Speak Up is 24/7 bereikbaar in 25 talen. Om onderzoek mogelijk te maken, is het van belang dat je informatie verschaft over waar het incident plaatsvond en tegen wie het gericht was.

Wat gebeurt er daarna?

Via Speak Up binnenkomende meldingen worden snel en discreet onderzocht.

Alle meldingen worden onderzocht. Alle daaruit voortvloeiende bevindingen worden vastgelegd en beoordeeld. Alle meldingen worden bovendien doorgestuurd naar het Ethics and Compliance Management Committee (ECMC) van Stora Enso en onze Raad van Bestuur. Bewezen gevallen van niet-naleving van voorschriften kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen en/of juridische stappen.

Als je ervoor kiest je contactgegevens te verstrekken bij je melding, neemt het onderzoeksteam contact met je op en word je op de hoogte gehouden van de uitkomsten van het onderzoek. Vergelding in welke vorm dan ook tegen een persoon die zijn/haar bezorgdheden meldt is een schending van de gedragscode van Stora Enso (Stora Enso Code)en wordt niet getolereerd.

Võtke sõna: rikkumistest teatamine ja kaebused

Ebaeetiline, ebaseaduslik või vastutustundetu käitumine võib tekitada ettevõttele, selle töötajatele, klientidele ja teistele sidusrühmadele suurt kahju. Seepärast on igaühe kohustus aidata kaasa sellise tegevuse vältimisele.

Stora Enso julgustab avatud ja ausat kultuuri, kus igaüks võib väljendada muret seoses arvatava rikkumise või ebaeetilise käitumisega. Sellistest muredest võite alati rääkida oma ülemuse, õigusosakonna, personaliosakonna või eetika- ja vastavuskontrolliosakonnaga.

Kui soovite oma murest ohutult teada anda, võite kasutada ka Stora Enso teatamiskanalit – Speak Upi. Selline teavitamine võib olla anonüümne, kui kohalikud õigusaktid seda lubavad.

Kuidas edastada teavet läbi Speak Upi

Kõik sidusrühmad ja töötajad võivad esitada kaebusi ning teatada probleemidest või võimalikest rikkumistest eetika- ja vastavuskontrolliosakonnale Stora Enso Speak Upi kaudu või telefoni teel.

Soovitame edastada teave otse eetika- ja vastavuskontrolliosakonnale järgmistel kaalutlustel.

 • Eetika- ja vastavuskontrolliosakond vastutab üldiselt Stora Enso kaebuste lahendamise kanalite, nende juhtimise ja vastavusjuurdluste eest.
 • Eetika- ja vastavuskontrolliosakonnal on teadmised ja kogemused juurdluste asjatundlikuks ja sõltumatuks läbiviimiseks. Meeskonnal on ka asjakohased sidemed väliste teenusepakkujatega, et saada tuge ja nõuandeid, mis on seotud näiteks digiuurimise, IT- ja andmeanalüüsi ning õigusaktidega.
 • Eetika- ja vastavuskontrolliosakonnal on volitused ja aruandlusahel, mis võimaldavad jääda erapooletuks.
 • Eetika- ja vastavuskontrolliosakond reageerib kiiresti ja võtab viivitamatult asjakohased meetmed. Meeskonnal on põhjalikud teadmised Stora Enso tegevusest ja organisatsioonist. See annab väärtusliku info väidetava väärkäitumise uurimisel.

Võite edastada teabe ka läbi kohaliku Speak Upi. Kui otsustate edastada teabe kohalikul tasandil, viib juurdluse läbi kohapeal määratud isik (neid võib olla mitu).

Lisaks meie sisemistele teavituskanalitele võite edastada teabe ka asutuseväliselt riiklikele pädevatele asutustele. Selliste asutuste nimekirja ja nende kontaktandmed leiate siit. Võite pöörduda ka teatavate ELi institutsioonide poole. Teil on võrdne kaitse survemeetmete ja vastutuse eest, olenemata sellest, kas te edastate teabe ettevõttesiseselt või riiklikele asutustele või ELi institutsioonidele.

Speak Upi

Stora Enso kasutab sõltumatut välisteenust, mis võimaldab kõigil meie töötajatel ja välistel sidusrühmadel anonüümselt esitada kaebusi ning teavitada muredest või võimalikest rikkumistest. Aruandluskanal Speak Upi töötab 25 keeles ööpäev läbi. Probleemide uurimisele kaasa aitamisel ärge unustage lisada teavet selle kohta, kus ja kellega teatatud vahejuhtum toimus.

Mis sellele järgneb?

Speak Upi kaudu laekunud teateid hakatakse kohe ja diskreetselt uurima.

Kõiki juhtumeid uuritakse. Kõik sellest tulenevad tähelepanekud registreeritakse ja vaadatakse läbi. Kõikidest juhtumitest teatatakse ka Stora Enso eetika- ja vastavuskontrollikomisjonile ja meie juhtkonnale. Tõestatud rikkumised võivad viia distsiplinaar- ja/või õigusmeetmeteni.

Kui otsustate esitada oma kontaktandmed, võtab uurimisrühm teiega ühendust ja teavitab teid uurimise tulemustest. Igasugune kättemaks inimese vastu, kes teatab probleemist, on Stora Enso tegevusjuhendi (Stora Enso Code) rikkumine ja seda ei tolereerita.

Speak up: Kanava väärinkäytöksistä ja epäkohdista ilmoittamiseen

Epäeettinen, laiton tai vastuuton toiminta voi aiheuttaa vakavia vahinkoja yritykselle, sen työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Siksi tällaisen toiminnan ehkäiseminen kuuluu jokaisen vastuulle.

Stora Enso kannustaa avoimeen ja rehelliseen kulttuuriin, jossa jokainen voi ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta. Voit tehdä ilmoituksen omalle esihenkilöllesi, lakiasiainosastolle, henkilöstöhallintoon tai Ethics and Compliance -tiimille.

Voit tehdä ilmoituksen turvallisesti myös Stora Enson Speak Up -ilmoituskanavan kautta. Ilmoitukset käsitellään nimettömästi, mikäli paikallinen lainsäädäntö sen sallii.

Ilmoituksen tekeminen Speak Up kautta

Ilmoituksen epäkohdista, huolenaiheista ja mahdollisista rikkomuksista voi tehdä kuka tahansa Stora Enson sidosryhmän jäsen tai työntekijä suoraan Ethics and Compliance -tiimille tai Stora Enson Speak Up kautta tai puhelimen kautta.

