Õiguslik märkus

Stora Enso Oyj ja Stora Enso kontsern hindavad teie huvi meie toodete vastu ja meie veebisaidi külastamist. See õigusteatis on Stora Enso kontserni veebisaidi kohta üldine. Erinevate Stora Enso kontserni ettevõtete konkreetsetel veebisaitidel või Stora Enso veebisaitidel, mis pakuvad eriteenuseid, näiteks e-kaubandust, võib siiski leiduda lisateavet.

ENNE STORA ENSO VEEBISAIDI KASUTAMIST LUGEGE NEID TINGIMUSI TÄHELEPANELIKULT

Veebisaidile www.storaenso.com sisenedes ja seda kasutades nõustute järgmiste tingimustega.

Teade autoriõiguse kohta

Selle veebisaidi autoriõiguste, sealhulgas ilma piiranguteta, kõigi selles sisalduvate dokumentide, failide, teksti, piltide, graafika, seadmete, heli, audiovisuaalsete elementide ja koodide ning selle veebisaidi üldise ilme ja omandiõiguse omanik on Stora Enso ja tema tütarettevõtted (kõik õigused kaitstud).

Peale selle, mida on allpool sõnaselgelt öeldud, on sisu osaline või terviklik paljundamine, edastamine, levitamine või alles hoidmine mis tahes kujul, sealhulgas kadreerimine, sellel veebisaidil ja/või selle sisul põhinevate tuletistööde loomine, teiste veebisaitidega integreerimine, elektroonilised otsingusüsteemid või avaldamised ilma Stora Enso eelneva kirjaliku loata keelatud. Selle veebisaidi linke ei tohi ilma Stora Enso eelneva kirjaliku loata panna ühelegi teisele veebisaidile. Selle veebisaidi sisu muutmine on sõnaselgelt keelatud.

Teil on õigus kopeerida ja printida sellelt veebisaidilt väljavõtteid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks ning tingimusel, et sellisel koopial või trükisel hoitakse alles kõik autoriõiguse või muud omandiõigusega seotud teated ja legendid ning mis tahes sellises teabes sisalduv lahtiütlus.

Sellel veebisaidil sisalduvat teavet võib kasutada informatiivsel eesmärgil, kui viidatakse teabeallikale. Peale selle võite kopeerida ja printida pressiteateid ja muid avalikuks klassifitseeritud dokumente. Teabe sisu ei tohi muuta ja seda tuleb kasutada viisil, mis ei kahjusta Stora Enso mainet.

Kaubamärk

Kui sellel veebisaidil pole märgitud teisiti, on kõik logod ja tootenimed Stora Enso kaubamärgid (kõik õigused kaitstud).

Garantiidest loobumine ja vastutuse piiramine

Selle veebisaidi teave on esitatud ALGKUJUL. Ehkki sellel veebisaidil pakutav teave on saadud või kogutud allikatest, mida usume olevat usaldusväärsed, ei saa STORA ENSO SELLE KOHTA ANDA MINGEID GARANTIISID EGA KINNITUSI EGA VÕTA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KOHUSTUSI SELLE TEABE TÄPSUSE, KEHTIVUSE, AJAKOHASUSE VÕI MIS TAHES SIIN ESITATUD TEABE VÕI ANDMETE TÄIELIKKUSE KOHTA JA LOOBUB SÕNASELGELT TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST. STORA ENSO EI VASTUTA ÜHEGI OSALISE EES SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISEST PÕHJUSTATUD OTSESE, KAUDSE, ERILISE VÕI KAASNEVA KAHJU EEST, MILLE HULKA KUULUB MUU HULGAS SAAMATA JÄÄNUD KASUM, ÄRIKATKESTUSED VÕI PROGRAMMIDE VÕI MUUDE ANDMETE KAOTSIMINEK TEIE ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS ISEGI JUHUL, KUI MEILE ON SÕNASELGELT TEATATUD SELLISE KAHJU VÕIMALUSEST. Mõnes jurisdiktsioonis ei lubata kaudsete garantiide välistamist. Sel juhul ei kohaldata ülalmainitud jurisdiktsioonides ülalnimetatud garantiisid.

