Stora Ensos intressebolag Bergvik Skog säljer skog i Lettland och ökar det verkliga värdet på biologiska tillgångar

  • Stora Enso
  • Newsroom
  • Stora Ensos intressebolag Bergvik Skog säljer skog i Lettland och ökar det verkliga värdet på biologiska tillgångar
STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2018-11-13 kl. 12.00 EET Det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har avyttrat sitt ägande i dotterbolagen i Lettland där bolaget ägde totalt 0,1 miljoner hektar skogsmark. Stora Enso äger för närvarande 49,8 % av Bergvik Skog.

Affären avslutades i dag, den 13 november 2018. Försäljningspriset för tillgångarna var 324 MEUR och vinsten efter transaktionskostnader och skatt uppgick till cirka 978 MSEK (95 MEUR). Stora Ensos andel av vinsten är ungefär 487 MSEK (47 MEUR), med reservation för normala justeringar på likviddagen och valutakursförändringar. Vinsten kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2018. Det totala lettiska skogsinnehavet är 111 000 hektar, av vilka runt 80 000 hektar är produktiv skogsmark.

Det verkliga värdet enligt IFRS på de biologiska tillgångarna, d.v.s. växande skog, hos Bergvik Skog har ökat med ungefär 1 313 MSEK (128 MEUR) efter skatt jämfört med 2017. I detta ingår ungefär 390 MSEK (38 MEUR) för de biologiska tillgångarna i Lettland. Stora Ensos andel av ökningen 2018 efter skatt är ungefär 654 MSEK (64 MEUR) med reservation för normal justering vid årets slut. Av ökningen har ungefär 148 MSEK (15 MEUR) redan redovisats i Stora Ensos rörelseresultat enligt IFRS för perioden januari–september och 506 MSEK (49 MEUR) kommer att ingå i rörelseresultatet enligt IFRS för fjärde kvartalet 2018. Förändringen i verkligt värde berodde på en minskning av diskonteringsräntan, inflation, samt förändringar i avverkningsplan och prisprognos.

Vinsten från avyttringen och ökningen i det verkliga värdet kommer att ingå i koncernens operativa resultat enligt IFRS för fjärde kvartalet 2018. Den jämförelsestörande posten påverkar inte Stora Ensos operativa rörelseresultat.

Som tidigare meddelats pågår en omstrukturering av Stora Ensos ägande i Bergvik Skog. Avyttringen av de lettiska tillgångarna ingår i den omstruktureringsplan som aktieägarna kommit överens om. Den planerade omstruktureringen skulle innebära att Stora Ensos ägande av 49,8 % i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av ungefär 70 % av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst. Förhandlingarna fortgår enligt avsiktsförklaringen som undertecknades i november 2017. Målet för förhandlingarna är att hitta en bindande överenskommelse som leder till att huvuddelen av omstruktureringen kan slutföras under första halvåret 2019. Inga negativa effekter avseende tillgången på skogsråvara förväntas under 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja
Kommunikationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja
Kommunikationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Attachments

Quick links

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden construction and paper. We employ some 23 000 people and have sales in more than 50 countries and our shares are listed on the Helsinki (STEAV, STERV) and Stockholm (STE A, STE R) stock exchanges.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest