Vastuullisten pakkausten kysyntään vastataan synergioita hyödyntämällä

Julkaistu 4 elokuuta 2020
Consumer Board -divisioonan ja aaltopahvin raaka-aineeseen keskittyvän liiketoiminnan yhdistämisestä tammikuussa 2020 syntyneen Packaging Materials -divisioonan johtajan Hannu Kasurisen haastattelu.

1. Miltä markkina näyttää nyt ja millaisia vaikutuksia koronavirusaallolla on ollut?

Uusiutuvien pakkausmateriaaliemme kysyntä on pysynyt vakaana läpi koronakriisin, sillä monia niistä käytetään elintarvikkeiden, lääkkeiden ja muiden välttämättömien tuotteiden pakkaamiseen. Olemme tehneet töitä sen eteen, että materiaalia riittää näille elintärkeille aloille, joilla toiminta on jatkunut koko epidemian ajan.

Olemme kuitenkin pandemian myötä nähneet nähneet eroja loppukäyttökohteiden välillä. Pakattujen elintarvikkeiden ja verkkokauppapakkausten kysyntä on kasvanut, koska ihmiset ovat pysyneet eristyksissä kotona ja pitäneet etäisyyttä muihin. Kahviloiden ja ravintoloiden sulkeminen samalla hieman heikensi elintarvikepakkausmateriaalien kysyntänäkymiä. Iso osa valikoimamme tuotteista on suunnattu elintarvikepakkauksiin ja muihin loppukäyttökohteisiin, joissa kysyntä on suhteellisen vakaata. Muiden loppukäyttösegmenttien osalta kartongin kulutuksen näkymät riippuvat siitä, miten maailmantalous alkaa elpyä.

2. Miten toimintojen yhdistäminen uudessa divisioonassa on edennyt?

Tavoitteemme on olla premium-pakkauksissa käytettävien kuitupohjaisten pakkausmateriaalien ensisijainen toimittaja brändin omistajille ja pakkausvalmistajille maailmanlaajuisesti. Se tarkoittaa, että meidän on pystyttävä tarjoamaan innovatiivisia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat vaatimuksiin yhä tehokkaammista ja vastuullisemmista ratkaisuista niin kuluttaja- kun teollisuuspakkauksissa.

Uuden divisioonan muodostaminen on edennyt hyvin. Meillä on nyt markkinoiden kattavin uusiutuvien pakkausmateriaalien valikoima, johon kuuluu sekä ensi- että kierrätyskuitupohjaisia tuotteita, ja myös päällystevalikoimamme on laaja. Asiakkaat saavat meiltä sopivat materiaalit sekä primääri- että sekundääripakkauksiin – monet tarvitsevat molempia. Järjestämme uudelleen myyntitiimiämme, jotta saamme hyödynnettyä tuotevalikoiman ja luotua arvoa myynnin synergioista.

Olemme yhdistäneet voimamme kaikissa uuden divisioonan toiminnoissa varmistaaksemme, että teknisistä kyvykkyyksistä ja tuotantoresursseista saadaan kaikki hyöty ja vahva pohja kasvulle. Keskitymme nyt yhdistämisen tuomien synergioiden hyödyntämiseen ja liiketoimintamme kehittämiseen.

3. Millaisia synergioita uusi Packaging Materials -divisioona tuo?

Yksi painopisteistä on varmistaa, että myyntitiimimme tuntevat koko tuotevalikoimamme. Meillä on mahdollisuuksia ristiinmyyntiin suurille asiakkaille, jotka haluavat vastuullisia ja laadukkaita pakkausmateriaaleja. Tekemällä yhteistyötä Packaging Solutions -divisioonan kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme myös uusia palveluja.

Uusi divisioona luo lisäksi edellytykset alan parhaaseen operatiiviseen osaamiseen ja toimitusketjuosaamiseen. Konekantamme on melko samanlaista, eli saamme synergioita esimerkiksi operatiivisessa tehokkuudessa ja koneidemme kunnossapidossa. Toimitusketjussa valmistellaan yhteistä kysynnän suunnittelua sekä omien ja avainasiakkaiden sähköisten järjestelmien integroimista.

Kolmas painopiste on innovaatiot ja tuotekehitysyhteistyö asiakkaiden kanssa. Vahvistamme kyvykkyyksiämme innovaatiossa ja T&K-työssä luomalla uuden organisaation sekä nopeuttamalla kaupallistamispolkua uusilla toimintatavoilla.