Suosittelemme tekemään ilmoituksen suoraan Ethics and Compliance -tiimille seuraavista syistä:

 • Ethics and Compliance -tiimillä on päävastuu Stora Enson ilmoituskanavista, niiden hallinnosta ja ilmoitusten käsittelemisestä.
 • Ethics and Compliance -tiimillä on ilmoitusten ammattimaisessa ja riippumattomassa käsittelemisessä tarvittavaa osaamista ja kokemusta. Lisäksi tiimi on yhteydessä ulkopuolisiin palveluntarjoajiin tuen ja neuvojen saamiseksi esimerkiksi tietoturvaloukkausten tutkinnassa, IT- ja data-analytiikassa sekä lainsäädäntöasioissa.
 • Ethics and Compliance -tiimillä on valtuudet ja vastuu käsitellä ilmoitukset puolueettomasti.
 • Ethics and Compliance -tiimi vastaa nopeasti ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin viivytyksettä. Tiimillä on yksityiskohtaista tietoa Stora Enson toiminnasta ja organisaatiosta, mikä on tärkeää väitettyjen väärinkäytösten tutkinnassa.

Voit tehdä ilmoituksen myös Speak Up kautta paikallisesti. Jos päätät tehdä ilmoituksen paikallisesti, asian tutkimuksesta vastaa tehtävään paikallisesti osoitettu henkilö tai osoitetut henkilöt.
Sisäisten ilmoituskanavien lisäksi voit tehdä ilmoituksen kansallisille viranomaisille. Luettelon viranomaisista yhteystietoineen löydät täältä. Lisäksi voit kääntyä tiettyjen EU:n toimielimien puoleen. Riippumatta siitä, teetkö ilmoituksen sisäisesti, kansallisille viranomaisille vai EU:n toimielimille, sinuun ei saa kohdistaa kostotoimia eikä sinua voida asettaa vastuuseen ilmoituksen tekemisestä.

Speak Up

Stora Enso käyttää riippumatonta ulkopuolista palvelua, jonka kautta työntekijämme kaikkialla maailmassa sekä ulkopuoliset sidosryhmät pystyvät nimettömästi ilmoittamaan epäkohdista, huolenaiheista ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Speak Up on käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina ja sen kautta ilmoituksen voi tehdä 25 kielellä. Ilmoituksen selvittämisen tueksi pyydämme kertomaan tapahtumapaikan ja siihen liittyvät henkilöt.

Ilmoituksen tekemisen jälkeen

Speak Up kautta saapuneet ilmoitukset tutkitaan nopeasti ja huomaamattomasti.

Kaikki ilmoitukset selvitetään. Kaikki selvityksissä ilmi käyneet havainnot kirjataan ja tarkistetaan. Kaikki tapaukset raportoidaan myös Stora Enson Ethics and Compliance Management Committeelle (ECMC) ja yhtiön hallitukselle. Todistetut väärinkäytöstapaukset voivat johtaa kurinpitomenettelyihin ja/tai oikeustoimiin.

Jos päätät antaa yhteystietosi ilmoituksen yhteydessä, ilmoitusta tutkiva tiimi ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo selvityksen lopputuloksen. Väärinkäytöksen ilmoittajaan kohdistuvat kostotoimet ovat Stora Enson toimintaohjeiden (Stora Enso Code) vastaisia, eikä niitä suvaita.

Exprimez-vous : Signaler des violations et des griefs

Un comportement contraire à l’éthique, illégal ou irresponsable peut générer des pertes ou causer des préjudices graves à l’encontre d’une entreprise, de son personnel, de ses clients ou d’autres parties prenantes. C’est la raison pour laquelle il est de la responsabilité de chacun de contribuer à prévenir de telles activités.

Stora Enso encourage une culture ouverte et honnête, où chacun peut faire part de son inquiétude face à toute suspicion de conduite inappropriée ou de comportement contraire à l’éthique. Vous pouvez à tout moment faire part de votre inquiétude à votre responsable, à votre service juridique, à votre service des ressources humaines ou au service Éthique et conformité.

Vous pouvez également utiliser le dispositif de signalement de Stora Enso ou la Speak-Up pour faire part de votre inquiétude en toute confiance. Ces signalements peuvent être effectués de façon anonyme si la législation locale le permet.

Comment effectuer un signalement en utilisant la Speak-Up

Toutes les parties prenantes et les employés peuvent signaler les griefs, inquiétudes ou possibles violations au service Éthique et conformité via la Speak-Up ou par téléphone.

Nous vous recommandons d’effectuer votre signalement directement auprès du service Éthique et conformité car :

 • Le service Éthique et conformité est globalement responsable des dispositifs de réclamation pour Stora Enso, de leur gestion et des enquêtes de conformité.
 • L’équipe d’enquête du service Éthique et conformité possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour effectuer des enquêtes de manière professionnelle et indépendante. L’équipe bénéficie également de contacts adéquats auprès de prestataires externes pour obtenir soutien et conseils sur des thèmes tels que les enquêtes informatiques, la législation ou les analyses informatiques et de données.
 • Le service Éthique et conformité a le pouvoir et la structure hiérarchique nécessaires pour rester impartial.
 • Le service Éthique et conformité répond rapidement et prendra sans délai les mesures qui s’imposent. L’équipe possède une connaissance détaillée des activités et de l’organisation de Stora Enso.

Cette connaissance est très précieuse dans le cadre d’une enquête sur une allégation de conduite inappropriée.

Vous pouvez également effectuer un signalement localement, via la Speak-Up. Si vous choisissez d’effectuer un signalement localement, l’enquête sera menée par le(s) représentant(s) désigné(s) localement.

Outre nos dispositifs de signalement internes, vous pouvez également effectuer un signalement externe auprès des autorités nationales compétentes. Vous pouvez consulter la liste de ces autorités ainsi que leurs coordonnées ici. Vous pouvez également vous adresser à certaines institutions européennes. Vous bénéficierez de la même protection contre toute forme de représailles ou serez dégagé de toute responsabilité, que vous procédiez au signalement en interne, ou auprès d’autorités nationales ou d’institutions européennes.

