Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2024 klo 8.30


Jatkamme edelleen toimia kannattavuuden, kilpailukyvyn ja rahavirran parantamiseksi


Q1/2024 (verrattuna Q1/2023)

         Liikevaihto laski 20 % ja oli 2 164 (2 721) milj. euroa.

         Oikaistu liiketulos pieneni 156 (234) milj. euroon.

         Oikaistu liiketulosprosentti pieneni 7,2 %:iin (8,6 %).

         IFRS-liiketulos oli 148 (258) milj. euroa.

         Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,24) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,09 (0,23) euroa.

         Liiketoiminnan rahavirta oli 269 (254) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -104 (1) milj. euroa.

         Nettovelka kasvoi 601 milj. euroa, pääasiassa Oulun tehtaan kartonki-investoinnin vuoksi ja oli 3 518 (2 917) milj. euroa.

         Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (edelliset 12 kk) oli 4,0 (1,3). Tavoite on alle 2,0.

         Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman Forest-divisioonaa (edelliset 12 kk) pieneni 0,0 %:iin (16,5 %). Tavoitetaso on yli 13 %.


Tärkeimmät tapahtumat

      Ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettu kannattavuuden parantamisohjelma on edennyt hyvin. Tavoite vuotuisesta tulosparannuksesta on noussut 120 milj. euroon alkuperäisestä 80 milj. eurosta. Taustalla ovat kiinteiden kustannusten lisävähennykset. Ohjelma voi johtaa noin 1 000 työntekijän vähennykseen. Suunnitelmiin ei sisälly tehtaiden sulkemisia.

      Operatiivinen käyttöpääoma väheni 551 milj. euroa vuoden takaisesta.  Taustalla on jatkuva panostuksemme käyttöpääoman tehokkuuden parantamiseen.

      Investointi Oulun tehtaan kuluttajapakkauskartonkilinjaan etenee aikataulun mukaisesti. Tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Täysi kapasiteetti saavutetaan arvion mukaan vuonna 2027.

      Suunnitelma myydä Kiinassa sijaitseva Beihain tuotantolaitos etenee suunnitelman mukaisesti ja siihen liittyvät omaisuuserät on luokiteltu myytävänä oleviksi vuoden 2023 lopusta lähtien.


Tulosohjeistus
Stora Enson vuoden 2024 oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan korkeampi kuin vuoden 2023 oikaistun liiketuloksen (342 milj. euroa).

Näkymät

Markkinanäkymät
Stora Enso odottaa markkinaolosuhteiden elpyvän vähitellen vuonna 2024 ja kuluttajapakkauskartongin kysynnän sekä sellun kysynnän ja hintojen nousevan. On kuitenkin odotettavissa, että ensimmäiseen neljännekseen verrattuna korkeammilla kunnossapitokustannuksilla, korkeammilla puukustannuksilla ja viimeaikaisilla poliittisilla lakoilla Suomessa tulee olemaan haitallinen vaikutus toisen neljänneksen tulokseen. Markkinaepävarmuuksien – joita ovat muun muassa korkeana jatkuva inflaatio, lakot, kysyntä- ja hintakehitys sekä muut ulkoiset häiriöt, joilla voi olla vaikutus konsernin tulokseen – odotetaan jatkuvan vuoden aikana.

Packaging Materials
Packaging Materials -divisioonan markkinat ovat vakautuneet ja tilauskanta on parantunut, vaikka elpymistä hidastuttaa edelleen heikko makrotalous ja jälleenmyyntisektori. Kuluttajapakkauskartongin, erityisesti nestepakkauskartonkien, kysyntä vaihtelee vakaasta positiiviseen. Kraftlainerin ja testilainerin kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan, ja aaltopahvin pintakartonkimarkkinoilla ilmoitetut hinnankorotukset alkavat näkyä. Kierrätyskartongin kysyntä on parantunut, vaikka onkin kokonaisuudessaan edelleen heikkoa.

Packaging Solutions
Packaging Solutions -divisioona odottaa kysynnän vahvistuvan vielä toisella neljänneksellä kausiluonteisten syiden ansiosta. Merkittävä ylikapasiteetti lähinnä itäisessä Euroopassa tulee kuitenkin edelleen aiheuttamaan haasteita yhdessä aaltopahvin pintakartongin nousevien hintojen kanssa.

Biomaterials
Kysynnän odotetaan kasvavan hieman Euroopassa Punaisenmeren kriisin vuoksi, mikä hyödyttää eurooppalaisia kartongin ja paperin valmistajia, mutta uusi kapasiteetti voi vaikuttaa markkinoihin myöhemmin tänä vuonna.

