Stora Enson tilinpäätöstiedote 2023: Keskitymme kannattavuuden parantamiseen, kilpailukykyyn ja rahavirtaan

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2024 klo 8.30


Q4/2023 (verrattuna Q4/2022)

          Liikevaihto laski 24 % ja oli 2 174 (2 864) milj. euroa.

          Operatiivinen liiketulos pieneni 51 (355) milj. euroon.

          Operatiivinen liiketulosprosentti pieneni 2,3 %:iin (12,4 %).

          IFRS-liiketulos oli -326 (705) milj. euroa.

          Osakekohtainen tulos oli -0,36 (0,74) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli -0,64 (0,32) euroa.

          Liiketoiminnan rahavirta oli 323 (429) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -9 (202) milj. euroa.

 


Vuoden 2023 tulos (verrattuna 2022)

          Liikevaihto oli 9 396 (11 680) milj. euroa.

          Operatiivinen liiketulos oli 342 (1 891) milj. euroa.

          IFRS-liiketulos oli -322 (2 009) milj. euroa.

          Osakekohtainen tulos oli -0,45 (1,97) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli -0,73 (1,55) euroa.

          Nettovelka kasvoi De Jong Packaging Groupin hankinnan, Oulun tehtaan kartonki-investoinnin ja osingonmaksun vuonna 2023 vuoksi 1 314 milj. euroa ja oli 3 167 (1 853) milj. euroa.

          Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen (edelliset 12 kk) oli 3,2 (0,7). Tavoite on alle 2,0.

          Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa (edelliset 12 kk) pieneni 1,0 %:iin (20,4 %). Tavoitetaso on yli 13 %.

 

Tärkeimmät tapahtumat

       Stora Enso sai päätökseen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavat uudelleenjärjestelytoimenpiteet, joista yhtiö tiedotti kesäkuussa 2023. Konserni sulki tuotantoyksikköjä ja vähensi henkilöstön määrää konsernitoiminnoissa. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet parantavat Stora Enson vuotuista operatiivista liiketulosta noin 110 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyt vähensivät henkilöstön määrää 1 150 työntekijällä.

       Stora Enso on käynnistänyt uuden kannattavuuden parantamisohjelman, jonka tavoite on parantaa vuotuista operatiivista liiketulosta 80 milj. euroa. Ohjelma voi johtaa noin 1 000 työntekijän henkilöstövähennykseen. Suunnitelmiin ei sisälly tehtaiden sulkemisia.

       Operatiivinen käyttöpääoma oli vuoden lopussa kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla, mikä tarkoittaa 264 milj. euron vähennystä vuoden 2023 kolmannen neljänneksen loppuun verrattuna. Tämä on johtanut tasaiseen nettovelan määrään ja vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä kirjattiin vähäinen 47 milj. euron lisäys.

       Investointi Oulun tehtaan kuluttajapakkauskartonkilinjaan etenee aikataulun mukaisesti. Tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 aikana.

       Suunnitelma myydä Kiinassa sijaitseva Beihain tuotantolaitos etenee suunnitelman mukaisesti ja siihen liittyvät omaisuuserät on luokiteltu myytävänä oleviksi.

       Stora Enso on sitoutunut saavuttamaan nettonollahiilidioksidipäästöt vuoteen 2040 mennessä liittymällä The Climate Pledge -sitoumukseen.

 

Osinkoehdotus
Hallituksen osinkoehdotus 20.3.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle on 0,10 (0,60) euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon maksamisesta enintään 0,20 euroa osakkeelta.

Tulosohjeistus
Stora Enson vuoden 2024 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan korkeampi kuin vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen (342 milj. euroa).

