På väg att bli en nettopositiv aktör

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Stora Enso har publicerat sina nya hållbarhetsmål. Vi pratar med Annette Stube, EVP Sustainability, om Stora Ensos ambitiösa målsättningar, hur de kommer att uppnås och vad det kommer att innebära för våra kunder.

Vilket är Stora Ensos nya hållbarhetsmål?

Vi har en lång tradition av att verka för hållbarhet för både människor och miljö, exempelvis genom att respektera mänskliga rättigheter och minimera utsläpp till vatten och luft. Men vårt globala samhälle befinner sig i en kritisk fas med ett ekosystem i kris, och det är därför hög tid för ett mer ambitiöst mål. Stora Ensos mål är att alla våra produkter och lösningar ska vara 100 % regenerativa till år 2050.

Genom att välja ett regenerativt fokus ändrar vi våra hållbarhetsmål, från att minimera den negativa miljöpåverkan till att bli en nettopositiv aktör inom de definierade fokusområdena klimat, cirkularitet och biologisk mångfald till år 2050.

Att bli en nettopositiv aktör låter ju bra, men vad innebär det för Stora Ensos kunder?

Många av våra stora kunder går åt samma håll. När vi lyssnar på våra kunders önskemål kring hållbarhet är det tydligt att deras riktning styrs av slutmålet, det vill säga vad som faktiskt krävs för att skapa ett hållbart samhälle – både när det gäller människor och miljö.

Vi bidrar till våra kunders hållbarhetsarbete genom att erbjuda allt fler regenerativa lösningar över tid.

Vad menas med regenerativa lösningar?

För oss innebär detta att utveckla produkter som bidrar till att bevara naturen och motverka klimatförändringarna. Rent praktiskt innebär detta att vi utvecklar produkter som motverkar klimatförändringar, som är helt cirkulära och som härstammar från skogar där den biologiska mångfalden ökar, inte utarmas.

År 2050 ligger långt bort i tiden. Varför väljer Stora Enso ett så långsiktigt mål?

Vi väljer en utgångspunkt som tar hänsyn till vad som faktiskt måste göras baserat på vetenskaplig forskning. Detta är av naturen långsiktigt. Som en ytterligare fördel kommer det att hjälpa oss att ta ut en riktning för innovation samt tillämpa ett långsiktigt perspektiv på fördelningen av kapital. Genom att fokusera på detta nu kommer vi att vara bättre förberedda på övergången, även i hanteringen av kompromisser och utmaningar som biologisk mångfald kontra lönsamhet, samt utveckling av nya material.

När vi på ett trovärdigt sätt kan visa att vi är på väg mot en regenerativ framtid kommer vi att bli inbjudna till externa diskussioner för att upptäcka och utforska nya och bättre lösningar. Detta är starkt kopplat till vår plan för kommersiell tillväxt: att tillgodose våra kunders behov på lång sikt.

Nu vet vi mer om Stora Ensos mål, men hur ska ni göra för att uppnå dem? Berätta mer om vilka åtgärder som vidtas.

Vi har utvecklat ett ramverk för hållbarhet som främjar vårt långsiktiga arbete inom områden där världen behöver störst förändring – och där vi kan få störst effekt: klimatförändringar, biologisk mångfald och cirkularitet. Vi kommer att tillämpa regenerativa principer för att främja produktinnovation, styra våra viktigaste affärsprocesser och samarbeta med intressenter för att hitta bättre lösningar. När det gäller biologisk mångfald har en serie åtgärder för 2030 utvecklats och inletts för att förbättra biodiversiteten på art-, habitat- och landskapsnivå. Dessa kommer att stöttas av ett vetenskapligt baserat mätprogram och över 15 indikatorer som spårar framstegen.

När det gäller att hitta bättre lösningar, handlar det om att förändra vårt nuvarande system?

Ja, precis. Vi vill säkerställa att de incitament som skapas av offentliga och privata riktlinjer kommer att belöna regenerativa processer och produkter i allt högre grad. Vi förespråkar ett nytt system för regenerativa material och deltar i debatter om dilemman och okända faktorer. Vi påstår inte att vi sitter inne med alla svar, men vi kommer att bidra med det vi vet och tillämpa samarbeten och koalitioner för att hantera utmaningarna. Vi måste förstå de större system som vi ingår i och få dem att verka för en hållbar framtid för oss själva och våra kunder. Vi är fast beslutna att utveckla vår verksamhet på ett sätt som håller sig inom de planetära gränserna.

Hur kommer Stora Ensos kunder att gynnas av dessa hållbarhetssatsningar?

Det främsta målet med allt detta är att hjälpa våra kunder att bli regenerativa. Vi delar samma grundläggande utmaningar när det gäller att skydda vårt ekosystem.

Annette Stube

Executive Vice President, Sustainability