Framtiden växer i skogen

Publicerat 24 februari 2020
Intervju med Annica Bresky, Stora Ensos VD.

Din första kvartalsrapport som VD har presenterats. Vilka är dina reflektioner?

Trots att det första kvartalets resultat var en besvikelse, är jag säker på att vi håller rätt kurs för långsiktig tillväxt och att vi har ett unikt utgångsläge för att utnyttja affärsmöjligheterna med förnybara material. Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat leverera ett rekordhögt kassaflöde som ger oss större flexibilitet att hantera de nuvarande marknadsutmaningarna. Som återspeglat i det lägre resultatet och vår lägre omsättning, brottas vi med svagare marknadspriser. Men vi gör vad vi kan för att dämpa effekterna. På kort sikt fokuserar vi på det vi kan påverka: kostnaderna, kassaflödet och fokus på värde framför volym. Vi vill vara förberedda på en mer lönsam framtid när utvecklingen vänder. Det är även tillfredsställande att vi var så tidigt ute med vårt lönsamhetsprogram. Det fortskrider snabbare än planerat och besparingarna under 2019 uppgick totalt till 150 MEUR.

Från och med 2020 har Stora Enso den nya divisionen Forest och har förändrat strukturen för förpackningsverksamheten. Varför?

Divisionen Forest är en naturlig förlängning av vår verksamhet efter förvärvet av Bergvik Skog i Sverige, som gör oss till en av världens största privata skogsägare. Vi är fast övertygade om att ökad kontroll över vår främsta råmaterialkälla kommer att ge oss affärsfördelar i den växande bioekonomin. Ur ett kundperspektiv är upprättandet av divisionen Packaging Materials ett strukturellt logiskt steg som samlar all kartong, såväl från nyfiber som återvunnen fiber, under samma tak för att skapa nya möjligheter till innovation och synergier. Divisionen Packaging Solutions kommer att fokusera på förpackningsinnovationer för växande branscher som e-handel och detaljhandel. Divisionen kommer dessutom att starta upp verksamheten för formpressad fiber där vi ser en stark efterfrågan inom livsmedelsartiklar för engångsbruk.

Hur kommer du att fördela investeringarna inom forskning och utveckling och vilka är de främsta fokusområdena?

Vårt löfte är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Det är även utgångspunkten för vår innovationsagenda. När det gäller förnybara material arbetar vi i dag utifrån tre huvudsakliga innovationsteman: biobaserad kemi, materialvetenskap och -design, och trä som byggmaterial. Dessutom har vårt fokus på digitalisering ökat, särskilt inom områdena robotstyrd processautomation (RPA), maskininlärning, smart produktion, transparens i leveranskedjan, digital kundupplevelsehantering och intelligenta förpackningar. Kopplat till vårt arbete med forskning och utveckling har vi även Accelerator-programmet där vi samarbetar med startup-företag som vi tror kan tillföra mervärde till vår produktportfölj och våra produktionsprocesser.

Det konverterade bruket i Uleåborg planerar att starta produktionen 2021 efter en investering på 350 MEUR. Givet försämrade marknadsutsikter, är efterfrågan tillräcklig för att bära den här investeringen?

Konverteringen av bruket i Uleåborg, liksom alla våra investeringar, präglas av en långsiktighet som sträcker sig över flera årtionden. Oavsett nuvarande marknadsförutsättningar, är vi övertygade om att volymerna kommer att absorberas eftersom den genomsnittliga tillväxten på marknaden är 2 %. De vanligaste slutanvändningsområdena för kraftliner finns inom segment som kräver hög styrka, tålighet vid långa transporter samt renhet. Dessutom kommer Uleåborgs kraftliner att lämpa sig väl för livsmedelsförpackningar. Vi ser stor potential inom de här segmenten med tanke på de globala megatrenderna med mer hållbara livsmedelsförpackningar och fortsatt tillväxt inom e-handeln.

Hur kommer du att påskynda transformationen av Stora Enso?

Eftersom jag rekryterades till tjänsten som VD internt inom företaget var jag redan insatt i och stöttar vår transformationsstrategi. Vi kommer att fortsätta stärka våra ledande positioner och skapa tillväxt genom att vara en föregångare inom hållbarhet för att skapa värde för våra kunder och intressenter. Vi kommer att behålla fokus på det vi gör och säkerställa att vi satsar inom områden som kan växa och bli lönsamma och där vi är starka. Nu när omstruktureringen av Bergvik Skog har slutförts går vi in i nästa fas, där vi kommer att skapa tillväxt och värde genom vår division Forest. Vi utvärderar ständigt våra verksamheter och bygger upp vår interna kapacitet för att kunna driva innovation och utnyttja digitaliseringens fördelar. Vi kommer att fortsätta investera inom områden som vi anser har stor potential, till exempel korslimmat trä för träbyggnader, förpackningsmaterial och -lösningar samt alternativ till fossilbaserad plast. Ett exempel är vår nyligen genomförda investering i byggnationen av en pilotanläggning för biobaserad plast. För att skynda på transformationen är det dessutom oerhört viktigt att vi samarbetar med andra intressenter inom bioekonomin och krokar arm med organisationer och företag som kan hjälpa oss att utvecklas snabbare. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta på den här resan tillsammans med alla våra engagerade medarbetare på Stora Enso.

Stora Ensos VD

Annica Bresky