Näkymät
Stora Enso arvioi, että markkinaolosuhteet pysyvät epävarmoina vuonna 2024 ja että kysyntään, hintoihin ja marginaaleihin kohdistuu jatkuvia paineita. On kuitenkin joitakin myönteisiä merkkejä, kuten sellun hintojen nousu, sellun maailmanlaajuisten varastojen pieneneminen, asiakkaiden varastojen purkamisen väheneminen sekä inflaation ja korkojen aleneminen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoiden ei odoteta paranevan merkittävästi vuoden 2023 historiallisen alhaisen viimeisen vuosineljänneksen ja hitaan elpymisen jälkeen. Kaikki muuttuvat kustannukset jatkoivat laskuaan viimeisellä vuosineljänneksellä lukuun ottamatta puukustannuksia, joiden odotetaan noudattavan samankaltaista suuntausta myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Punaisenmeren alueen tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat logistiset haasteet voivat häiritä tavaravirtoja ja nostaa kustannuksia.

Packaging Materials ja Wood Products -divisioonat kärsivät edelleen alhaisesta kysynnästä ja alhaisista hinnoista ja volyymeista. Vaikka puutuotteiden kysyntä pysyy vakaana, se on heikkoa rakennusteollisuuden jatkuvan hidastumisen vuoksi. Puutuotteiden kysyntä Euroopassa on hieman parantunut, mutta se johtuu pääasiassa asiakkaiden varastojen kasvusta. Pakkausmateriaalien arvoketjun varastojen purkaminen on päättymässä vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, mikä voi tukea lievää elpymistä erityisesti kuluttajapakkauskartonkien segmentissä.

Biomaterials-divisioonassa sellumarkkinat osoittavat merkkejä vakautumisesta ja varastotasot ovat normalisoitumassa. Vaikka Latinalaiseen Amerikkaan tulee uutta kapasiteettia, kysyntä on edelleen heikkoa. Euroopassa on merkkejä paranemisesta, kun taas Kiinassa kysyntä on hieman heikentynyt ylitarjonnan ja hiljaisen sesongin vuoksi. Pakkauslaatujen kysyntä on edelleen vaikeuksissa, kun taas pehmopapereissa kehitys jatkuu vakaana.

Packaging Solutions -divisioonan osalta odotetaan vahvempaa kysyntää ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvihuonekauden vuoksi. Alhainen kysyntä johtaa kuitenkin korkeisiin hintoihin sekä katteisiin kohdistuviin paineisiin, jotka johtuvat aaltopahvin pintakartongin hintojen alenemisesta, inflaatiosta johtuvista kiinteistä kustannuksista ja ylikapasiteetista. Forest-divisioonan osalta ei odoteta suuria muutoksia näkymiin edelliseen neljännekseen verrattuna. Puun kysynnän odotetaan alkavan vähitellen kasvaa. 

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla Stora Enso toteutti merkittäviä rakenneuudistuksia parantaakseen taloudellista suorituskykyään tulevaisuudessa. Niihin kuuluivat toimipaikkojen ja tuotantolinjojen sulkeminen, omaisuuden myynti, hajautetumman toimintamallin käyttöönotto ja henkilöstön vähentäminen noin 1 150 työntekijällä. Näiden toimien odotetaan parantavan konsernin kustannuskilpailukykyä ja virtaviivaistavan organisaatiota, mikä johtaa vahvempaan taloudelliseen tulokseen tulevina vuosina.

Viime vuonna toteutettujen kustannussäästötoimien pohjalta Stora Enso jatkaa edelleen tuloksen ja kassavirran parantamista kustannusten vähentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiö käynnistää uuden kannattavuuden turvaamisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa operatiivista liiketulosta vuosittain 80 miljoonaa euroa. Ohjelma voi johtaa noin 1 000 työntekijän vähentämiseen.

Tunnuslukuja

Milj. euroa

Q4/23

Q4/22

Muutos %

Q4/23–Q4/22

2023

2022

Muutos %

2023–2022

Liikevaihto

 2 174 

 2 864 

 -24,1 %

 9 396 

 11 680 

 -19,6  %

Operatiivinen käyttökate

 212 

 515 

 -58,8 %

 989 

 2 529 

 -60,9  %

Operatiivinen liiketulos

 51 

 355 

 -85,8 %

 342 

 1 891 

 -81,9  %

Operatiivinen liiketulos, %

 2,3 % 

 12,4 % 

 