Wood Products
Wood Products -divisioonalla on edessään haasteita, jotka ovat seurausta alhaisesta kysynnästä, hinnoista, volyymeista ja korkeista puukustannuksista. Perinteisten sahatuotteiden markkinoilla odotetaan kuitenkin kausittaista parannusta kysyntään kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Rakennussektorilla ei ole vieläkään näkyvissä parannusta.

Forest
Forest-divisioona odottaa puun kysynnän nousevan vähitellen samalla, kun markkinat Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa pysyvät tiukkoina. Puun hinnan arvioidaan nousevan koko loppuvuoden ajan Suomessa ja Ruotsissa.

Pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet
Tämänhetkisistä haasteista huolimatta Stora Enso näkee pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia vastuullisissa pakkauksissa, puurakentamisessa ja innovatiivisissa biomateriaaleissa. Tätä kehitystä tukevat niin sääntely kuin vastuullisuuden megatrendit.

Tunnuslukuja

Milj. euroa

Q1/24

Q1/23

Muutos %

Q1/24–Q1/23

Q4/23

Muutos %

Q1/24–Q4/23

2023

Liikevaihto

 2 164

 2 721

 -20,5 %

 2 174

 -0,4  %

 9 396

Oikaistu käyttökate

 298

 399

 -25,3 %

 212

 40,3  %

 989

Oikaistu liiketulos

 156

 234

 -33,1 %

 51

 209,7 %

 342

Oikaistu liiketulos, %

 7,2 %

 8,6 % 

 

 2,3 %

 

 3,6 %

Liiketulos (IFRS)

 148

 258

 -42,4 %

 -326

 145,5 %

 -322

Tulos ennen veroja (IFRS)

 101

 228

 -55,6 %

 -378

 126,8 %

 -495

Katsauskauden tulos (IFRS)

 84

 185

 -54,5 %

 -325

 125,9 %

 -431

Nettovelka

 3 518

 2 917

 20,6 %

 3 167

 11,1 %

 3 167

Metsäomaisuus1

 8 626

 8 269

 4,3 %

 8 731

 -1,2 %

 8 731

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto ilman Forest-divisioonaa2

 0,0 %

 16,5 %

 

 1,0 %

 

 1,0 %

Osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia, euroa

 0,09

 0,23

 -60,6 %

 -0,64

 114,2 %

 -0,73

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,24

 -55,2 %

 -0,36

 129,6 %

 -0,45

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen2

 4,0

 1,3

 

 3,2

 

 3,2

Henkilöstö keskimäärin

 19 412

 21 144

 -8,2 %

 20 047

 -3,2 %

 20 822

1 Metsäomaisuuden kokonaisarvo, mukaan lukien vuokratut maat ja Stora Enson osuus Tornatorista.
2 Edelliset 12 kuukautta

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kommentoi vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulosta:
”On rohkaisevaa nähdä, että heikkona jatkuvista markkinoista huolimatta Stora Enson taloudellinen tulos on edellistä neljännestä vahvempi.

Liikevaihtomme viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuitenkin laski 20 % ja oli 2 164 milj. euroa. Oikaistu liiketulos laski 234 milj. eurosta 156 milj. euroon, ja oikaistu liiketulosprosentti oli 7,2 (8,6). Suomen poliittisilla lakoilla oli noin 25 milj. euron negatiivinen vaikutus tulokseemme. Arvioimme lakkojen vaikutuksen toiseen neljännekseen olevan kuitenkin vähäisempi. Nettovelka kasvoi 601 milj. euroa ja oli 3 518 milj. euroa. Kasvu oli seurausta Oulun tehtaan kartonki-investoinnista. Tämän investoinnin edetessä aikataulun mukaisesti investointimme ovat kuluvana vuonna 1,0–1,1 mrd. euroa. Tavoitteena on, että vuodesta 2025 alkaen investoinnit palaavat taas keskimääräiselle 600–800 milj. euron tasolle. 
Huhtikuussa maksettiin osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään toisesta osingosta, joka olisi enintään 0,20 euroa osakkeelta ja maksettaisiin viimeistään tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vahva tase on tärkeä tulevaisuuden kannalta. Ensimmäisellä neljänneksellä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 4,0. Tämä taso ylittää tavoitteemme, jonka mukaan tason pitäisi olla alle 2,0, ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin hallitaksemme velkatasoamme tehokkaasti ja saadaksemme edellä mainitun suhteen takaisin tavoitteen mukaiseksi. Heikoista markkinaolosuhteista ja strategisista investoinneistamme huolimatta pystyimme parantamaan rahavirtaa käyttöpääomaamme vähentämällä – onnistuimme vähentämään sitä 551 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteemme on vapauttaa pääomaa käyttöpääoman hallinnan ja yritysmyyntien avulla, jolloin voimme vähentää velkaa ja parantaa likviditeettiä, joka on edelleen vahva.

