Inte bara prat: företagens betydelse för att bekämpa global uppvärmning

Publicerat 12 november 2018
Stora Enso bekämpar global uppvärmning på många sätt, och har minskat sina utsläpp av växthusgaser i mer än tio år. Allt börjar med ett äkta engagemang. Vi pratade med vår finansdirektör Seppo Parvi för att ta reda på vad det innebär.

Varför är det viktigt att integrera klimatrelaterade risker, möjligheter och dagordningar i ett företags strategi?

Det är viktigt att säkerställa att klimatåtgärder inte bara är prat, utan att de blir en del av företagets dagliga arbete. På Stora Enso innebär det att vi integrerar de här frågorna i vår strategi, precis som vi gör med viktiga aspekter av vår verksamhet. Klimatrelaterade risker och möjligheter ingår i våra årliga riskbedömningar. Men vi måste vara noga med att bedömningen av de här riskerna och möjligheterna inte bara handlar om att bocka av punkter på en lista, utan att vi verkligen gör något i praktiken för att bekämpa global uppvärmning. Och det är ju något som blir uppenbart med våra förnybara produkter.

Hur förändrar Stora Ensos klimatrelaterade affärsrisker och möjligheter företagets sätt att bedriva verksamhet?

Våra produkter är lösningen. Vår förpacknings- och konsumentkartong, våra byggvaror i trä, våra biomaterial och våra pappersprodukter lagrar alla koldioxid under hela sin livstid, även vid återvinning. De ersätter dessutom fossilbaserade alternativ och kan i slutet av sin livscykel användas för att skapa förnybar energi. Vi utvecklar ständigt nya och förbättrade lösningar.

Samtidigt innebär den globala uppvärmningen en risk för vår verksamhet på vissa platser. Milda vintrar och ökad risk för skogsbränder på sommaren påverkar våra virkestillgångar i Europa, och extrema väderförhållanden som orkaner kan skada våra trädplantager på andra ställen i världen.

För att motverka de här riskerna har vi varit tvungna att rannsaka oss själva. Vi har gjort investeringar och utarbetat ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgas från vår verksamhet och värdekedja. Vi har minskat användningen av kol som energikälla, investerat i förnybar energi och utvecklat metoder för hållbart skogsbruk.

Varför måste företagen rapportera sina klimatrelaterade insatser?

Saker blir inte gjorda om de inte mäts. Genom att skapa mål och rapportera resultaten får vi bevis för våra framsteg. När vi offentliggör målen får vi även en press på oss att faktiskt nå målen och hålla rätt kurs – eller att förklara för allmänheten varför vi inte lyckats. Och när lämpliga mål har utarbetats och uppnåtts enligt plan kan de dessutom leda till mindre kostsamma låneupplägg: Stora Enso har till exempel undertecknat ett revolverande lån där en del baseras på vår förmåga att minska utsläppen av växthusgaser.

Det finns även en växande efterfrågan på klimatrapportering som kan ligga till grund för beslut kring investeringar och lagstiftning. Information är förutsättningen för effektiva marknader, men nuvarande standarder avspeglar inte behovet att utvärdera företagens sociala och miljömässiga resultat. Det är därför vi behöver ett standardiserat format för rapporteringen. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) försöker uppnå just detta genom att uppmuntra till att en gemensam marknadsrutin utarbetas – samma standard för alla företag. Det är ingen lätt uppgift, eftersom olika branschers behov kan skilja sig mycket åt. Men det är ett viktigt första steg.

Hur har Stora Enso hanterat klimatrapporteringen, och finns det utrymme för förbättringar?

Vi var först i branschen med att sätta upp ambitiösa och vetenskapligt grundade klimatmål 2017 för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser i vår verksamhet och i hela värdekedjan. Vi rapporterar våra framsteg inte bara i vår årsredovisning utan även i våra kvartalsrapporter, vilket är ovanligt. Och utöver det revolverande lånet som delvis är kopplat till våra klimatmål har vi även publicerat ett ramverk för gröna obligationer. För att främja förändring har vi även börjat fråga våra leverantörer om deras arbete för att motverka global uppvärmning vid alla våra upphandlingar.

Framöver kommer vi att utvärdera om det finns andra sätt att mäta hur vårt klimatarbete framskrider. Men det är viktigt att fokusera på helhetsbilden och inte gå vilse i djungeln av olika mätvärden. Samtidigt kan vi utvärdera vad vi kan göra mer för att mäta och minska mängden växthusgaser i vår leveranskedja. När allt kommer omkring är det våra produkter som har störst betydelse eftersom de utgör ett förnybart alternativ till fossilbaserade produkter.

Vilken betydelse kommer klimatrapporteringen att få för affärerna?

Initiativ som TCFD sätter bollen i rullning, och nu börjar företagen att rapportera sina framsteg. Nästa steg blir att utarbeta och implementera de standarder som krävs för att göra det enklare att jämföra företag och branscher med varandra. Det bör leda till en effektivare mätning av framstegen, förbättrad företagsresiliens, mer välgrundade beslut av investerare och bättre riskbedömningar av lån- och försäkringsgivare och andra intressenter. Stora Enso vill naturligtvis behålla sin roll som föregångare inom klimatrapportering även i framtiden.