Speak-Up

Stora Enso utilise un service externe indépendant pour permettre à l’ensemble de notre personnel et des parties prenantes externes de signaler de façon anonyme tout grief ou toute inquiétude ou possible violation. La Speak-Up est disponible en 25 langues, 7j/7, 24h/24. Pour les besoins de l’enquête, n’oubliez pas d’inclure des informations sur le lieu de l’incident et sur les personnes concernées.

Que se passe-t-il ensuite

Les signalements reçus via la Speak-Up, font l’objet d’enquêtes rapides et discrètes.

Tous les cas sont examinés. Toutes les conclusions sont consignées et examinées. Tous les cas sont également signalés au Comité exécutif d’éthique et de conformité (Ethics and Compliance Management Committee, ECMC) et à notre Conseil d’administration. Les cas de non-conformité avérés peuvent entraîner des mesures disciplinaires et/ou des poursuites judiciaires.

Si vous choisissez de communiquer vos coordonnées lorsque vous effectuez un signalement, vous serez contacté(e) par l’équipe d’enquête et informé(e) du résultat de ladite enquête. Toute forme de représailles à l’encontre d’une personne exprimant une inquiétude constitue une violation du Code de conduite de Stora Enso (Stora Enso Code) et ne sera pas tolérée.

Speak up - Dinge zur Sprache bringen: Verstöße und Beschwerden melden

Unethisches, rechtswidriges oder verantwortungsloses Verhalten kann schwere Verluste oder Schäden bei einer Organisation und ihren MitarbeiterInnen, Kunden und anderen Stakeholdern verursachen. Deshalb sind alle dafür verantwortlich, zur Verhütung derartiger Aktivitäten beizutragen.

Stora Enso ermutigt zu einer offenen und ehrlichen Kultur, in der alle ihre Bedenken bezüglich jedes vermuteten Falls von Fehlverhalten oder unethischem Verhalten äußern können. Sie können derartige Bedenken jederzeit Ihrem/Ihrer Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, der Personalabteilung oder der Abteilung Ethics and Compliance melden.

Sie haben auch die Möglichkeit, die Speak-Up von Stora Enso zu nutzen, um Ihre Bedenken auf sichere Art vorzubringen. Solche Meldungen können anonym erfolgen, soweit die lokalen

Gesetze dies zulassen.

So melden Sie Anliegen über die Speak-Up

Alle Stakeholder und MitarbeiterInnen können Beschwerden, Bedenken oder potenzielle Verstöße über die Speak-Up oder per Telefon von Stora Enso der Abteilung Ethics and Compliance melden.

Wir empfehlen eine direkte Meldung an Ethics and Compliance aus folgenden Gründen:

 • Die Abteilung Ethics and Compliance hat die allgemeine Verantwortung für Stora Ensos Beschwerdekanäle, deren Lenkung und für Compliance-Untersuchungen.
 • Das Ethics and Compliance-Untersuchungsteam verfügt über das Wissen und die Erfahrung, um Untersuchungen professionell und unabhängig durchführen zu können. Darüber hinaus hat das Team wichtige Verbindungen zu externen Dienstleistern für Unterstützung und Beratung im Zusammenhang mit z. B. digitaler Forensik, IT- und Datenanalytik und Gesetzgebung.
 • Das Team von Ethics and Compliance hat die Autorität und die Berichtslinie, um unvoreingenommen zu bleiben.
 • Ethics and Compliance reagiert schnell und ergreift unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen. Das Team kennt den Betrieb und die Organisation von Stora Enso im Detail. Dies ist für die

Durchführung von Untersuchungen zu möglichem Fehlverhalten sehr wichtig.

Sie können Ihr Anliegen auch lokal über die Speak-Up melden. Wenn Sie Ihr Anliegen lokal melden, wird die Untersuchung von den ernannten lokalen Beauftragten durchgeführt.

Zusätzlich zu unseren internen Meldekanälen ist auch eine Meldung an die zuständigen nationalen Behörden möglich. Eine Liste solcher Behörden sowie ihre Kontaktinformationen finden Sie hier. Sie haben auch die Möglichkeit, sich an bestimmte EU-Institutionen zu wenden. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Anliegen intern oder an nationale Behörden oder EU-Institutionen melden, sind Sie immer in gleicher Weise vor Vergeltungsmaßnahmen und Haftung geschützt.

Die Speak-Up

Stora Enso verwendet einen unabhängigen externen Dienst, um allen unseren MitarbeiterInnen und externen Stakeholdern zu ermöglichen, Beschwerden, Bedenken oder mögliche Verstöße anonym zu melden. Die Speak-Up steht jeden Tag rund um die Uhr in 25 Sprachen zur Verfügung. Um die Untersuchung einer Angelegenheit zu erleichtern, denken Sie bitte daran, auch Angaben darüber zu machen, wo es zu dem gemeldeten Vorfall kam und wer davon betroffen ist.

Die nächsten Schritte

Meldungen, die über die Speak-Up eingehen, werden unverzüglich und diskret untersucht.

Jeder Fall wird untersucht. Die Untersuchungsergebnisse werden aufgezeichnet und geprüft. Darüber hinaus werden alle Fälle Stora Ensos Ethics and Compliance-Management Committee und unserem Board of Directors gemeldet. Bewiesene Fälle von Verstößen können Disziplinarmaßnahmen und/oder rechtliche Schritte nach sich ziehen.

Wenn Sie bei Ihrer Meldung Ihre Kontaktdaten angeben, werden Sie vom Untersuchungsteam kontaktiert und über das Ergebnis der Untersuchung informiert. Vergeltungsmaßnahmen, gleich welcher Art, gegen Personen, die Bedenken melden, sind ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex von Stora Enso (Stora Enso Code) und werden nicht geduldet.

Speak Up: Segnalazione di violazioni e atti illeciti

I comportamenti immorali, illeciti o irresponsabili possono causare gravi perdite o danni a un’organizzazione e relativi dipendenti, clienti e altri interessati. Per questo è responsabilità di tutti contribuire a prevenire tali azioni.

Stora Enso incoraggia una cultura aperta e onesta in cui tutti possano esprimere le proprie preoccupazioni per ogni presunta condotta errata o immorale. Tali preoccupazioni possono sempre essere esposte al proprio responsabile, al team legale, alle Risorse Umane o al servizio Etica e Conformità.

Anche il canale di segnalazione di Stora Enso, la Speak Up, consente di esprimere le proprie preoccupazioni in sicurezza. Quando previsto dalla legislazione locale, le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima.

