Stora Enso ja Tornator aloittavat yhteistyön suoalueiden ennallistamiseksi

STORA ENSO METSÄ LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2022 KLO 9.00

Stora Enson ja Tornatorin tavoitteena on ennallistaa yhteensä tuhat hehtaaria heikkopuustoisia suoalueita vuosina 2022–2027. Ennallistettavat suoalueet sijaitsevat Tornatorin omistamilla mailla Itä- ja Etelä-Suomessa.

Suon ennallistamisella lisätään luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan suoalueilla olevien lajien elinympäristöä. Ennallistamisessa poistetaan alueelle ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa. Puunkorjuun jälkeen tukitaan ojia, mikä auttaa nostamaan suon vedenkorkeutta.

”Suon palauttaminen mahdollisimman luonnontilaiseksi käynnistyy puunkorjuulla, kun maa on jäässä ja kantaa metsäkoneita. Ennallistamistoimenpiteiden jälkeen ojitetusta suosta tulee uudelleen luonnontilainen suo pitkällä aikavälillä. Lisäksi hyödynnämme poistettavan puuston uusiutuviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, korvaamaan fossiilisia raaka-aineita”, sanoo ympäristöpäällikkö Niina Partanen Stora Ensosta.

”Stora Enson ja Tornatorin viisivuotisen yhteistyön käynnistäminen on konkreettinen teko luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilan parantamiseksi. Tornator ennallistaa monimuotoisuusohjelmassaan pääasiassa niitä ojitettuja soita, joissa aktiivisen metsätalouden jatkaminen ei ole järkevää. Yhteistyömme Stora Enson kanssa edistää puunkorjuuta näiltä kohteilta ja näin mahdollistaa hankkeiden suunnitelman mukaisen toteuttamisen”, sanoo ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen Tornatorista.

Heikkopuustoisten soiden ennallistaminen lisää pitkällä aikavälillä turpeeseen sitoutuneen hiilen määrää. Suoluonnon tilaa parantavat toimet edistävät suokasvillisuuden ja muiden eliölajien palautumista suolle, soiden alapuolisten vesistöjen tilaa ja siten esimerkiksi järvien virkistyskäyttöä. Samalla marjastus ja metsästysmahdollisuudet suoalueilla kohenevat.

Stora Enson ja Tornatorin yhteistyö soiden ennallistamisessa on osa yhtiöiden välistä laajempaa kumppanuutta, johon kuuluvat myös metsänhoitopalveluiden toteuttaminen, tutkimus- ja kehitystyö sekä vuonna 2021 uusittu pitkäaikainen puukauppasopimus.

Tornatorilla on Suomessa yhteensä 637000 hehtaaria metsää, mikä tekee Tornatorista Suomen suurimman yksityisen metsänomistajan. Stora Enso omistaa Tornatorista 41 prosenttia.

Lisätietoja medialle:

Markus Haapamäki
viestintäpäällikkö
Stora Enso Metsä
puh. 045 235 7124

Heikki Myöhänen
ympäristöpäällikkö
Tornator
puh. 050 441 2253

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain noin 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin metsän koko elinkaaren ajan. Stora Enson Suomen puunhankinnan palveluksessa on 450 henkilöä sekä 100 korjuu- ja kuljetusyrittäjää alihankkijoina. Suomen puunhankinta on osa Stora Enson Forest-divisioonaa. www.storaensometsa.fi

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Työllistämme noin 23 000 henkilöä. Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. www.storaenso.com

Tornator omistaa yli 600 000 hehtaaria kaksoissertifioitua metsää Suomessa ja lisäksi lähes 80 000 hehtaaria Virossa ja Romaniassa. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Stora Enso on Tornatorin suurin omistaja 41 prosentin omistusosuudella. Muut Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. www.tornator.fi

Contacts

Lisätietoja medialle:

Markus Haapamäki
viestintäpäällikkö
Stora Enso Metsä
puh. 045 235 7124

Heikki Myöhänen
ympäristöpäällikkö
Tornator
puh. 050 441 2253

Attachments and Images

Oikotiet