 3,6 % 

 16,2 % 

 

Liiketulos (IFRS)

 -326 

 705 

 -146,2 %

 -322 

 2 009 

 -116,0  %

Tulos ennen veroja (IFRS)

 -378 

 666 

 -156,8 %

 -495 

 1 858 

 -126,7  %

Katsauskauden tulos (IFRS)

 -325 

 584 

 -155,7 %

 -431 

 1 536 

 -128,0  %

Nettovelka

 3 167 

 1 853 

 70,9 %

 3 167 

 1 853 

 70,9  %

Metsäomaisuus1

 8 731 

 8 338 

 4,7 %

 8 731 

 8 338 

 4,7  %

Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto ilman Forest-divisioonaa2

 1,0 %

 20,4 %

 

 1,0 %

 20,4 %

 

Osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia, euroa

 -0,64 

 0,32 

n/m

 -0,73 

 1,55 

 -147,0  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 -0,36 

 0,74 

 -148,9 %

 -0,45 

 1,97 

 -123,0  %

Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen2

 3,2 

 0,7 

 

 3,2 

 0,7 

 

Henkilöstö keskimäärin

 20 047 

 21 004 

 -4,6 %

 20 822 

 21 790 

 -4,4  %

 

1 Metsäomaisuuden kokonaisarvo, mukaan lukien vuokratut maat ja Stora Enson osuus Tornatorista.
2 Edelliset 12 kuukautta

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kommentoi vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulosta:

 

”Nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän on sopeutettava, yksinkertaistettava ja kehitettävä liiketoimintaamme niin, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Olemme kohdanneet ennennäkemättömiä markkinatilanteita. Parantaaksemme kilpailukykyä ja valmistautuaksemme vaikeasti ennustettavaan tulevaisuuteen keskitymme asioihin, joihin voimme vaikuttaa. 

Haasteelliset markkinat vaikuttavat edelleen Stora Enson taloudelliseen tulokseen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikutus oli erityisen tuntuva pakkaus- ja puutuoteliiketoiminnoissa. Konsernin liikevaihto laski 24 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,2 mrd. euroa, kun heikko kysyntä vähensi toimitusten määrää. Myös myyntihinnat olivat alhaisemmat kaikissa divisioonissa Forest-divisioonaa lukuun ottamatta. Tämän seurauksena operatiivinen liiketulos laski viime vuoden 355 milj. eurosta 51 milj. euroon. Operatiivinen liiketulosprosentti laski 2,3 %:iin, kun se oli viime vuonna 12,4 %. Peräkkäisiä vuosineljänneksiä tarkastellen operatiivinen liiketulos kuitenkin kasvoi 30 milj. euroa. Metsäomaisuuden arvo nousi 8,7 mrd. euroon (8,3 mrd. euroa), mikä vastaa 11 euroa osaketta kohti.

Hallituksemme esittää 0,10 euron osingonjakoa osaketta kohti, joka maksettaisiin huhtikuussa. Lisäksi esitetään hallituksen valtuuttamista päättämään oman harkintansa mukaan toisesta erästä, joka olisi enintään 0,20 euroa osaketta kohti. Tämä valtuutus olisi voimassa 31.12.2024 asti. Tämä on viime vuoden osinkoa pienempi. Ymmärrämme osinkojen merkityksen osakkeenomistajillemme ja olemme pyrkineet löytämään ratkaisun, joka on linjassa tämänhetkisten olosuhteiden kanssa.

Olen ylpeä siitä, että tiimimme ovat vuoden 2023 haastavista markkinoista huolimatta edenneet merkittävästi pyrkimyksissään parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta. Olemme onnistuneesti saaneet päätökseen markkina-asemamme vahvistamiseen tähtääviä uudelleenjärjestelytoimenpiteitä, joiden odotamme parantavan vuotuista operatiivista liiketulostamme noin 110 milj. euroa. Vaikka liikevaihto on vuoden 2023 numeroiden perusteella laskenut samanaikaisesti noin 250 milj. euroa, uskomme toimenpiteiden olleen tarpeellisia varmistaaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun. Saavuttaaksemme tämän olemme joutuneet tekemään joitakin vaikeita päätöksiä. Olemme vähentäneet työvoimaamme noin 1 150 työntekijällä. Vuodenvaihteen jälkeen ilmoitimme myös päätöksestä sulkea pysyvästi yksi aaltopahvin tuotantolaitoksistamme Ruotsissa heikentyneen kysynnän vuoksi. 