Viime vuoden heikko suoritus korosti tarvetta tehostaa toimintaa, olla päättäväisempi ja keskittyä olennaisiin asioihin. Tämän vuoksi käynnistimme tänä vuonna kannattavuuden parantamisohjelman, jonka tavoite on vahvistaa pitkän aikavälin kilpailukykyämme ja taloudellista kestävyyttämme. Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että ohjelma edistyy hyvin, ja olemme nostaneet mahdollista vuotuisen oikaistun liiketuloksen parantamistavoitetta 120 milj. euroon alkuperäisestä 80 milj. eurosta. Vaikka olemme sitoutuneet henkilöstöömme, ohjelma saattaa johtaa noin 1 000 työntekijän vähennykseen. Irtisanomiset ovat äärimmäinen keino, mutta välttämättömiä taloudellisen tuloksemme parantamiseksi.

Olemme siirtyneet uuteen, hajautettuun toimintamalliin ja tulosperusteiseen organisaatioon koko konsernissa. Rakennamme kulttuuria, joka perustuu kunnianhimoisten tavoitteiden asettamiseen, ketteryyteen, analytiikkaan ja vastuullisuuteen. Tämä liittyy odotuksiimme työnantajana, ja hyödyttää asiakkaitamme ja omistajiamme. Kaupallinen ja toiminnallinen osaamisemme hyötyy keveämmästä lähestymistavasta, jossa vastuu tuloksista jakautuu divisioonille ja liiketoimintayksiköille päätöksenteon parantamiseksi.

Pyrimme myös parantamaan kannattavuutta tehostamalla hankintaa, tuotantoa ja myyntiä sekä vapauttamalla pääomaa, mukaan lukien käyttöpääomaa. Kannattavuutta parantavat myös strategiamme ja sen toteuttaminen sekä sen varmistaminen, että meillä on oikeat ihmiset oikeissa paikoissa. De Jong Packaging Groupin hankinta ja Oulun tehtaan meneillään oleva investointi tukevat konsernin pitkän aikavälin strategiaa, jonka mukaan kehitämme markkinaosuutta asiakkaillemme tärkeimmissä uusiutuvissa ja kiertotalouteen perustuvissa pakkausratkaisuissa.

Arvioimme talouden elpyvän vähitellen vuonna 2024: kartongin ja sellun kysyntä ja hinnat ovat nousussa. Odotamme kuitenkin, että korkeammilla kunnossapitokustannuksilla ja Suomen poliittisilla lakoilla tulee olemaan haitallinen vaikutus tulokseen. Kustannusinflaatiopaine on alkanut helpottaa yleisellä tasolla, mutta puun hinnan nousu, erityisesti Suomen markkinoilla, aiheuttaa haasteita kannattavuudelle myös tänä vuonna. Markkinaepävarmuudet, kuten korkea inflaatio sekä kysynnän ja hintojen kehitys ja ulkoiset häiriöt, voivat jatkua koko vuoden ja niillä voi olla vaikutus liiketulokseemme. 

Lyhyen aikavälin haasteista huolimatta olemme vakuuttuneita kyvystämme keskittyä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin vastuullisten pakkausten, puurakentamisen ja innovatiivisten biomateriaalien saralla.

Voinkin ilokseni todeta, että olemme edistyneet ohjeistuksemme mukaisessa tavoitteessa parantaa koko vuoden 2024 oikaistua liiketulosta vuoden 2023 vastaavasta, joka oli 342 milj. euroa. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että toimenpiteidemme avulla onnistumme rakentamaan kannattavamman, kilpailukykyisemmän ja arvokkaamman Stora Enson.”

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Stora Enso järjestää englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin tänään klo 11.00 osoitteessa: https://stora-ensos-q1-2024-results-webcast.open-exchange.net/

Webcast-lähetyksessä tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi. Tilaisuuden aikana analyytikoilla ja sijoittajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä valitsemalla “Teleconference” webcastin etusivulta.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen. Linkki webcast-lähetykseen on myös Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/en/investors/interim-report

Lehdistötilaisuus Helsingissä klo 12.30
Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen pääkohdat suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa tänään klo 12.30 Stora Enson tiloissa Helsingissä, osoitteessa: Salmisaarenaukio 2, 00180 Helsinki.

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan lehdistötilaisuuteen etukäteen sähköpostitse ingrid.peura@storaenso.com tai puhelimitse 050 307 0026. 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors.

Lisätietoja medialle:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 050 307 0026

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Stora Enso työllistää noin 20 000 henkilöä. Vuonna 2023 Stora Enson liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 050 307 0026

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Attachments and Images

Pikalinkit