Modalità di segnalazione tramite la Speak Up

Tutti gli interessati e i dipendenti possono segnalare atti illeciti, preoccupazioni o comportamenti potenzialmente non conformi al servizio Etica e Conformità tramite la Speak Up  di Stora Enso o tramite telefono.

Si raccomanda la segnalazione diretta al servizio Etica e Conformità in quanto:

 • Il servizio Etica e Conformità è responsabile dei canali di segnalazione di atti illeciti in Stora Enso, della loro gestione e delle indagini relative alla conformità.
 • Il team di investigazione di Etica e Conformità ha le competenze e l’esperienza necessarie per eseguire indagini professionali e indipendenti. Il team conta anche su importanti collegamenti a provider esterni che forniscono supporto e consulenza in materia di informatica forense, analisi di dati e IT e legislazione.
 • Il servizio Etica e Conformità ha un’autorità e una linea gerarchica tali da garantire l’imparzialità.
 • Il servizio Etica e Conformità reagisce in modo tempestivo e adotta le azioni richieste senza indugio. Il team conosce alla perfezione le attività e l’organizzazione di Stora Enso. Questo aspetto è molto importante ai fini delle indagini su presunte condotte errate.

Si può effettuare la segnalazione anche a livello locale tramite la Speak Up. Se si decide di effettuare la segnalazione localmente, l’indagine sarà condotta dall’incaricato o dagli incaricati locali.
Oltre che nei canali interni, la segnalazione può essere effettuata anche esternamente alle autorità nazionali competenti. Un elenco di tali autorità e i relativi dati di contatto sono disponibili qui. È anche possibile rivolgersi ad alcune istituzioni dell’UE. Il livello di protezione da ritorsioni e da eventuali forme di responsabilità è identico a prescindere che la segnalazione sia effettuata internamente, a un’autorità nazionale o a un’istituzione dell’UE.

La Speak Up

Stora Enso si avvale di un servizio indipendente esterno per consentire a tutti i dipendenti e gli interessati esterni di segnalare in forma anonima atti illeciti, preoccupazioni o comportamenti potenzialmente non conformi. La Speak Up è disponibile in 25 lingue 24/7. Per contribuire alle indagini è importante indicare sempre dove si è verificato l’incidente segnalato e i soggetti coinvolti.

Che cosa succede dopo

Alle segnalazioni ricevute tramite la Speak Up, fanno seguito indagini immediate e discrete.

Le indagini sono attivate per ogni segnalazione. Gli eventuali risultati sono registrati e analizzati. Tutte le segnalazioni sono anche notificate all’Ethics and Compliance Management Committee (ECMC) e al Consiglio di Amministrazione di Stora Enso. I comportamenti non conformi comprovati possono dare adito a provvedimenti disciplinari e/o legali.

Chi decide di fornire i propri dati di contatto al momento della segnalazione sarà contattato dal team investigativo e aggiornato in merito all’esito dell’indagine. Qualsiasi tipo di ritorsione nei confronti di chi segnala un problema rappresenta una violazione del Codice di condotta di Stora Enso (Stora Enso Code) e non sarà tollerato.

Neklusējiet! Ziņošana par pārkāpumiem un sūdzību iesniegšana

Neētiska, nelikumīga vai bezatbildīga rīcība var radīt nopietnus zaudējumus vai kaitēt organizācijai un tās darbiniekiem, klientiem un citām iesaistītajām personām. Tāpēc ikviena pienākums ir palīdzēt novērst šādas darbības.

Stora Enso veicina atklātu un godīgu kultūru, kurā ikviens var paust bažas par jebkuru aizdomīgu pārkāpumu vai neētisku uzvedību. Jūs vienmēr varat izteikt savas bažas savam vadītājam, juristiem, cilvēkresursu nodaļai vai Ētikas un atbilstības dienestam.

Varat arī izmantot Stora Enso ziņošanas kanālu, Speak Up, lai droši paustu savas bažas. Šādus ziņojumus var iesniegt anonīmi, ja to atļauj vietējie tiesību akti.

Kā ziņot, izmantojot Speak Up

Par sūdzībām, bažām vai iespējamiem ētikas un atbilstības noteikumu neievērošanas gadījumiem var ziņot Ētikas un atbilstības dienestam atklāti vai anonīmi, izmantojot Stora Enso Speak Up vai pa telefonu.

Mēs iesakām ziņot tieši Ētikas un atbilstības dienestam, jo:

 • Ētikas un atbilstības dienests ir pilnībā atbildīgs par Stora Enso sūdzību kanāliem, to pārvaldību un atbilstošu izmeklēšanu
 • Ētikas un atbilstības izmeklēšanas komandai ir zināšanas un pieredze, lai veiktu izmeklēšanu profesionāli un neatkarīgi. Komandai ir arī attiecīgi sakari ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai saņemtu atbalstu un konsultācijas saistībā ar, piemēram, digitālo kriminālistiku, IT un datu analīzi, kā arī par likumdošanu.
 • Ētikas un atbilstības dienestam ir tiesības un atbildība saglabāt objektivitāti.
 • Ētikas un atbilstības dienests reaģē ātri un nekavējoties veiks atbilstošās darbības. Komandai ir detalizētas zināšanas par Stora Enso darbību un organizāciju. Tas ir vērtīgi, veicot iespējamu pārkāpumu izmeklēšanu.

Varat arī ziņot, izmantojot vietējo Speak Up. Ja izvēlaties ziņot lokāli, izmeklēšanu veiks vietēji iecelts(-i) pārstāvis(-ji).

Papildus mūsu iekšējiem ziņošanas kanāliem varat ziņot arī valsts atbildīgajām iestādēm. Šādu iestāžu saraksts un to kontaktinformācija ir pieejama šeit. Varat arī vērsties atsevišķās ES institūcijās. Jums būs vienāda aizsardzība pret atriebību un saukšanu pie atbildības par ziņošanu neatkarīgi no tā, vai ziņojat iekšēji vai valsts iestādēm vai ES institūcijām.

Speak Up

Stora Enso izmanto neatkarīgu ārējo pakalpojumu sniedzēju, lai dotu iespēju visiem mūsu darbiniekiem un citām iesaistītajām personām anonīmi ziņot par sūdzībām, problēmām vai iespējamām neētiskām rīcībām. Ziņošanas kanāls Speak Up ir pieejams 25 valodās katru dienu 24 stundas diennaktī. Lai palīdzētu izmeklēt problēmu, neaizmirstiet iekļaut informāciju par to, kur un ar ko noticis ziņotais gadījums.