Olemme keskittyneet rahavirran tuottamiseen vähentämällä operatiivista käyttöpääomaa ja tarkastelemalla pääomamenojemme painopisteitä. Viime vuoden lopussa onnistuimme vähentämään käyttöpääomaa 650 milj. euroa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen huippulukemasta. Likviditeettimme on edelleen vahva – rahavaroja ja pankkisaamisia on 2,5 mrd. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 323 milj. euroa viimeisellä neljänneksellä ja 954 milj. euroa koko vuonna 2023.

Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja edistääkseen kasvua Stora Enso käynnistää kannattavuuden parantamisohjelman, jonka tavoite on parantaa vuotuista operatiivista liiketulosta 80 milj. euroa. Ohjelma voi johtaa noin 1 000 työntekijän henkilöstövähennykseen. Henkilöstövähennykset, tehokkuuden parantaminen ja synergiamahdollisuudet vaikuttaisivat kaikkiin toimialoihin ja konsernin toimintoihin. Säästöt saavutettaisiin vuonna 2025 ilman tuotantolaitosten sulkemisia. Vaikka tämä on vaikeaa, se on tarpeellista konsernin pitkän aikavälin menestymiselle. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että Stora Enso pysyy toimialamme kärjessä kannattavuutta ja rahavirtaa parantavan strategiamme avulla.

Tulevaa kasvupotentiaaliamme tukee metsäomaisuutemme arvon kasvu pitkällä aikavälillä ja mahdollisuus jatkaa maaomistustemme muuttamista rahaksi kehittämällä uusiutuvaa energiaa. Hiljattain solmimamme sopimus OX2:n kanssa yhteishankkeesta tuulivoiman rakentamiseksi metsämaillemme Ruotsissa on askel tähän suuntaan. Tuore sitoumuksemme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä sataprosenttisesti uusiutuvista tuotteista ja ratkaisuista koostuva tarjonta vuoteen 2050 mennessä kertoo pitkän aikavälin tavoitteestamme vastuullisuuden suhteen. 

Vaikka markkinat ovat edelleen epävakaita, näemme joitakin merkkejä normalisoitumisesta ja odotamme vuoden 2024 operatiivisen liiketuloksen olevan korkeampi kuin vuonna 2023 kustannusten vähentämiseen ja kasvuun liittyvien toimenpiteidemme myötä. 

Jatkamme päättäväistä työtämme rakentaa vahvempi, kilpailukykyisempi, parempi ja arvokkaampi Stora Enso. Jatkuvasta tuestanne ja yhteistyöstänne kiittäen.”

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Stora Enso järjestää englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin tänään klo 11.00 osoitteessa: stora-ensos-q4-fy-2023-results.open-exchange.net Webcast-lähetyksessä tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi. Tilaisuuden aikana analyytikoilla ja sijoittajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä valitsemalla “Teleconference” webcastin etusivulta.

 

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen. Linkki webcast-lähetykseen on myös Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/en/investors/interim-report

Lehdistötilaisuus Helsingissä klo 12.30
Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen pääkohdat suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa tänään klo 12.30 Stora Enson tiloissa Helsingissä, osoitteessa: Salmisaarenaukio 2, 00180 Helsinki.

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan lehdistötilaisuuteen etukäteen sähköpostitse

ingrid.peura@storaenso.com tai puhelimitse, puh. 050 307 0026. 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors.

Lisätietoja medialle:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 050 307 0026

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Stora Enso työllistää noin 20 000 henkilöä. Vuonna 2023 Stora Enson liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 050 307 0026

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Attachments and Images

Pikalinkit