Stora Enso suunnittelee rakenneuudistuksia pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 15.6.2023 klo 10.00

Stora Enso suunnittelee uudelleenjärjestelytoimia vahvistaakseen konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä, parantaakseen kannattavuutta ja kohdentaakseen investoinnit strategisille kasvumarkkinoille. Stora Enso edistää myös hajautettua toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä asiakas- ja liiketoimintakeskeisyyttä sekä vähentää kustannuksia. Suunnitellut rakenneuudistukset yhdessä aiemmin aloitettujen Packaging Materials -divisioonan muutosneuvottelujen kanssa voisivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.

 

            Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi Sunilan sellutehtaan, De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistavan tehtaan Alankomaissa, yhden kierrätetyn kartongin linjan Ostrołękan tehtaalla Puolassa ja Näpin sahan Virossa. Sulkemisten seurauksena olisi noin 600 työpaikan väheneminen.

            Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut suunnitellusta toimistotyön vähentämisestä konsernihallinnossa. Konsernihallinnon muutosneuvottelujen piirissä on noin 1 300 työntekijää, ja suunniteltujen vähennysten määrä on noin 300 työntekijää.

            Stora Enso on hiljattain saanut päätökseen suurimman osan Packaging Materials -divisioonan muutosneuvotteluista, ja esimiestasolla ja tukitoiminnoissa vähennetään noin 250 työtehtävää.


Suunnitellut uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa. Stora Enso kirjaa suunniteltujen sulkemisten yhteydessä noin 130 miljoonan euron suuruiset ei-rahamääräiset omaisuuserien arvonalentumiset ja noin 60 miljoonan euron suuruiset mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyvät kustannukset vuoden 2023 toisen neljänneksen tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Erillä on kassavirtavaikutus tulevilla vuosineljänneksillä.

"Nämä toimenpiteet ovat luonnollisesti hyvin vaikeita, eikä niitä ehdotettaisi, elleivät ne olisi ehdottoman välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Olemme strategiamme etenemisessä kriittisessä vaiheessa, ja markkina-asemamme vahvistamiseksi on keskityttävä entistä enemmän pääoman kohdentamiseen ja hajautettuun toimintamalliin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kannattavuusongelmista kärsiviä omaisuuseriä olisi suljettava ja samalla konsernitoimintojen organisaatiota virtaviivaistettava. Näillä toimilla voisimme jatkaa strategista kasvua joustavammalla ja kustannustehokkaammalla liiketoiminta-alustalla, jolla olisi paremmat edellytykset tukea Stora Enson uusiutuvien tuotteiden kasvavaa kysyntää pitkällä aikavälillä", sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Suunniteltuja sulkemisia ja työtehtävien vähentämisiä koskevia päätöksiä ei tehdä ennen kuin muutosneuvottelut on saatu päätökseen paikallisten säännösten mukaisesti. Stora Enso sitoutuu tekemään tiivistä yhteistyötä muiden yhtiön toimipisteiden, paikallisyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa tukeakseen niiden työntekijöiden uudelleentyöllistämistä ja kouluttamista, joita asia mahdollisesti koskee.

Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön suunniteltu sulkeminen
Stora Enso aloittaa Sunilan selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopettamiseksi pysyvästi. Suomen puumarkkinoihin on vaikuttanut rakenteellisesti kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää, mikä vähentäisi Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.

Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa. Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta. Konserni jatkaa myös muiden hankintavaihtoehtojen, kuten kumppanuuksien, kehittämistä pitkäaikaista ligniinin toimitusta varten ja tutkii kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja kaupallisen mittakaavan kovahiilen, Lignoden, tuotannolle.

Suunnitellut uudelleenjärjestelyt Packaging Materials -divisioonassa
Euroopan aaltopahvikartonkimarkkinoiden ylikapasiteetin vuoksi Stora Enso ehdottaa molempien tuotantolinjojen pysyvää sulkemista De Hoopin tehtaalla Alankomaissa ja yhden neljästä tuotantolinjasta sulkemista Ostrołękan tehtaalla Puolassa. Nämä suunnitellut sulkemiset mahdollistaisivat paremman markkinatasapainon aaltopahvin pintakartongin volyymien osalta, mikä tukisi Stora Enson tarjontaa suuremmista ja kustannustehokkaammista tuotantolaitoksista.

De Hoopin tuotantolaitoksessa, joka on osa Stora Enson vuonna 2023 ostamaa De Jong Packaging Group -yhtiötä, työskentelee noin 185 henkilöä, ja sen vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 380 000 tonnia kierrätettyä aaltopahvin pintakartonkia, kennokartonkia ja kipsilevyn taustakartonkia. Ostrołękan tehtaan tuotantolinjan vuosikapasiteetti on 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja ja neuvottelut vaikuttavat noin 50 henkilöön. Nämä tuotantolinjat eivät ole pitkällä aikavälillä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä uudessa markkinaympäristössä. Stora Enso jatkaisi aaltopahvin pintakartonkiasiakkaidensa palvelemista muista tuotantolaitoksista. Suunnitellut sulkemiset tapahtuisivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana.

Packaging Materials -divisioona on myös tarkastellut johto- ja tukitoimintojaan kustannusten ja tehokkuuden parantamiseksi. Suurin osa muutosneuvotteluista on saatu päätökseen, ja ne johtavat noin 250 työtehtävän vähentämiseen vuosina 2023–2024.

Virossa sijaitsevan Näpin sahan suunniteltu sulkeminen Wood Products -divisioonassa
Stora Enso suunnittelee Näpin sahan sulkemista Virossa raaka-aineen pitkäaikaisen saatavuuden heikentymisen, kohonneiden puukustannusten ja alhaisen kannattavuuden vuoksi. Stora Enso aikoo parantaa puutuoteliiketoimintansa kilpailukykyä keskittymällä sahoihin, joilla on strategisia kasvumahdollisuuksia.

Näpin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 50 000 m3 sahatavaraa, 180 000 m3 jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana, ja se vaikuttaisi suoraan 100 työntekijään Virossa.

Muutosneuvottelut konsernitoiminnoissa
Stora Enso muokkaa edelleen toimintojaan kohti hajautettua toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä asiakas- ja liiketoimintakeskeisyyttä sekä divisioonien vastuuta. Tätä suuntaa tukeakseen Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut suunnitelmastaan virtaviivaistaa konsernitoimintojen organisaatiota, lisätä liiketoimintakeskeisyyttä ja vähentää yleiskustannuksia. Neuvottelut koskevat noin 1 300 konsernitoiminnoissa työskentelevää henkilöä. Suunnitelmana on vähentää noin 300 työpaikkaa konsernin Euroopan toimipisteissä.

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑ ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Stora Enso työllistää noin 21 000 henkilöä. Vuonna 2022 Stora Enson liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR‑todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Pikalinkit