Kas notiks pēc tam

Ziņojumi, kas saņemti, izmantojot Speak Up, tiek izmeklēti nekavējoties un diskrēti.

Visi gadījumi tiek izmeklēti. Jebkuri attiecīgie konstatējumi tiek reģistrēti un pārskatīti. Par visiem gadījumiem tiek ziņots arī Stora Enso Ētikas un atbilstības pārvaldības komitejai (ECMC) un mūsu Direktoru padomei. Pierādīti neētiskas rīcības gadījumi var nonākt līdz disciplinārlietām un/vai tiesvedībai.

Ja izvēlaties norādīt savu kontaktinformāciju, iesniedzot ziņojumu, ar jums sazināsies izmeklēšanas grupa un informēs par izmeklēšanas rezultātiem. Jebkāda veida atriebība pret ikvienu, kas ziņo par problēmām, ir Stora Enso kodeksa (Stora Enso Code) pārkāpums, un tā netiks pieļauta.

Netylėkite: praneškite apie pažeidimus ir nusiskundimus

Neetiškas, neteisėtas ar neatsakingas elgesys gali padaryti didelių nuostolių ar žalos organizacijai ir jos darbuotojams, klientams bei kitoms suinteresuotosioms šalims. Todėl kiekvieno atsakomybė yra padėti užkirsti kelią tokiai veiklai.

„Stora Enso“ skatina atvirą ir sąžiningą kultūrą, kurioje kiekvienas gali pareikšti susirūpinimą dėl bet kokio įtariamo netinkamo ar neetiško elgesio atvejo. Visada galite kreiptis į savo vadovą, teisininkų komandą, žmogiškųjų išteklių skyrių arba Etikos ir atitikties komitetą.

Taip pat galite naudotis „Stora Enso Speak Up“ ir saugiai aptarti jums svarbius klausimus. Jei tai leidžia vietos teisės aktai, tokie pranešimai gali būti anoniminiai.

Kaip pranešti aktualią informaciją naudojantis „Speak Up“

Visos suinteresuotosios šalys ir darbuotojai Etikos ir atitikties komitetui „Stora Enso Speak Up“ gali pranešti nusiskundimus, nuogąstavimus ar galimus reikalavimų nesilaikymo atvejus arba telefonu.

Rekomenduojame reikiamą informaciją tiesiogiai pranešti Etikos ir atitikties komitetui, nes:

 • Etikos ir atitikties komitetas prisiima atsakomybę už „Stora Enso“ skundų kanalus, jų valdymą ir tyrimus.
 • Etikos ir atitikties tyrimų komanda turi žinių ir patirties, reikalingos atlikti tyrimus profesionaliai ir nepriklausomai. Komanda taip pat palaiko ryšius su išoriniais paslaugų teikėjais, teikiančiais pagalbą ir konsultacijas, apimančias skaitmeninę kriminalistiką, IT ir duomenų analizę bei teisės aktų klausimus.
 • Etikos ir atitikties komitetui suteikti įgaliojimai leidžia jiems išlikti nešališkais.
 • Etikos ir atitikties komitetas reaguoja greitai ir nedelsdamas imasi atitinkamų veiksmų. Komanda turi išsamių žinių apie „Stora Enso“ veiklą ir organizaciją. Tai neša naudą atliekant įtariamo netinkamo elgesio tyrimus.

Galite pranešti apie reikiamą situaciją vietos „Speak Up“. Jei nuspręsite pranešti vietoje, tyrimą atliks paskirtas(-i) vietinis(-iai) įgaliotas(-i) asmuo(-ys).

Taip pat šalia mūsų vidinių pranešimų teikimo kanalų, taip pat galite pranešti išoriškai nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Šių institucijų sąrašą ir jų kontaktinę informaciją galima rasti čia. Taip pat galite kreiptis į tam tikras ES institucijas. Turėsite lygiavertę apsaugą nuo atsakomųjų veiksmų ir atsakomybės, nepriklausomai nuo to, ar pranešite viduje, nacionalinėms valdžios institucijoms, ar ES institucijoms.

„Speak Up“

„Stora Enso“ naudojasi nepriklausomomis išorinėmis paslaugomis, kad visi mūsų darbuotojai ir išorinės suinteresuotosios šalys galėtų anonimiškai pranešti apie nusiskundimus, problemas ar galimą reikalavimų nesilaikymą. Skambinant „Speak Up“ galima kalbėti 25 kalbomis, ji veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Norėdami padėti ištirti susirūpinimą keliantį įvykį, nepamirškite įtraukti informacijos apie tai, kur ir kam įvyko incidentas.

Kas vyksta toliau

Pranešimai, kurie tiesiogiai priimami per„Speak Up“, yra tiriami greitai ir diskretiškai.

Visi atvejai yra tiriami. Visi nustatyti faktai – registruojami ir peržiūrimi. Apie visus atvejus taip pat pranešama „Stora Enso“ Etikos ir atitikties valdymo komitetui (ECMC) bei mūsų direktorių valdybai. Už įrodytus reikalavimų nesilaikymo atvejus gali būti taikomos drausminės ir (arba) teisinės priemonės.

Jei pranešdami pasirinksite pateikti savo kontaktinę informaciją, su jumis susisieks tyrimo grupė ir informuos apie tyrimo rezultatus. Bet kokio pobūdžio atsakomieji veiksmai prieš asmenis, pranešančius apie problemą, laikomi „Stora Enso“ (Stora Enso Code) elgesio kodekso pažeidimu ir nėra toleruojami.

Zabierz głos: Zgłaszanie naruszeń i skarg

Nieetyczne, niezgodne z prawem lub nieodpowiedzialne postępowanie może być przyczyną poważnych szkód lub strat dla organizacji, jej pracowników, klientów i innych interesariuszy. Dlatego też każdy ma obowiązek pomagać w zapobieganiu takim sytuacjom.

Firma Stora Enso wspiera kulturę otwartości i szczerości, sprzyjającą zgłaszaniu obaw i wątpliwości dotyczących przypuszczalnych niestosownych lub nieetycznych zachowań. Możesz zawsze zgłosić swoje obawy lub wątpliwości przełożonemu, zespołowi prawnemu, Działowi Zasobów Ludzkich lub Działowi Etyki i Zgodności z Przepisami.

