Rättsligt meddelande

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso Oyj och Stora Enso-koncernen uppskattar ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats. Detta rättsliga meddelande gäller övergripande för Stora Enso-koncernens webbplats. Det kan dock finnas ytterligare information på de specifika webbplatserna tillhörande de olika företagen inom Stora Enso-koncernen eller på Stora Ensos webbplatser som tillhandahåller särskilda tjänster, till exempel e-handel.

LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU ANVÄNDER STORA ENSOS WEBBPLATS
När du besöker och använder www.storaenso.com godkänner du följande användarvillkor.

Meddelande om upphovsrätt

Upphovsrätten på denna webbplats, inklusive men utan begränsning, för samtliga dokument, filer, texter, bilder, grafiska element, enheter, ljud, audiovisuella element och koder som finns på den och för denna webbplats allmänna utseende ägs av Stora Enso och dess dotterbolag (med ensamrätt).

Bortsett från det som uttryckligen anges nedan är det förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra hela eller delar av innehållet i någon form, inklusive genom framing, skapande av material baserat på den här webbplatsen och/eller dess innehåll, inkorporering i andra webbplatser, elektroniska hämtningssystem eller publikationer, utan föregående skriftligt godkännande från Stora Enso. Inga länkar till denna webbplats får inkluderas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt godkännande från Stora Enso. Ändringar i innehållet på denna webbplats är uttryckligen förbjudna.

Du har rätt att kopiera och skriva ut utdrag från denna webbplats för egen, icke-kommersiell användning och under förutsättning att denna kopia eller utskrift behåller alla meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt samt alla textförklaringar och ansvarsfriskrivningar som informationen innefattar.

Informationen på denna webbplats får användas i informationssyfte, under förutsättning att källan till informationen anges. Du får dessutom kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga. Informationsinnehållet får inte ändras och informationen ska användas på ett sådant sätt att det inte skadar Stora Ensos rykte.

Varumärke

Om inte något annat anges på denna webbplats är samtliga logotyper och produktnamn varumärken tillhörande Stora Enso (med ensamrätt).

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Informationen på denna webbplats anges i befintligt skick. Även om den information vi tillhandahåller på denna webbplats har hämtats eller sammanställts från källor som vi anser vara tillförlitliga KAN STORA ENSO INTE LÄMNA NÅGRA GARANTIER, GÅ I GOD FÖR ELLER TA NÅGOT ANSVAR, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, GÄLLANDE KORREKTHETEN, GILTIGHETEN, TIDSENLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I DEN INFORMATION ELLER DE UPPGIFTER SOM TILLGÄNGLIGGÖRS HÄRIGENOM, OCH AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN SAMTLIGA GARANTIER OM HANDELSMÖJLIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. STORA ENSO KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON PART FÖR DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE SKADA SOM ORSAKAS AV ANVÄNDANDET AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKOMSTBORTFALL, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådd garanti och i dessa fall gäller inte texten ovan i dessa jurisdiktioner.

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett råd eller en rekommendation och denna webbplats ska inte ligga till grund för något beslut eller någon handling.

Varken Stora Enso, dess dotterbolag, styrelseledamöter, ledare, anställda eller tredjepartsleverantörer kan hållas ansvariga för förlust eller skada som du åsamkas om denna webbplats drabbas av fel eller avbrott, eller som uppstår till följd av agerande eller försummelse från någon annan part som är involverad i att göra denna webbplats eller dess data tillgängliga för dig, eller till följd av annan orsak relaterad till din åtkomst till, bristande tillgång till eller användning av webbplatsen eller dess material, oberoende av huruvida de omständigheter som ligger till grund för detta kan ha varit inom kontroll för Stora Enso eller någon leverantör som tillhandahåller support för programvara eller tjänster. Under inga omständigheter är Stora Enso, dess dotterbolag eller några andra sådana parter ansvariga gentemot dig för någon direkt, särskild, indirekt, påföljande eller oförutsedd skada eller annan skada av något slag, även om Stora Enso eller någon annan part har informerats om sådan risk.

Stora Enso garanterar inte att denna webbplats eller dess server är fri från virus eller andra skadliga element som maskar, trojanska hästar och skadligt skript.

Stora Ensos dokumentation kan innehålla tekniska eller typografiska felaktigheter. Den information som lämnas på denna webbplats är inte avsedd för distribution till eller användning av någon fysisk eller juridisk person inom någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot regler eller lagstiftning eller innebära registreringskrav för Stora Enso eller dess dotterbolag inom denna jurisdiktion eller detta land.

Varken informationen eller åsikterna som uttrycks på denna webbplats utgör ett anbud eller erbjudande från Stora Enso eller dess dotterbolag om att köpa eller sälja tjänster, produkter, andelar eller andra finansiella instrument eller att tillhandahålla investeringsråd eller -tjänster.

Ändringar på webbplatsen

Informationen på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande eller förpliktelser. Stora Enso förbehåller sig rätten att när som helst revidera sidorna eller upphäva åtkomsten till dem.

Information och material som skickas in av användaren
Om du skickar information eller material i syfte att inkludera det på denna webbplats godkänner du att denna information och detta material bedöms som icke-konfidentiellt och icke äganderättsskyddat. Genom att skicka in information eller material ger du Stora Enso och dess dotterbolag världsomspännande, permanent, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, lämna ut, kopiera, ändra, anpassa, offentligt förevisa och översätta hela eller delar av denna information eller detta material i vilket syfte som helst utan begränsningar. Stora Enso förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, ta bort eller radera material som skickats in för inkludering på webbplatsen.

Innehåll från tredje part

Denna webbplats kan innehålla material som ägs av tredje part, exempelvis artiklar eller utdrag. Stora Enso har ingen kontroll över sådant innehåll från tredje part och lämnar inga garantier eller går i god för sådant innehåll från tredje part och tar eller godkänner inget ansvar för innehållet, varken faktiskt, påstått, påföljande eller straffrättsligt. Stora Enso tar inget ansvar vid påståenden om att innehåll som någon tredje part äger gör intrång i någons intellektuella äganderätt.

Länkar

Länkar till webbplatser som ägs av tredje part anges endast som en service till våra användare. Stora Enso har ingen kontroll över webbplatser som ägs av tredje part och lämnar inga garantier eller går i god för sådana webbplatser ägda av tredje part som du kan navigera till via denna webbplats. Stora Enso tar eller godkänner inget ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser, varken faktiskt, påstått, påföljande eller straffrättsligt. Användaren besöker webbplatser från tredje part på egen risk.

Cookies

Cookies används på denna webbplats. En cookie är en liten textfil med information som lagras på din dator. Information som samlas in via cookies används endast för att underlätta användningen av denna webbplats. Mer information om cookies finns i Stora Ensos sekretesspolicy. 

Kontakt

Kontakta Stora Enso via e-post: general.enquiries@storaenso.com

Snabblänkar