Mitte midagi sellel veebisaidil ei tohi tõlgendada kui nõu või soovituste andmist ning ei tohi tugineda sellele veebisaidile kui mis tahes otsuse või tegevuse alusena.
Stora Enso ega selle tütarettevõtted, direktorid, ametnikud ega töötajad ega ükski kolmas osaline ei vastuta mingil viisil mingi kahju eest, mis teil tekivad selle veebisaidi tõrke või katkemise korral, või mis tuleneb mõne muu selle veebisaidi või selles sisalduvate andmete teile kättesaadavaks tegemisel osalenud isiku tegevusest või tegevusetusest või mis tahes muul põhjusel, mis on seotud teie juurdepääsuga veebisaidile või selle materjalidele, suutmatusega sellele juurde pääseda, ega selle eest, kas seda põhjustanud asjaolud võiksid olla Stora Enso või tarkvara või teenuseid toetava müüja kontrolli all või mitte. Mingil juhul ei vastuta Stora Enso, selle tütarettevõtted ega muud sellised osalised teie ees otsese, spetsiaalse, kaudse, kaasneva ega juhusliku kahju ega mis tahes muu kahju eest isegi juhul, kui Stora Ensole või mõnele muule osalisele on sellest ette teatatud.

Stora Enso ei taga, et sellel veebisaidil või serveris pole viirusi ega muid hävitavat laadi objekte, nagu usse, Trooja hobuseid ja pahatahtlikke skripte.

Stora Enso dokumentatsioon võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Sellel veebisaidil pakutav teave ei ole ette nähtud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule ega üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või määrustega või mis allutaks Stora Enso või tema tütarettevõtte registreerimise nõudele sellises jurisdiktsioonis või riigis.

Sellel veebisaidil sisalduv ükski teave ega arvamus ei tähenda Stora Enso ega tema tütarettevõtete üleskutset ega pakkumist osta või müüa mingeid teenuseid, tooteid, aktsiaid või muid finantsinstrumente või pakkuda investeerimisnõuandeid või osutada teenuseid.

Veebisaidi muudatused

Sellel veebisaidil toodud teavet võib muuta igal ajal ilma ette teatamata või sellest tulenevate kohustusteta. Stora Enso jätab endale õiguse veebisaite igal ajal muuta või nendele juurdepääsu tühistada.
Kasutaja esitatud teave ja materjalid

Kui edastate sellel veebisaidil lisamiseks mõeldud teabe või materjali, siis nõustute, et seda teavet ja materjali peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaubanduslikuks. Esitades teabe või materjali, annate Stora Ensole ja tema tütarettevõtetele kogu maailmas kehtiva ja püsiva, ilma kasutustasuta lihtlitsentsi kogu teabe või materjali kasutamiseks, avalikustamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks, kohandamiseks, avalikult kuvamiseks ja tõlkimiseks mis tahes eesmärgil ja ilma piiranguteta. Stora Enso jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ja ilma ette teatamata eemaldada või kustutada veebisaidile lisamiseks esitatud materjalid.

Kolmanda osalise nõusolek

See veebisait võib sisaldada kolmandate osaliste omandiks olevat sisu, näiteks artikleid ja kokkuvõtteid. Stora Ensol ei ole kontrolli sellise kolmanda osalise sisu üle ega anna mingeid garantiisid ega kinnitusi sellise sisu kohta ega vastuta sisu eest olenemata sellest, kas see on tegelik, väidetav, kaasnev või karistuslik. Stora Enso ei võta endale vastutust, mis tuleneb väitest, et kolmandale osalisele kuuluv sisu rikub kellegi intellektuaalomandi õigusi.

Lingid
Lingid kolmandate osaliste omanduses olevatele veebisaitidele esitatakse meie kasutajatele ainult mugavusteenustena. Stora Ensol ei ole kontrolli kolmandate osaliste omandis olevate veebisaitide üle ega anna mingeid garantiisid ega kinnitusi sellistele kolmandate osaliste omandis olevatele veebisaitidele, millele teil on juurdepääs selle veebisaidi kaudu. Stora Enso ei kinnita ega võta endale mingit vastutust selliste veebisaitide sisu või kasutamise eest olenemata sellest, kas see on tegelik, väidetav, kaasnev või karistuslik. Kasutaja siseneb kolmanda osalise veebisaidile omal riisikol.

Küpsised

Sellel veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis sisaldab teie arvutisse salvestatud teavet. Kogu küpsiste kasutamise kaudu kogutud teavet kasutatakse ainult selle veebisaidi kasutamise hõlbustamiseks. Lisateavet küpsiste kohta leiate Stora Enso privaatsuspoliitikast. 

Kontaktandmed

Võtke Stora Ensoga ühendust e-posti teel: general.enquiries@storaenso.com

Kiirlingid