Aby bezpiecznie zgłosić problem, możesz skorzystać z kanału udostępnianego przez firmę Stora Enso, czyli Speak Up. Zgłoszeń za pośrednictwem infolinii można dokonywać anonimowo, jeśli jest to dozwolone przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem Speak Up

Wszystkie zainteresowane osoby oraz pracownicy mogą zgłaszać skargi, obawy lub potencjalne naruszenia przepisów i zasad można zgłaszać bezpośrednio do Działu Etyki i Zgodności z Przepisami lub anonimowo za pośrednictwem Speak Up firmy Stora Enso lub przez telefon.

Zalecamy zgłoszenie sprawy bezpośrednio do Działu Etyki i Zgodności z Przepisami, ponieważ:

 • Dział Etyki i Zgodności z Przepisami ponosi ogólną odpowiedzialność za kanały zgłaszania skarg i naruszeń w firmie Stora Enso, zarządzanie nimi oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających.
 • Zespół ds. Etyki i Badania Zgodności z Przepisami dysponuje niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem, aby prowadzić postępowania wyjaśniające w sposób profesjonalny i niezależny. Zespół utrzymuje również odpowiednie kontakty z zewnętrznymi usługodawcami w celu uzyskania wsparcia i porad, np. w zakresie informatyki śledczej, analiz informatycznych i danych oraz prawodawstwa.
 • Dział Etyki i Zgodności z Przepisami ma odpowiednie kompetencje oraz metody obsługiwania zgłoszeń pozwalające mu zachować obiektywność/bezstronność.
 • Dział Etyki i Zgodności z Przepisami szybko reaguje na zgłoszenia i bezzwłocznie podejmuje stosowne działania. Zespół dysponuje również szczegółową wiedzą na temat operacji i struktur organizacyjnych firmy Stora Enso. Jest to szczególnie cenne podczas prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie przypuszczalnych niestosownych zachowań.

Zgłoszenia za pośrednictwem Speak Up można również dokonać lokalnie. Jeśli zdecydujesz się złożyć zgłoszenie lokalnie, postępowanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone lokalnie.

Oprócz wewnętrznych kanałów zgłaszania problemów można również zwrócić się do właściwych zewnętrznych organów krajowych. Lista tych organów wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna tutaj. Możesz także zwrócić się do pewnych instytucji unijnych. Niezależnie od tego, czy dokonasz zgłoszenia za pośrednictwem kanałów wewnętrznych, do organów krajowych czy instytucji unijnych, będziesz mieć zapewnioną jednakową ochronę przed działaniami odwetowymi i pociągnięciem do odpowiedzialności.

Infolinia Speak Up

Firma Stora Enso korzysta z usług niezależnej zewnętrznej firmy, aby umożliwić wszystkim pracownikom i zewnętrznym interesariuszom anonimowe zgłaszanie skarg, obaw oraz potencjalnych naruszeń przepisów i zasad. Ataskaitų kanalas Speak Up jest dostępna całodobowo, również w niedziele i święta, w 25 językach. Aby ułatwić zbadanie zdarzenia, pamiętaj, aby uwzględnić w nim informacje, gdzie miało miejsce i kogo dotyczyło.

Kolejne kroki postępowania

Zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem Speak Up są niezwłocznie badane, z zachowaniem należnej poufności.

Badane są wszystkie sprawy. Wszelkie ustalenia są następnie dokumentowane i weryfikowane. Wszystkie zgłoszenia są również zgłaszane do Stora Enso’s Ethics and Compliance Management Committee (ECMC) oraz Board of Directors. Udowodnione przypadki naruszeń przepisów i zasad mogą skutkować wszczęciem działań dyscyplinarnych i (lub) prawnych.

Jeśli zdecydujesz się na podanie swoich danych kontaktowych w zgłoszeniu, Zespół ds. Badania Zgodności z Przepisami skontaktuje się z Tobą i poinformuje Cię o wynikach dochodzenia. Wszelkie działania odwetowe wobec osoby zgłaszającej swoje obawy stanowią naruszenie Kodeksu firmy Stora Enso (Stora Enso Code) i nie będą tolerowane.

Manifeste-se: denuncie violações e abusos

Comportamentos antiéticos, ilegais ou irresponsáveis podem causar perdas ou danos graves a uma organização e seus funcionários, clientes e outras partes interessadas. Por isso, todos têm a responsabilidade de ajudar a evitar essas atividades.

A Stora Enso encoraja uma cultura aberta e honesta, em que todos possam expor suas preocupações a respeito de qualquer caso suspeito de má conduta ou de comportamento antiético. Você pode tratar tais questões com seu gerente, sua equipe jurídica, o departamento de Recursos Humanos ou de Ética e Conformidade, sempre que achar necessário.

Também é possível usar o canal de denúncia da Stora Enso, a Speak Up, para manifestar suas preocupações de forma segura. Tais notificações podem ser feitas anonimamente, quando permitido pela legislação local.

Como reportar usando a Speak Up

Todas as partes interessadas e funcionários podem reportar abusos, preocupações ou possíveis descumprimentos para o departamento de Ética e Conformidade por meio da Speak Up da Stora Enso ou pelo telefone.

Recomendamos que você reporte diretamente ao departamento de Ética e Conformidade, visto que:

 • O departamento de Ética e Conformidade é o responsável geral pelos canais de reclamações da Stora Enso, sua governança e investigações de conformidade.
 • A equipe de investigação do departamento de Ética e Conformidade tem o conhecimento e a experiência para conduzir investigações de maneira profissional e independente. Além disso, a equipe tem conexões relevantes com prestadores de serviços externos para obter suporte e assessoria relacionados a, por exemplo, investigações forenses digitais, TI, análise de dados e legislação.
 • O departamento de Ética e Conformidade tem autoridade e hierarquia para permanecer imparcial.
 • O departamento de Ética e Conformidade responde com prontidão e tomará as medidas relevantes sem demora. A equipe tem conhecimento aprofundado sobre as operações da Stora Enso e a organização. Essa experiência é valiosa ao se conduzir investigações de suposta má conduta.

A denúncia também pode ser feita por meio da Speak Up local. Se você optar por fazer a denúncia localmente, a investigação será conduzida pelo responsável local.