4. Miten divisioonaa aiotaan kehittää?
Me näytämme uusiutuvilla ja kierrätettävillä pakkausmateriaaleillamme tietä kohti biopohjaista kiertotaloutta ja jatkamme kannattavaa kasvua. Kehitämme kilpailukykyämme panostamalla laadukkaaseen johtamiseen ja tehtaiden kustannusposition parantamiseen etenkin tuotannon kyvykkyyksien ja operatiivisen tehokkuuden osalta.

Avainasemassa on vahva innovointi- ja kaupallistamisosaaminen. Tarjoamalla fossiilipohjaisten materiaalien tilalle innovatiivisia kuitupohjaisia tuotteita pystymme kasvattamaan markkinaosuuttamme ja kiihdyttämään kasvua. Tuotevalikoimamme pohjautuu sekä ensi- että kierrätyskuituun, ja selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää enemmän kierrätyskuitua tuotteissamme.

Vuoden 2020 aikana toteutamme lupaamamme investoinnin pakkauskartongin kasvuun viemällä päätökseen Oulun tehtaan tuotantosuunnan muunnoksen. Lisäksi teemme merkittävän investoinnin tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen. Kesäkuun alussa ryhdyimme kaupallistamaan täysin ensikuitupohjaista kolmikerroksista aaltopahvin pintakartonkia eli kraftlaineria, jolla on entistä paremmat jäykkyys- ja lujuusominaisuudet. Uudet tuotteet mahdollistavat asiakkaille suorituskykyiset mutta kevyemmät pakkaukset.

5. Mitkä tekijät lisäävät eniten uusiutuvien pakkausmateriaalien kysyntää tulevaisuudessa?

Maailman pakkausmarkkinoiden arvo on noin 400 miljardia euroa, ja kasvu jatkuu. Kuitupohjaisten primääri- ja sekundääripakkausten markkinoiden koon arvioidaan olevan noin 75 prosenttia tästä. Nopeimmin kasvavat kuitenkin edelleen muovipakkausmarkkinat. Valmistamiemme kuluttajakartonkien tavallisia loppukäyttökohteita ovat elintarvike-, juoma-, lääke- ja kosmetiikkapakkaukset, ja aaltopahvin raaka-ainetta käytetään teollisuus- ja kuljetuspakkauksissa.

Pakattujen tuotteiden kysyntää lisäävät etenkin väestönkasvu, bruttokansantuotteen kasvu ja kaupungistuminen. Pakkausten kysyntään ja pakkausmateriaaleihin kohdistuviin vaatimuksiin vaikuttavat muutkin trendit, kuten verkkokaupan kasvu perinteisen vähittäiskaupan kustannuksella, kiihtyvä globalisaatio sekä vastuullisuuden merkityksen ja jäljitettävyysvaatimusten lisääntyminen. Useimpien näistä trendeistä odotetaan vaikuttavan myönteisesti tuotteidemme kysyntään seuraavien viiden vuoden aikana.

Verkkokaupan kasvu ja globaalit toimitusketjut lisäävät pakkausten kysyntää ja tuovat uudenlaisia vaatimuksia ominaisuuksien suhteen. Meidän tuotteistamme löytyy sopiva ratkaisu kaikkiin tarpeisiin. Hyvä elintarviketurvallisuus on meille vahva kilpailuvaltti jatkossakin; ensikuitupohjaisella aaltopahvin raaka-aineella on kasvumahdollisuuksia elintarvikesegmentissä, koska kierrätyskuitujen käytön riskit huolettavat.

Vastuullisten tuotteiden kuluttajakysyntä kasvaa jatkuvasti, ja se suosii brändejä, jotka luopuvat fossiilipohjaisista muovipakkauksista ja tekevät työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Uudet määräykset velvoittavat yrityksiä etsimään keinoja pienentää muovijätteen määrää, vähentää kertakäyttötuotteiden käyttöä ja lisätä kierrätystä. Kaikki nämä lisäävät vähähiilisten, uusiutuvien, kierrätettävien ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen pakkausten kysyntää. Vastuullisuusvaatimuksilla on suotuisa vaikutus myös teollisiin loppukäyttökohteisiin suunnatuissa tuotteissa, sillä korkealaatuisen aaltopahvin raaka-aineen käyttäminen pienentää aaltopahvipakkausten painoa ja päästöjä.

Olemme jo pitkään tarjonneet fossiilipohjaisille muoveille uusiutuvia, teollisessa mittakaavassa valmistettavia korvaajia, jotka soveltuvat vaativiinkin loppukäyttökohteisiin. Haluamme jatkossakin auttaa asiakkaitamme löytämään oikeat materiaalit.