Além dos nossos canais de denúncia internos, também é possível reportar externamente às autoridades nacionais competentes. Uma lista com essas autoridades e suas informações de contato encontra-se disponível aqui. Você também pode procurar determinadas instituições da UE. A sua proteção contra retaliação e de não ser responsabilizado será a mesma, independentemente de reportar as denúncias internamente, a autoridades nacionais ou a instituições da UE.

Speak Up

A Stora Enso usa um serviço externo independente para permitir que todos os funcionários e partes interessadas externas façam denúncias anônimas de abusos, preocupações ou possíveis descumprimentos. O canal de denúncias Speak Up está disponível ininterruptamente em 25 idiomas. Para ajudar a investigar uma questão, lembre-se de incluir informações sobre o local e a pessoa que sofreu o incidente denunciado.

O que acontece depois

Denúncias recebidas por meio da Speak Up são investigadas imediata e discretamente.

Todos os casos são investigados. Quaisquer constatações consequentes são registradas e analisadas. Todos os casos também são relatados para o Comitê de Gestão de Ética e Conformidade (ECMC, na sigla em inglês) e o Conselho de Administração. Casos comprovados de não conformidade podem levar à ação disciplinar e/ou judicial.

Se você optar por fornecer as suas informações de contato ao fazer a denúncia, a equipe de investigação entrará em contato com você e o informará sobre o resultado da investigação. Retaliação de qualquer tipo contra qualquer pessoa que faça uma denúncia é uma violação do Código de Conduta da Stora Enso (Stora Enso Code) e não será tolerada.

Не молчите: Информирование о нарушениях и жалобы

Неэтичное, незаконное и безответственное поведение может привести к серьезным потерям и нанести ощутимый ущерб как компании, так и ее сотрудникам, клиентам и другим заинтересованным сторонам. Именно по этой причине каждый из нас несет ответственность за предотвращение таких действий.

Stora Enso поощряет открытость и честность, чтобы каждый мог высказаться относительно любого предполагаемого случая неподобающего или неэтичного поведения. Вы всегда можете обратиться с потенциальной проблемой к своему начальнику, юридической группе, в отдел управления кадрами или в отдел этики и нормативно-правового соответствия.

Для того, чтобы заявить о потенциальной проблеме, вы также можете воспользоваться надежным каналом сообщений Stora Enso — Speak Up. Такого рода заявления могут быть анонимными при условии, что это допускается местным законодательством.

Как оставить сообщение с помощью Speak Up

Сотрудники и другие заинтересованные стороны могут подать жалобу или передать информацию о потенциальных проблемах и возможных нарушениях в отдел этики и нормативно-правового соответствия через Speak Upили по телефону.

Мы советуем напрямую связываться с отделом этики и нормативно-правового соответствия, поскольку:

 • Отдел этики и нормативно-правового соответствия всецело несет ответственность за канал подачи жалоб, его координирование и проведение соответствующего расследования.
 • Группа по расследованию отдела этики и нормативно-правового соответствия располагает всеми необходимыми знаниями и умениями для проведения профессионального и независимого расследования. У сотрудников также есть возможность получить консультацию внешних поставщиков услуг в таких вопросах, как например, судебная цифровая экспертиза, информационные технологии и аналитика данных, а также законодательство.
 • У отдела этики и нормативно-правового соответствия есть полномочия и система отчетности для гарантии беспристрастного отношения.
 • Отдел этики и нормативно-правового соответствия реагирует оперативно и незамедлительно принимает необходимые меры. Команда в деталях знакома с деятельностью и организацией Stora Enso. Это существенно для проведения расследований возможных нарушений.

Вы также можете оставить заявление через местную Speak Up. Заявления, полученные на местном уровне, рассматриваются лицом или группой лиц, которые назначаются на местах.

Помимо внутреннего канала вы можете передать заявление национальным компетентным органам. Список органов и их контактную информацию вы найдете здесь. Вы также можете обратиться в учреждения ЕС. Вне зависимости от способа передачи заявления: через внутренний канал, национальным компетентным органам или учреждениям ЕС, вам гарантируется защита от преследования и вопросов ответственности.

Speak Up

Stora Enso пользуется независимым внешним поставщиком услуг для обеспечения анонимности наших сотрудников и других внешних заинтересованных сторон при подаче жалоб, а также при передаче информации о потенциальных проблемах и возможных нарушениях. Speak Up доступна круглосуточно на 25 языках. Чтобы расследование о потенциальной проблеме было проведено надлежащим образом, мы просим вас предоставлять информацию о том, где и с кем произошел описанный инцидент.

Дальнейшие действия

Информация, поступившая через Speak Up, будет оперативно рассмотрена с принятием всех необходимых мер предосторожности.

По каждому случаю проводится расследование. Полученные результаты будут задокументированы и проанализированы. Информация по каждому случаю также направляется в Комиссию по этике и нормативно-правовому соответствию (ECMC) и в Совет Директоров. Подтвержденные случаи нарушений ведут к дисциплинарным мерам и/или судебному преследованию.

Если в сообщении вы укажете ваши контактные данные, то группа по расследованию случая свяжется с вами, чтобы сообщить о результатах. Любого рода преследования в отношении заявителя считаются нарушением Кодекса Stora Enso (Stora Enso Code) и являются недопустимыми.

Hable sin miedo: informar sobre infracciones y reclamaciones

Un comportamiento poco ético, ilegal o irresponsable puede causar graves pérdidas o daños a una organización y a sus empleados, clientes y partes interesadas. Por tanto, es responsabilidad de todos evitar que tengan lugar tales actividades.

Stora Enso fomenta una cultura abierta y honesta en la que todos podamos expresar nuestra inquietud sobre casos sospechosos de mala conducta o comportamiento poco ético. Puede plantear en todo momento dichas inquietudes a su superior, a su equipo legal, a Recursos Humanos o al responsable de Ética y Cumplimiento.

Puede también utilizar el canal de información de Stora Enso, la Speak Up, para plantear un problema de forma totalmente segura. Estos informes se podrán llevar a cabo de forma anónima si así lo permite la legislación local.

Cómo dar parte utilizando la Speak Up

Todos los empleados y partes interesadas de la compañía pueden dar parte de reclamaciones, problemas o potenciales incumplimientos al departamento de Ética y Cumplimiento mediante la Speak Up de Stora Enso o por teléfono.

Nosotros recomendamos dar parte directamente a Ética y Cumplimiento, ya que:

 • El departamento de Ética y Cumplimiento es el máximo responsable de los canales de reclamaciones de Stora Enso, así como de su gestión e investigaciones sobre cumplimiento.
 • El equipo de investigación de Ética y Cumplimiento cuenta con los conocimientos y experiencia para llevar a cabo investigaciones de forma profesional e independiente. El equipo está asimismo en contacto con proveedores externos de servicios para ayuda y asesoramiento en relación con, p. ej., análisis forenses digitales, análisis informático y de datos, y cuestiones legislativas.
 • Ética y Cumplimiento tiene la autoridad y el procedimiento de reclamaciones necesarios para mantenerse imparcial.
 • Ética y Cumplimiento responderá rápidamente y tomará las medidas adecuadas sin demora. El equipo tiene un conocimiento detallado de las operaciones y la organización de Stora Enso. Esto resulta especialmente útil a la hora de investigar posibles comportamientos indebidos.

También puede informar a nivel local mediante la Speak Up. Si opta por dar parte a nivel local, se hará cargo de la investigación una figura nombrada a nivel local.

Además de nuestros canales internos de información, también puede dar parte a nivel externo a las autoridades nacionales correspondientes. Aquí encontrará una lista de dichas autoridades y sus datos de contacto. También puede recurrir a determinadas instituciones de la UE. Gozará de igual protección frente a represalias y responsabilidades tanto si informa a nivel interno como a través de las autoridades nacionales o instituciones de la UE.

La Speak Up

Stora Enso utiliza un servicio externo independiente para que todos nuestros empleados y partes interesadas externas puedan dar parte de forma anónima de reclamaciones, problemas o potenciales incumplimientos. La Speak Up está disponible en 25 idiomas, siete días a la semana y veinticuatro horas al día. Para colaborar con la investigación de un problema, no olvide incluir información sobre dónde y a quién le ocurrió el incidente del que esté dando parte.

Qué ocurre a continuación

Los partes recibidos a través de la Speak Up se investigan con celeridad y discreción.

Todos los casos son investigados, y los subsiguientes hallazgos quedan registrados y reseñados. También se da parte de todos los casos al Comité de Gestión de Ética y Cumplimiento (ECMC) de Stora Enso y a nuestra Junta Directiva. Los casos comprobados de incumplimiento pueden dar lugar a medidas disciplinarias y/o legales.

Si opta por proporcionar su información de contacto en el momento de dar parte, el equipo de investigación se pondrá en contacto con usted y le informará del resultado de la investigación. Cualquier tipo de represalia hacia quienes hayan dado parte de un problema será considerada una infracción del Código de Conducta de Stora Enso (Stora Enso Code), y no será tolerada.

Speak up: Rapportera regelbrott och överträdelser

Oetiskt, illegalt eller oansvarigt beteende kan orsaka allvarlig förlust eller skada för en organisation och dess anställda, kunder och andra intressenter. Därför är det allas ansvar att hjälpa till att förebygga sådana aktiviteter.

Stora Enso uppmuntrar en öppen och ärlig kultur där alla kan ta upp misstänkta fall av regelbrott eller oetiskt beteende. Du kan alltid diskutera misstänkta oegentligheter med din chef, din juridiska avdelning, HR eller Ethics and Compliance.

Du kan även använda Stora Ensos rapporteringskanal, jourlinjen Speak Up, för att rapportera den misstänkta oegentligheten på ett tryggt och säkert sätt. Dessa rapporter kan även vara anonyma om den lokala lagstiftningen tillåter det.

Så rapporterar du via jourlinjen Speak Up

Alla intressenter och medarbetare kan rapportera regelbrott, överträdelser och andra oegentligheter till Ethics and Compliance via Stora Ensos jourlinje Speak Up eller via telefon.

Vi rekommenderar att du rapporterar direkt till Ethics and Compliance, eftersom:

 • Ethics and Compliance har det övergripande ansvaret för Stora Ensos visselblåsarkanaler och styrningen av dessa, samt för lag- och regelefterlevnad och utredningar.
 • Utredningsteamet inom Ethics and Compliance har god kunskap och erfarenhet att genomföra utredningar på ett professionellt och oberoende sätt. Teamet har även tillgång till ett lämpligt nätverk av externa tjänsteleverantörer för support och rådgivning i samband med t.ex. IT-forensiska utredningar, IT- och dataanalys samt juridiska frågor.
 • Ethics and Compliance har befogenheter och rapporteringslinjer för att bibehålla sin opartiskhet.
 • Ethics and Compliance svarar snabbt och vidtar lämpliga åtgärder skyndsamt. Teamet har gedigen kunskap om Stora Ensos verksamhet och organisation. Allt detta är värdefullt vid utredningar om misstänkta regelbrott.

Du kan också rapportera via jourlinjen Speak Up lokalt. Om du väljer att rapportera lokalt kommer utredningen att genomföras av lokalt utsedda utredare.

Förutom våra interna rapporteringskanaler kan du även rapportera externt till nationella berörda myndigheter. En lista över dessa myndigheter och deras kontaktuppgifter hittar du här. Du kan även vända dig till vissa EU-institutioner. Du har samma rättsskydd och skydd mot repressalier oavsett om du rapporterar internt eller till nationella myndigheter eller EU-institutioner.

Jourlinjen Speak Up

Stora Enso använder en oberoende extern tjänst för att alla våra anställda och externa intressenter anonymt ska kunna rapportera regelbrott, överträdelser och andra oegentligheter. Jourlinjen Speak Up är tillgänglig dygnet runt, på 25 olika språk. För att underlätta utredning är det viktigt att du berättar vilka som är inblandade i incidenten, och var den har inträffat.

Vad händer sedan?

De rapporter som tas emot via jourlinjen Speak Up utreds skyndsamt och diskret.

Alla ärenden utreds. Utredningsresultatet dokumenteras och granskas. Samtliga ärenden rapporteras även till Stora Ensos Ethics and Compliance Management Committee (ECMC) samt till vår styrelse. Bevisade regelbrott kan leda till disciplinära och/eller rättsliga åtgärder.

Om du väljer att ange dina kontaktuppgifter i din rapport kommer utredningsteamet att kontakta dig med information om resultatet av utredningen. Alla former av repressalier gentemot personer som rapporterar en oegentlighet är ett brott mot vår uppförandekod Stora Enso Code och kommer inte att tolereras.

Speak Up - Language versions

Quick links